U bent hier

Commissievergadering

donderdag 28 januari 2016, 9.57u

van Jan Hofkens aan minister Philippe Muyters
891 (2015-2016)

Collega’s, de parlementsvoorzitter heeft ons sterk aanbevolen om bij de start van de commissievergaderingen een gedicht naar voren te brengen. Ik nodig de minister uit om de start van de Gedichtenweek in te zetten.

Het is een gedicht dat een link heeft met een van mijn bevoegdheden, maar niet in deze commissie. Het is een gedicht van Philip Hoorne.

Lang gras is mooier dan kort
Het ruist om schoenen
Vraagt moeite om te doorploegen
Wild wiegend wordt het in al zijn groenheid haast volmaakt
Behalve om te voetballen
Zeker is dat niet
Want het blijft een spel
Met doelen die hoog boven de grasmat uittorenen
Het maakt niets uit hoe de bal rolt en of je hem ziet
Wel of niet scoren wordt bepaald
Door de lengte van de grasspriet

Bedankt, minister, voor deze filosofische en esthetische beschouwingen.

Dan geef ik nu het woord aan de heer Hofkens voor zijn vraag om uitleg.

Jan Hofkens (N-VA)

Minister, mijn vraag gaat over de internationale arbeidsmobiliteit, omdat er recent wat berichten waren in de pers omtrent de initiatieven van de coördinator internationale arbeidsmobiliteit van de VDAB rond een aantal knelpunten die op onze arbeidsmarkt aanwezig zijn, met name vacatures voor ingenieurs. Het gaat om een aantal initiatieven met betrekking tot buitenlandse tewerkstelling.

In eerste instantie gaat de VDAB actief op zoek in Vlaanderen, maar als men daar onvoldoende juiste profielen vindt, worden de arbeidsmarktreserves in Brussel en Wallonië aangewend. De volgende stap is dan logischerwijs het aantrekken van buitenlandse ingenieurs om die vacatures in te vullen. De VDAB reist daarvoor samen met enkele werkgevers af naar buitenlandse beurzen, gericht op ingenieurs die elders willen gaan werken omdat er sprake is van een overaanbod aan werkkrachten in hun eigen land. Dat is onder meer het geval in Portugal, Spanje en Griekenland. Dankzij die beurzen werden tot nu al maar liefst 350 vacatures voor ingenieurs ingevuld, wat natuurlijk een positieve zaak is voor onze arbeidsmarkt, onze economie en onze welvaart.

Verder organiseert de VDAB ook enkele keren per jaar een ‘Work in Flanders’-dag in samenwerking met verschillende partners in het buitenland. Daar worden de kandidaten reeds op voorhand gescreend voor mogelijke toekomstige werkgevers.

Zoals we konden lezen in uw beleidsbrief, minister, plant u een hertekening van het economisch migratiebeleid. Met de zesde staatshervorming hebt u daarvoor een aantal instrumenten ter beschikking gekregen. Ook werd eind november vorig jaar op de federale ministerraad een nota goedgekeurd op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken over de omzetting van de Singlepermitrichtlijn, die een gecombineerde procedure zou moeten invoeren die zowel een verblijfsvergunning als toegang tot de arbeidsmarkt gecombineerd regelt.

U gaf bij de bespreking van de beleidsbrief al aan daar ook in de komende periode een prioriteit van te willen maken, wat hopelijk tot een vereenvoudiging en een nog efficiëntere werking van de buitenlandse migratie zou kunnen leiden, voor wat dit betreft.

Minister, kunt u aangeven of de VDAB de vermelde initiatieven met betrekking tot ingenieurs ook plant uit te breiden naar andere knelpuntberoepen? Zal de VDAB nog vergelijkbare initiatieven van buitenlandse beurzen of infodagen organiseren, eventueel met uitbreiding naar andere beroepen? Wat is de stand van zaken met betrekking tot de Singlepermitrichtlijn? Hoever staan we daarmee? Daar zitten nog een aantal mensen op te wachten, omdat men hoopt dat dat een lichte verbetering op het vlak van administratie teweeg zou kunnen brengen.

