U bent hier

De heer Vanderjeugd heeft het woord.

Francesco Vanderjeugd (Open Vld)

Einde 2014 besliste het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) het beheer van de viskwekerij in Linkebeek stop te zetten tegen einde 2016. Vanuit de provinciale visserijcommissies rijst hiertegen verzet. Er worden diverse redenen aangehaald om af te zien van de voorgenomen sluiting. Zo ligt de focus van de viskwekerijen op de kweek van zeldzame vissoorten die niet in het commerciële circuit verkrijgbaar zijn. Daarnaast worden soorten, zoals snoek, gekweekt die bij de regelgeving voor de openbare visserij beschermd worden en een belangrijke meerwaarde hebben voor de hengelsport op openbaar water.

Door te werken met eigen kwekerijen in Linkebeek, Rijkevorsel en Bocholt behoudt de overheid zelf de controle over de genetische lijnen en wordt ook de kans op verspreiding van visziekten aanzienlijk verkleind. Het herstel van de visbestanden geeft op zijn beurt een belangrijke impuls aan de hengelsport, maar vormt evengoed een stimulans voor de waterbeheerders om maatregelen inzake de verbetering van structuur- en waterkwaliteit door te voeren.

Vanuit de provinciale visserijcommissies wordt gevreesd dat de stopzetting van de kwekerij in Linkebeek einde 2016 ertoe zal leiden dat de lopende kweek- en herstelprogramma’s zouden stilvallen. Belangrijk om weten is dat de provinciale visserijcommissies niet alleen pleiten voor het herzien van de beslissing om de kwekerij in Linkebeek te sluiten, maar ook een alternatieve financiering voorstellen, meer bepaald door jaarlijks in de begroting van het Visserijfonds in een budget te voorzien zodat de viskwekerij in Linkebeek operationeel kan blijven. De gemiddelde operationele kost wordt berekend op 175.000 euro.

Minister, is de beslissing om de viskwekerij in Linkebeek einde 2016 te sluiten definitief of kan nog rekening worden gehouden met de argumenten van de provinciale visserijcommissies? Welke gevolgen heeft de sluiting einde 2016 voor de lopende kweek- en herstelprogramma’s? Dreigt de sluiting van de viskwekerij in Linkebeek een negatieve impuls te geven aan de hengelsport? Werd of wordt onderzocht of de uitbesteding van de viskwekerij in Linkebeek door de privésector een haalbare kaart is? Hoe staat u tegenover de suggestie van de provinciale visserijcommissies om in de begroting van het Visserijfonds jaarlijks in een budget te voorzien zodat de viskwekerij van Linkebeek operationeel kan blijven na 2016?

Minister Schauvliege heeft het woord.

Het regeerakkoord stelt uitdrukkelijk dat we werken aan een slanke overheid die betere resultaten levert met minder maar meer doelgericht ingezette middelen en dat in elk beleidsdomein moet worden onderzocht hoe een kerntakenplan kan worden opgemaakt dat aangeeft welke activiteiten van de departementen en agentschappen meer of minder essentieel zijn om de beleidsdoelstellingen te bereiken.

Dat is ook gebeurd bij het INBO. Dat instituut heeft zelf een oplijsting gemaakt van taken en een afbakening van de kerntaken die ze willen realiseren.

Zo zijn er 21 productieprocessen afgebakend. Drie daarvan moesten worden versterkt, namelijk de advisering ten behoeve van wettelijk vastgestelde opdrachten, Natura 2000 en dienstverlening naar overheden en middenveld. Twee processen moeten nieuw worden ingevoerd: de programmatische aanpak stikstof, PAS, en de passende beoordeling, en drie processen zijn vatbaar voor afbouw, namelijk de viskweekprogramma’s, de veredeling van boomsoorten en het strategisch wetenschappelijk onderzoek, dus het niet-beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek. Dus de viskwekerij te Linkebeek waarnaar u verwijst werd dus door het INBO zelf aangegeven als zijnde af te bouwen.

Ondertussen wordt ook nagegaan of er een mogelijkheid is dat een professionele exploitant die site in concessie zou nemen om ze voort te zetten. De sluiting van de viskwekerij zal geen gevolgen hebben voor de hengelsport. In de viskwekerij lopen de kweek- en herintroductieprogramma’s betreffende vissoorten die niet interessant zijn voor de hengelaar. De voor de hengelsport interessante soorten worden jaarlijks in overleg met de provinciale visserijcommissie aangekocht bij professionele viskwekers.

Het voorstel van de provinciale visserijcommissie om de kosten die verbonden zijn aan de visteelt voor rekening te nemen van het visserijfonds dat gestijfd wordt door de verkoop van visserij Verhoeven, wordt onderzocht. Het is aan het centraal comité voor de visserij om aan te geven welke consequenties dat heeft. In totaal bedragen de jaarlijkse inkomsten 1,2 miljoen euro. Als andere keuzes gemaakt worden, wordt het budget op een andere manier verdeeld. Het is een afweging tussen de inzet en de verdeling van middelen, maar dat wordt op dit ogenblik verder nagegaan. Er worden ook heel veel individuele andere programma’s gefinancierd, zoals herbebotingsplannen, watergebonden visserijprojecten, informatie-initiatieven en wetenschappelijk visserijonderzoek. Het klopt dat het INBO zelf die keuze op die manier heeft voorgelegd om het proces af te bouwen.

De heer Vanderjeugd heeft het woord.

Francesco Vanderjeugd (Open Vld)

Als ik het goed begrepen heb, wordt nagegaan om de privépiste verder te onderzoeken, maar de keuze om ze te sluiten, blijft dus definitief, ondanks het feit dat de suggestie van de provinciale commissie nog wordt bekeken. Het is niet zo dat ze gekoppeld worden wanneer het gunstig is, en dat ze eventueel toch nog open blijft. Ik vind het in ieder geval een goed gegeven dat verder wordt nagegaan om eventueel via private kanalen de voortzetting te kunnen garanderen.

Ik zou graag nog wat meer duidelijkheid krijgen over de suggestie, en als dat positief zou zijn, of het eventueel de sluiting zou kunnen tegengaan.

Minister Schauvliege heeft het woord.

Ik zal die informatie over het zoeken naar een professionele exploitant bij het INBO opvragen. Ik zal ook vragen wat de voorstellen zijn om het vanuit het visserijfonds te financieren. Op dit ogenblik heb ik daar zelf niet meer informatie over.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.