U bent hier

De heer Bertels heeft het woord.

Jan Bertels (sp·a)

Voorzitter, minister, collega’s, we hebben het in deze commissie al een paar keer gehad over de fiscale regularisaties. Ik zou het nu willen hebben over de fiscale regularisatie die al is gebeurd. Onlangs raakte bekend dat de meest recente, door de Raad van State onder vuur genomen, fiscale regularisatieronde op basis van de interne BBI-instructie (Bijzondere Belastinginspectie) van het ministerie van Financiën tot op heden ongeveer 62 miljoen euro aan ‘rechtzettingen’ heeft opgeleverd. Naast de reeds afgehandelde 384 dossiers zijn er blijkbaar nog een 1200-tal ingediende dossiers die wachten op behandeling.

Indien ze snel behandeld kunnen worden, kunnen ze misschien nog een klein verschil maken op het saldo waar de heer Lantmeeters het eerder over had, maar dat is natuurlijk een andere discussie.

Het totale bedrag aan geregulariseerde inkomsten zou inderdaad nog kunnen oplopen. De federale minister van Financiën geeft immers aan te willen voortdoen met de fiscale regularisaties, ondanks het negatieve advies van de auditeur van de Raad van State en de twijfels die bijgevolg kunnen rijzen over de rechtsgeldigheid van deze instructie.

Ook met betrekking tot deze interne BBI-instructie is er een verwevenheid met de bevoegdheden van Vlaanderen. Dat is niet alleen zo bij de toekomstige regularisaties, dat was ook het geval in het verleden. Vlaanderen heeft dus een rol te spelen. Een aantal regularisaties kunnen immers betrekking hebben op belastingen die onder de bevoegdheid van Vlaanderen vallen.

Minister, is er overleg geweest tussen het Vlaamse Gewest en de federale overheid met betrekking tot de toepassing van voormelde interne BBI-instructie? Welke afspraken zijn er toen gemaakt? Welke boetetarieven zijn er toegepast voor de twee hypothesen die in de instructie staan? Wat werd afgesproken wat betreft de Vlaamse belastingen?

Ik heb nog een tweede vraag naar aanleiding van de BBI-instructie die niet meer toegepast zou worden. Is er een nieuw overleg gepland of heeft er al overleg plaatsgevonden naar aanleiding van de verklaringen van de federale ministers dat de regularisaties hoe dan ook zullen plaatsvinden, ook al is niet duidelijk op welke basis, op welke rechtsgrond, hij dat wil doen? Welke afspraken zijn er gemaakt inzake proces en inzake boetetarieven?

Minister Turtelboom heeft het woord.

Minister Annemie Turtelboom

Voorzitter, mijnheer Bertels, vooreerst wil ik benadrukken dat de regularisatie waaraan de Vlaamse Regering haar medewerking heeft toegezegd, en zoals hier al meerderde keren is besproken, geen uitstaans heeft met de – echte of vermeende – regularisatie zoals is voorzien door de BBI-instructie.

De Vlaamse Regering zal meewerken aan de regularisatie waarvoor de federale minister van Financiën het initiatief en de leiding heeft genomen. We zouden graag tot een gezamenlijke regeling komen op basis van een samenwerkingsakkoord. Ik heb er vorige week of twee weken geleden al uitleg over gegeven. Als de insteek vanwege de federale minister verandert, zullen we natuurlijk bekijken hoe we daarmee omgaan.

De BBI heeft een uniforme werkwijze van dossierafhandeling via een interne administratieve instructie geregeld. Hierbij is de Vlaamse overheid uiteraard geen betrokken partij. Ik verwijs wel naar een bespreking die wij in de commissie hebben gehouden op 24 februari 2015 naar aanleiding van een vraag om uitleg van de heer Lantmeeters. Ik heb toen gezegd dat de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) en de BBI al een eerste gesprek hadden gevoerd over de wijze waarop de dossiers waarin sprake is van ontdoken erfbelasting, moeten worden afgehandeld.

Ik heb toen letterlijk gezegd: “De komende weken en maanden zal verder worden onderzocht in welke mate deze samenwerking nog kan worden geconcretiseerd en uitgebouwd. Het is de bedoeling te komen tot een protocol met heel duidelijke afspraken. De focus zal ongetwijfeld op de informatie-uitwisseling tussen de BBI en VLABEL liggen. VLABEL zal in elk geval de eventuele achterstallige erfbelasting innen. Dit is een gevolg van de overname op 1 januari 2015 van de in het Vlaamse Gewest gelokaliseerde registratie- en erfbelasting.”