Minister Muyters heeft het woord.

Mijnheer Hofkens, u hebt de manier van werken correct toegelicht. Verder kan ik zeggen dat die evenementen meestal georganiseerd worden door het EURES-samenwerkingsverband (European Employment Services), dus binnen de Europese ruimte voor vrij verkeer van werknemers. Er zijn er nog gepland. In mei 2016 gaan we deelnemen aan een jobbeurs in Madrid. Dat is er een voor ingenieurs, informatici en verplegend personeel. In het najaar is er ook een beurs gepland in Portugal en ook nog een in Italië. We gaan dus in elk geval verder met die manier van werken. Als we zien dat er in het buitenland mogelijkheden zijn voor knelpuntberoepen, zoals in de gezondheidssector, in de informaticasector of bij de ingenieurs, blijven we die manier van werken hanteren.

De Singlepermitrichtlijn is er ook zo eentje die administratief niet vereenvoudigd is. De Singlepermitrichtlijn zegt immers dat je een gecombineerde titel moet hebben van verblijfs- en arbeidsvergunning, maar de Belgische bevoegdheidsverdeling maakt dat niet eenvoudig.

Het eerste schema van omzetting werd goedgekeurd op de Interministeriële Conferentie van 22 april 2014. Het is pas het Overlegcomité van 25 november 2015 dat een definitief akkoord heeft gegeven over de precieze bevoegdheidsverdeling van de verschillende categorieën van buitenlandse werknemers en over een schema van omzetting. In dat schema zullen de gewesten het loket zijn waar de aanvraag voor de single permit dient te gebeuren. De verblijfsvergunning is nog altijd een federale bevoegdheid en de arbeidsvergunning is een regionale bevoegdheid geworden. Elk bevoegdheidsniveau moet nu de bepalingen van de richtlijn omzetten voor de respectieve bevoegdheden. Voor ons betekent dit dat we een procedurebesluit moeten laten goedkeuren. Het ontwerp van besluit zal ik in de loop van februari ter principiële goedkeuring voorleggen aan de Vlaamse Regering. Dat kan daarna de weg verder volgen naar de Raad van State en dergelijke meer.

De heer Hofkens heeft het woord.

Jan Hofkens (N-VA)

Minister, er zijn al drie beurzen gepland. Mevrouw Thyssen was gisteren in de plenaire zitting. De arbeidsmobiliteit op Europees vlak is zeker een positief verhaal. Er zijn landen met een overschot aan geschoolde arbeidskrachten die absoluut competenties hebben en er zijn landen waar er een aantal tekorten zijn, zoals België en Vlaanderen. U neemt het initiatief om fysiek ter plaatse te gaan en promotiecampagnes te voeren. Dat is heel positief. Kunt u cijfers geven over de beroepen? Als dat niet gaat, dien ik daarover een schriftelijke vraag in.

De single permit is een heel moeilijk verhaal, ook inzake de bevoegdheden. Ik krijg uit de praktijk signalen dat het werken via de twee diensten soms moeilijk is. Het zijn twee werelden die blijkbaar niet altijd even efficiënt met elkaar communiceren. De termijn bij de Vlaamse Dienst Migratie voor het afleveren van een werkvergunning is positief, maar er treden soms vertragingen op als gevolg van de interactie. De single permit zal er morgen nog niet zijn, vermoed ik. Het is positief dat u dat initiatief neemt, maar misschien kunt u een signaal aan Buitenlandse Zaken geven. Ik kan u een schrijnend verhaal vertellen over de drie ambassades in Amerika waar men terechtkan. Allemaal hanteren ze verschillende praktijken. Bij de ene moet je persoonlijk langsgaan, bij de andere kan je iemand laten komen. Er is weinig coördinatie en ze hebben weinig voeling met de materie. Het zou evident zijn als dit allemaal in Vlaamse handen kwam. In afwachting zou het niet slecht zijn om na te gaan of bepaalde disfuncties in de praktische werking heel eenvoudig kunnen worden opgelost door Buitenlandse Zaken wat meer te alerteren.

