U bent hier

De voorzitter

De heer Vandenberghe heeft het woord.

Minister, voorzitter, collega’s, vorig jaar werd door Westtoer en Toerisme Vlaanderen een derde beleidsplan voor toerisme en recreatie aan de kust opgemaakt voor de periode 2015-2020. Een van de zwaktes die naar voren kwam in de SWOT-analyse (strengths, weaknesses, opportunities, threats) was het ontbreken van sterke landmarks aan de kust. Daarnaast formuleerde men ook als aandachtspunt dat er bijkomende beeldbepalende projecten nodig waren aan de kust. De kust beschikt niet over beeldbepalende architecturale projecten met een toeristische functie die haar positionering op de internationale markt versterken, wat de minister sterk naar voren schuift in zijn huidig beleidsplan.

Vorig jaar lanceerde ik als kustburgemeester een denkoefening over de toekomst van de kust waarin ik verschillende ideeën lanceerde, waaronder het aanleggen van een vloedzwembad op het strand. Een vloedzwembad is een zwembad op het strand dat bij hoogwater volloopt. Wanneer het eb is, kan iedereen dichter bij de dijk zwemmen. Het is eigenlijk niet meer dan een grote betonnen constructie die een soort kelle vormt. Zo’n ‘zwemkelle’ heeft allerlei voordelen: de ouders kunnen dichter zitten bij hun kinderen, bij eb hoef je geen honderd meter meer te stappen op het strand om te kunnen zwemmen, het water wordt steeds ververst bij hoogwater en het water is ook warmer dan in zee. De Engelse badplaats Margate dient als voorbeeld. In Frankrijk is er ook zo’n vloedzwembad. Dergelijk zwembad zou uniek zijn voor onze kust en ontegensprekelijk bijdragen tot het hipper imago maar ook een voordeel zijn voor ouders met kleine kinderen, die bij eb soms heel ver moeten wandelen naar het water. De kelle die niet afgebakend is, is soms veel gevaarlijker voor kleine kinderen dan de zee zelf. Zo’n vloedzwembad zou een afgebakende zone zijn die beveiligd is en waar ook kleinere kinderen in kunnen zwemmen. Het water wordt ook automatisch ververst door het systeem van eb en vloed.

Het is een denkoefening, maar een die toch de moeite waard is om even bij stil te staan.

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Collega’s, deze vraag heeft een sterk particuliere inslag. Ik heb begrepen dat het idee al dateert van 2013. Als u dit een valabel project lijkt, past dit in de hefboomprojecten waarvoor er een dossier kan worden ingediend. Er is een onafhankelijke jury. Ik kan me moeilijk voorafgaand uitspreken over dossiers die zouden kunnen worden ingediend en waarbij ik de jury een bepaalde richting zou uitsturen.

Toerisme Vlaanderen heeft mij bevestigd dat er geen projectdossier is ingediend in het kader van de oproep hefboomprojecten. Ik heb wat research gedaan naar de Tidal Pool in het Engelse Margate. Het is er een mode die ontstaan is rond 1900. Vele zijn erfgoed of al lang geen erfgoed meer omdat ze aan hun lot zijn overgelaten.

Er kunnen nog altijd projecten worden ingediend in het kader van de oproep hefboomprojecten. Ik weet niet of het zo eenvoudig is als u voorstelt. Als minister van Openbare Werken kan ik u zeggen dat wij aan de kust voor de kustverdediging vooral bezig zijn met zandsuppletie eerder dan zand weg te nemen en putten te graven in het strand. We zijn vooral bezig met het opspuiten van zand en het versterken van de kustlijn. Ik weet ook niet wat het betekent in functie van zandafzetting. Het is niet zo eenvoudig dat er water in loopt en terug uit loopt. Er is ook zandafzetting, die er volgens mij snel voor zal zorgen dat men terug moet uitgraven. Maar ik heb maar een beperkte kennis van zaken, en dan nog enkel kennis die ik heb opgedaan met openbare werken en de kustverdediging.

Indien u echter toch overtuigd bent van de slaagkansen van dit project, kunt u binnen het kader van de oproep rond de hefboomprojecten in 2016 een dossier indienen. U begrijpt dat ik, vanwege de externe, onafhankelijke jury, moeilijk kan zeggen dat we dit zeker of mogelijk gaan doen. Het zou een voorafname zijn op wat de jury zelf dient te oordelen.

De voorzitter

De heer Vanlerberghe heeft het woord.

Collega’s, het project is inderdaad nog niet ingediend via de hefboomprojecten. Ik wou het idee in deze commissie naar voren brengen. Ik was heel erg geïnteresseerd in uw mening daarover. Het sluit niet uit dat ik het project alsnog kan indienen, hoewel de kans op slagen eerder klein zal zijn.