De BBI heeft zelf contact opgenomen met VLABEL met de vraag om samen te werken rond fiscale fraudebestrijding. Er is dus op initiatief van de BBI een overleg geweest om afspraken te maken over de uitwisseling van gegevens, maar niet over de interne BBI-instructie als dusdanig, waarbij de Vlaamse overheid dus niet betrokken is.

Bij deze afspraken is rekening gehouden met ieders eigenheid en specifieke bevoegdheden. VLABEL heeft dus in dit kader volledig gehandeld volgens de decretale bepalingen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en verwerkt enkel de gegevens waarvoor hij bevoegd is en dit conform de decretale bepalingen van de Vlaamse codex.

Het doel van de samenwerking is een betere en effectievere invordering van de respectieve belastingen door de wederzijdse uitwisseling van informatie te optimaliseren. De gegevens die uitgewisseld worden, kunnen zowel betrekking hebben op spontane aangiftes als op fraudeonderzoeken die door de BBI zelf geïnitieerd worden.

Er is afgesproken dat de BBI de dossiers die betrekking hebben zowel op belastingen waarvoor de FOD Financiën de dienst van de belastingen uitoefent, als op belastingen die behoren tot de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest, aan VLABEL overmaakt met het oog op het verkrijgen van een bindend standpunt over de materie die tot de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest behoort.

Het doel hiervan is een enkel aanspreekpunt te hebben voor de belastingplichtige over de verschillende belastingen. Er zijn vergelijkbare werkafspraken gemaakt voor de zogenaamde gemengde rulings, die we in deze commissie ook al meermaals hebben besproken.

Wanneer een spontane aangifte bij de BBI betrekking heeft op Vlaamse belastingen, zal VLABEL hiervan op de hoogte gebracht worden. Aan de betrokkene zal ook gevraagd worden om voor die belastingen aangifte te doen op het aangifteformulier van VLABEL. Op deze aangifte past VLABEL vervolgens de belastingverhogingen toe die zijn opgenomen in de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Aangezien VLABEL enkel handelt binnen het kader en volgens de bepalingen van de Vlaams Codex Fiscaliteit, acht ik een nieuw overleg wat betreft het Vlaamse Gewest dan ook niet nodig.

De heer Bertels heeft het woord.

Jan Bertels (sp·a)

Minister, we hebben het niet over de toekomstige federale regularisatie maar over het verleden. We hebben daarnet in de cijfers gezien dat er slechts 29 miljoen euro regularisatie is in plaats van 35 miljoen euro, waardoor er ook daar een vertraging is. Begrijp ik goed dat van het cijfer dat federaal minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, heeft geciteerd, 62 miljoen euro, nog geen gelden naar Vlaanderen zijn gekomen? U zou tot nu toe enkel een overleg hebben gehad over de procedure en de uitwisseling van gegevens. Daarna moet er een aangifte gebeuren bij VLABEL op basis van die aangifteformulieren. En dan verwijst u naar de decretale bepalingen. Begrijp ik dat u enkel belastingverhogingen toepast, maar niet zoals in die BBI-instructies staat, met name dat er geen boete en nalatigheidsintresten zijn afgesproken? Is het gevolg daarvan dat Vlaanderen geen boetes heft voor fiscale fraudeurs?

De heer Lantmeeters heeft het woord.

Jos Lantmeeters (N-VA)

Mijnheer Bertels, u hebt het helemaal verkeerd voor. Er is een regularisatie op federaal niveau. De gegevens worden overgemaakt, en het is daarop dat Vlaanderen de boetes zal toepassen volgens de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Dat heeft te maken met de doorgestorte bedragen die betrekking hebben op de regularisatiedossiers van 2014, en daar probeert u verwarring te scheppen. Er is daar een minderinkomst omdat het bedrag betrekking heeft op 2014. Wat 2015 betreft, zouden de gewone boetes volgens de Vlaamse Codex Fiscaliteit worden toegepast.

Jan Bertels (sp·a)

Mijn vraag blijft: leggen wij een extra boete op voor fiscale zondaars?

Minister Turtelboom heeft het woord.

Minister Annemie Turtelboom

Zoals de heer Lantmeeters heel juist heeft gezegd, handelen wij volgens de Vlaamse Codex Fiscaliteit en hanteren wij de boetepercentages die daarin vervat zijn. Dat is een instructie van de BBI. Ik begrijp uw verwarring niet, tenzij die u misschien goed uitkomt.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Prognose van het uitvoeringsresultaat 2015 van de Vlaamse begroting, december 2015. Nota van het ambtelijk monitoringcomité, op basis van informatie beschikbaar op 15 december 2015
van Jan Bertels aan minister Annemie Turtelboom
828 (2015-2016)
Externe sprekers
David Van Herreweghe (administrateur-generaal Vlaamse Belastingdienst (VLABEL))

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.