De heer Bothuyne heeft het woord.

Voorzitter, minister, internationale arbeidsmobiliteit is iets wat ons al lang bezighoudt. We hebben inderdaad nieuwe bevoegdheden gekregen. In het voorjaar 2015 hebben we hier nog een debat gehad naar aanleiding van een vraag die ik had gesteld over de arbeidskaarten B. Toen hebt u gezegd dat we zouden gaan naar een dynamische knelpuntenberoepenlijst. Die was toen volop in voorbereiding. Nu baseert men zich nog altijd op de lijsten van 2006. Uiteraard zijn er nu andere knelpuntberoepen actueel dan in 2006. Het zou heel nuttig zijn dat de dynamische knelpuntenberoepenlijst er effectief zou zijn om te kunnen inspelen op de noden van de arbeidsmarkt. Hoe ver staat het daarmee? 

Mevrouw Brusseel heeft het woord.

Ann Brusseel (Open Vld)

Ik ben een beetje in de war gebracht door de repliek van de heer Hofkens, maar misschien kan de minister duidelijkheid scheppen. Hebben we nu ineens x aantal ambassades in de VS of hebben we posten, zijnde een ambassade in Washington en onder meer een consulaat-generaal in LA? Het is belangrijk om de zaken correct te benoemen. Als we het zelf al niet goed begrijpen, dan zullen de mensen die onze diensten nodig hebben dat ook niet goed begrijpen.

Minister Muyters heeft het woord.

Ik weet niet of het ambassades of posten zijn, maar ik wil wel op het inhoudelijk aspect ingaan. Als ambassades en posten op dezelfde manier werken, dan is dat voor bedrijven gemakkelijker. Mijnheer Hofkens, dat is volledig een federale bevoegdheid, maar ik zal het met mijn collega in een volgend gesprek zeker opnemen.

Ik weet niet wat de stand van zaken is van de dynamische knelpuntenberoepenlijst. Ik zal dit op een volgende beleidsraad op de agenda plaatsen. Het is een tijd geleden dat ik het heb opgevolgd.

Het is gepland dat we de single permit op 1 juli 2016 in gang zullen zetten. Dat zal een procedurele vereenvoudiging meebrengen.

De heer Hofkens heeft het woord.

Jan Hofkens (N-VA)

Mevrouw Brusseel, er is een ambassade in Washington, een consulaat-generaal in Atlanta, Los Angeles en New York, een permanente vertegenwoordiger in New York, en een ereconsulaat in Baltimore, Boston en Chicago.

Ann Brusseel (Open Vld)

Het is een lange lijst, maar het zijn totaal verschillende zaken. U kunt niet verwachten dat die exact dezelfde dienstverlening geven.

Jan Hofkens (N-VA)

Ik wil hier toch even de puntjes op de i zetten. Waar komt het op neer? Wanneer je een beroepskaart aanvraagt, dus niet een arbeidskaart maar een beroepskaart, zijn er drie consulaten of ambassades waar je kunt gaan: LA, New York en Atlanta. Ik kan u zeggen, en ik zal u straks of op een ander moment aantonen, dat die alle drie verschillende praktische benaderingen hanteren. Dat is mijn punt. Het zou wel leuk zijn indien daar duidelijkheid over zou bestaan. Dat is natuurlijk een federale bevoegdheid, maar het heeft uiteindelijk wel een impact op de aantrekking die wij kunnen uitoefenen op buitenlandse expats.

Minister, uw antwoord is perfect: u gaat daar rekening mee houden, samen met uw collega Reynders van Buitenlandse Zaken, neem ik aan.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.