U bent hier

De heer Ronse heeft het woord.

Minister, dit is opnieuw een ietwat technische vraag. Vorige week werd het ontwerp van decreet voor de transitie van het agentschap Inspectie Ruimtelijke Ordening en de inkanteling in het departement Leefmilieu goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Dat dossier komt onze richting uit. Ik wil hier absoluut niet vooruitlopen op de bespreking van dit ontwerp van decreet, maar ik wil het wel hebben over de transitie naar een omgevingsdepartement. Er komt niet alleen een unieke procedure voor de omgevingsvergunning vanaf eind 2016, het regeerakkoord voorziet ook in de samenvoeging van de huidige administraties tot een omgevingsdepartement.

Minister, tijdens de bespreking van mijn eerdere vraag om uitleg hierover in de commissievergadering van september 2015 zei u dat de transitie van de inspectiediensten Ruimtelijke Ordening als een eerste stap moet worden gezien in de vorming van dit unieke omgevingsdepartement. Ik heb genoteerd dat u de opdracht hebt gegeven aan de leidend ambtenaren van beide departementen en aan de voorzitter van het managementcomité Leefmilieu om die transitie voor te bereiden en met concrete voorstellen te komen in het najaar van 2015.

Minister, wat is de stand van zaken van de vorming van een uniek omgevingsdepartement? Welke concrete voorstellen hebben de leidend ambtenaren aan uw kabinet gedaan? Hoe zult u de omvorming van de departementen Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) en Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) naar dit unieke omgevingsdepartement concreet realiseren? Welke termijn en vervolgstappen worden hiervoor gepland? Bent u van mening dat er binnen de administraties een voldoende ruim draagvlak bestaat voor deze transitie?

Minister Schauvliege heeft het woord.

Dit is al enkele keren besproken op de omgevingsbeleidsraad. De opdracht is op 3 juli 2015 gegeven. Er is in de omgevingsbeleidsraad beslist dat de betrokken leidend ambtenaren een voorstel zouden formuleren voor die synergie. Ze hebben er een startconferentie voor georganiseerd op 6 oktober en een vervolgbijeenkomst op 27 oktober. De secretarissen van de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening (SARO) en de Minaraad hebben eraan deelgenomen. Het resultaat was dat er een conceptnota is richting omgevingsdomein. Er zijn eigenlijk twee conceptnota’s: een van de twee secretarissen-generaal en dan een die uit die conferenties kwam. Op basis van de concepten en besprekingen op de omgevingsbeleidsraad van 14 december is een visie uitgewerkt op de invulling van het toekomstige omgevingsdepartement. Dat zal binnenkort samen worden besproken en definitief resulteren in een politieke besluitvorming. We werken dat dan verder uit in 2016, en in 2017 moet het worden uitgerold.

De regelgeving die moet worden gewijzigd, is geïnventariseerd. Op dit moment is er al een versterkte samenwerking in bepaalde gevallen. De inkanteling van het agentschap Inspectie RWO in het departement LNE bijvoorbeeld is in voorbereiding. Het ontwerp van decreet is op 15 januari definitief goedgekeurd. De uitvoeringsbesluiten zijn op 17 juli 2015 principieel goedgekeurd, maar kunnen pas aan de Raad van State worden voorgelegd na goedkeuring van het decreet door het Vlaams Parlement. Dat zit dus in die fase.

De invulling van de transitie moet nog verder vorm krijgen. Wat het draagvlak betreft, ben ik ervan overtuigd dat de waarden waar de Vlaamse overheid naar streeft – openheid, vertrouwen, daadkracht en wendbaarheid – ook hier zullen worden onderschreven. Bij de vele medewerkers is het samen streven naar een wendbare, open organisatie die daadkrachtig is, een absolute bekommernis. We zullen uiteraard veel overleg plegen. Dat hebben we tot nu toe al vaak gedaan. In de komende weken en maanden zullen we dat verder doen. Bij de uitrol naar een transitie vanaf 2017 zal in een vroeg stadium worden ingezet op een veranderingsmanagement, want dat zal cruciaal zijn.

De heer Ronse heeft het woord.

Minister, ik ben blij dat u het tempo op dat vlak goed hoog houdt. Ik ben ook blij te horen dat er een draagvlak is bij de beide administraties, zowel aan de kop als in het grotere geheel. In elk geval worden de nodige stappen gezet.

We hebben de omgevingsvergunning, de integratie van het plan-MER en de RUP-procedure, de samenvoeging van de inspectiediensten en als kers op de taart begin 2017 de transitie naar een omgevingsdepartement. Ik ben blij dat dit op het goede spoor zit.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.