U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Vermeulen heeft het woord.

Sabine Vermeulen (N-VA)

Voorzitter, minister, collega’s, pups onder de 15 weken kunnen sinds 29 december 2014 niet in- of uitgevoerd worden. Volgens de Europese verordening mogen gezelschapsdieren pas reizen als ze ingeënt zijn tegen rabiës. Dat mag ten vroegste op 12 weken en ten minste 21 dagen voor de dag van ‘export’.

Als minister voor Dierenwelzijn was u voorstander van deze regel en trouwens ook tegenstander van mogelijke uitzonderingen. U hoopt hiermee dat te jonge dieren niet meer geïmporteerd zullen worden en daarenboven dat de vraag naar puppy’s uit het buitenland zou afnemen en dat klanten meer naar goed gecontroleerde, lokale kwekers en winkeliers zouden gaan.

De maatregel is ondertussen reeds 1 jaar van kracht. Een eerste evaluatie dringt zich dus op. Aan de hand van de TRACES-cijfers (TRAde Control and Expert System), die men dan afweegt tegenover het totaal aantal inschrijvingen van registraties van honden bij DogID, kan men achterhalen of deze maatregel de beoogde doelstelling bereikt.

Minister, de sector van de professionele kwekers-handelaars heeft altijd verklaard dat de import van honden nodig is om aan de vraag te kunnen voldoen. Volgens de sector is dit zo omdat er onvoldoende wordt gefokt in eigen land om aan de vraag te kunnen voldoen. Welke gevolgen heeft het eenjarig bestaan van de rabiëswetgeving voor de hondenhandel in Vlaanderen?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Ik heb de cijfers en gegevens van federaal minister Borsus en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), waaruit blijkt dat in vergelijking met 2014 in 2015 volgens de regelgeving en de aanmelding in TRACES – het registratieplatform – het aantal honden dat uit het buitenland is geïmporteerd naar Vlaanderen, is gedaald met 17 procent. Anderzijds is het aantal honden dat in 2015 werd geregistreerd, gedaald met 1 procent, maar dat is statistisch verwaarloosbaar.

Daaruit zou je kunnen concluderen dat de invoering van een beperking inzake de leeftijd van puppy’s, namelijk 15 weken, ertoe heeft geleid dat de import, vooral vanuit Oost-Europa serieus is gedaald. In 2014 werden er in Vlaanderen 17.933 honden geïmporteerd, in 2015 waren er dat 14.834, een daling dus met 17 procent. De grootste daling zit in Tsjechië – bijna 60 procent – en Hongarije – een daling met 50 procent.

Op basis van deze gegevens zou je kunnen concluderen dat het effectief heeft gewerkt. De import vanuit het buitenland, vooral uit Oost-Europa, is gevoelig gedaald. Aangezien de daling van het aantal inschrijvingen maar 1 procent is, zou dat ertoe moeten leiden dat de binnenlandse kweek, die onderhevig is aan strenge regelgeving en die we nauwgezet kunnen controleren, er baat bij heeft gehad.

De voorzitter

Mevrouw Vermeulen heeft het woord.

Sabine Vermeulen (N-VA)

De daling van het aantal geregistreerde honden is niet in verhouding met de grotere daling van het aantal geïmporteerde honden. Daaruit kunnen we dus besluiten dat de 15 wekenregel inderdaad effect heeft, maar er zijn nog altijd evenveel honden ingeschreven. Dan kunnen we ons afvragen vanwaar die honden komen. Zijn het honden die hier worden gekweekt? Ik hoop althans dat ze dan bij particuliere kwekers werden gekweekt en dat ze geen gevolg zijn van illegale handel. Bij de aanbesteding van het nieuwe systeem DogID of hoe het ook zal heten, zal het misschien interessant zijn – met de informatica die daar voorhanden is – te kunnen registreren waar de pup vandaan komt. Dan kan dat ook worden geïntegreerd in het systeem.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Groen)

Op het eerste gezicht is dat een positieve trend, minister. Ik erken dat, maar ik heb wel dezelfde bezorgdheid. Er kan toch geen sprake zijn van een toename van illegale handel. Kunt u iets meer vertellen over hoe die importcijfers worden verzameld? Hoe worden die statistieken exact opgesteld? Meteen kunnen we dan zien of het mogelijk is dat een aantal honden door de mazen van het net vallen.

De voorzitter

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Ik heb dezelfde bezorgdheid als de twee vorige sprekers. Ik vraag me af of het duidelijk is of die vermindering wordt gecompenseerd door illegale aankopen, bijvoorbeeld via Nederland. Heeft de 15 wekenmaatregel bijgedragen tot minder problemen na verkoop?

Ik wil graag nog een specifieke situatie aankaarten. Inzake de import van pups voor het opleiden van een politie- of blindengeleidehond, heeft Jolien Van Camp, uw partijgenoot in de Kamer, bij federaal minister Borsus aangedrongen op het versoepelen van die 15 wekenregel voor die twee categorieën. Minister, u hebt uw partijgenote niet gevolgd in haar pleidooi. Ik vind dat nochtans een terechte opmerking. Zijn er sinds 29 december 2014 al problemen geweest met de 15 wekenregel voor het aanbod van pups voor een opleiding tot politie- of blindengeleidehond?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Het registratiesysteem is intracommunautair geregeld in het certificatiesysteem TRACES, waarin de bewegingen moeten worden ingebracht. Het FAVV programmeert de controles die worden verricht op basis van dat systeem. In het kader van het intracommunautair handelsverkeer oefent men controles uit.

Inzake soepeler regels voor politiehonden weet ik niet of er überhaupt uitzonderingen op de regel mogelijk zijn. De baten zijn duidelijk groter dan de problemen die dat voor sommige categorieën kan veroorzaken. Laat ons echter wel wezen: ik heb nu niet meteen gegevens bij de hand daarover, maar in veel gevallen worden politiehonden in het buitenland opgeleid.

Dit is ook absoluut geen beperking van de import as such. Ze kunnen alleen pas vanaf een leeftijd van 15 weken worden geïmporteerd. Ze kunnen dus nog altijd worden geïmporteerd, zij het op iets latere leeftijd. Dan zijn ze trouwens ook veel beter bestand tegen transport.

De voorzitter

Mevrouw Vermeulen heeft het woord.

Sabine Vermeulen (N-VA)

Ik wil afsluitend nog even terugkomen op de vraag waar die honden dan vandaan komen als dit in DogID niet is gedaald. Ik hoop echt dat ze dan in eigen land worden gekweekt, of dat ze eventueel uit het asiel komen. Het is dus misschien opportuun om ook de asielcijfers eens tegen het licht te houden in dit geval.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.