Ik wil even ingaan op de zandafzetting. Ik heb er wat research rond gedaan en er zijn systemen om die problematiek van zandafzetting en storm op te vangen. Je moet goed onderzoeken op welke plaatsen je zoiets zou maken, want het mag niet zorgen voor nadelige effecten op de natuur. Dit moet technisch onderzocht worden, maar ik blijf het de moeite waard vinden om het te doen omdat het ook heel wat voordelen heeft.

De technische uitvoerbaarheid kan worden bekeken. Er zijn ook andere zaken die technisch uitvoerbaar zijn aan de kust. Er zijn ook heel wat voordelen, onder meer inzake veiligheid voor de kinderen. Ook een hipper imago kan in het voordeel spelen.

Uiteraard kunt u niet vooruitlopen op de feiten. Ik heb begrepen dat u niet echt een tegenstander bent, maar dat u wel nog een aantal vragen hebt over de technische haalbaarheid. Daar kunnen we misschien nog een debat over voeren.

De voorzitter

De heer De Meulemeester heeft het woord.

Marnic De Meulemeester (Open Vld)

Ik steun de vraag van de heer Vandenberghe over het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor een vloedzwembad. Ik vind dat een positief en creatief voorstel. Een vloedzwembad vergt geen al te grote investering. Het is een bassin waarin het water bij vloed wordt opgevangen, en is dus milieu- en natuurvriendelijk wat niet onbelangrijk is. Het vormt een soort landmark naar de Belgische kust.

Mijnheer Vandenberghe, ik neem aan dat u niet enkel ijvert voor een vloedzwembad in uw eigen kustgemeente maar voor alle kustgemeenten aan de Vlaamse kust. Open Vld staat daar positief tegenover en wil mee nadenken over het installeren van meerdere zulke zwembaden, op voorwaarde dat de kosten daarvoor niet te hoog liggen en passen binnen de voorziene budgetten. Dat zou een mooie zaak zijn voor onze kust en nog meer mensen aantrekken. Ook de voordelen die daarnet zijn opgesomd, zijn daarbij niet onbelangrijk.

De voorzitter

De heer Verstreken heeft het woord.

Johan Verstreken (CD&V)

Het is aangenaam om verfrissende ideeën te horen. Vernieuwing moet kunnen, ik sta dan ook positief tegenover dit voorstel. Maar we moeten natuurlijk rekening houden met het zand. Mijnheer Vandenberghe, ik wens u heel veel succes met het indienen van een project dat door een onafhankelijke jury zal moeten worden beoordeeld. Als dat goed gefundeerd is, dan zou het wel een mooi project kunnen zijn met een meerwaarde waar veel mensen over zullen praten en waar veel mensen gebruik van zullen maken.

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Ik herhaal dat in het kader van de projectoproepen zulke projecten altijd gefundeerd kunnen worden ingediend.

De voorzitter

Ik heb begrepen dat dit systeem ook wordt gebruikt om haaien te vermijden.

De heer Vandenberghe heeft het woord.

Minister, het idee wordt hier positief onthaald. Kan uw kabinet, voor wij zo’n project indienen, een haalbaarheidsstudie uitvoeren? Op basis daarvan kunnen we dan beslissen of zo’n project al dan niet nuttig is. Bent u bereid zo’n haalbaarheidsstudie uit te voeren?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

We hebben het paard en vervolgens de kar. Ik kan niet telkens eerst een haalbaarheidsstudie verrichten voor u een dossier indient in het kader van een projectoproep. Het is net de bedoeling dat wie een concreet initiatief neemt daarvoor een partner engageert.

De Vlaamse overheid probeert vooral de creativiteit en het ondernemerschap in de toeristische sector te stimuleren. Het is de bedoeling dat u eerst uw huiswerk maakt en dat u niet alleen met een idee komt, maar met een dossier. Vandaar dat ik de bal terugkaats. Als er effectief leven en hoop zit in zo’n project, dan zal dat ongetwijfeld ook blijken uit de opmaak van het projectdossier in kwestie. Vervolgens kunt u dat indienen en kan de onafhankelijke jury een oordeel vellen.

De voorzitter

De heer Vandenberghe heeft het woord.

Minister, ik ben het niet helemaal eens met uw planningslijn. In een parlement moet men ook af en toe frisse ideeën naar voren kunnen brengen die dan in de commissie kunnen worden afgetoetst. Ik zal, als kustburgemeester en als parlementslid, verder mijn huiswerk maken. Ik heb al heel wat informatie opgevraagd, maar ik vind het wel interessant om die ballon ook in de commissie eens op te laten. Ik ben heel blij met de antwoorden aan deze kant van de zaal en minder blij met de antwoorden van de overkant, maar ik had ook niets anders verwacht.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.