U bent hier

Mevrouw Joosen heeft het woord.

Voorzitter, minister, collega’s, in juni 2014 bezorgde de dienst Dierenwelzijn aan alle steden en gemeenten een omzendbrief met een ‘Gids voor een diervriendelijk zwerfkattenbeleid’. Hierin werden de lokale besturen opgeroepen om actie te ondernemen waar problemen met zwerfkatten gesignaleerd werden en werden enkele basisprincipes voor een degelijk plan uitgelegd.

De dienst Dierenwelzijn volgt de problematiek van het overtal van katten al jaren op. Het is evenwel belangrijk om een zicht te krijgen op het aantal zwerfkatten om zodoende een volledig beeld te krijgen van de situatie in Vlaanderen en om het beleid hierop beter te kunnen afstemmen.

Daarom verzocht de dienst Dierenwelzijn van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie onze Vlaamse steden en gemeenten om mee te helpen om de gegevens te verzamelen en in kaart te brengen. De gemeenten werd gevraagd om een online-enquête in te vullen en dit voor 4 september 2015. Bij de bespreking van de beleidsbrief Dierenwelzijn in deze commissie verwees de minister kort naar de enquête. U zei dat meer dan de helft van de gemeenten heeft geantwoord en dat uit de antwoorden bleek dat er geen toename was van het aantal zwerfkatten. In de enquête werden ook nog andere interessante vragen gesteld.

Minister, wat is de exacte respons geweest op deze oproep? Hoeveel gemeenten hebben geantwoord? Een van de vragen in de enquête was: “Wordt in uw gemeente of stad een zwerfkattenbeleid gevoerd?” Hoeveel gemeenten hebben hierop ja geantwoord? De werkgroep zwerf- en asielkatten, in de schoot van de Raad voor Dierenwelzijn, stelde in het advies voor het meerjarenplan katten dat elke stad of gemeente verplicht zou moeten worden om een zwerfkattenbeleid op te stellen. In hoeverre overweegt u om de lokale Vlaamse besturen aan te sporen om zo’n beleid te implementeren? Hoe evalueert u de data die de enquête opleverde en zijn die data effectief nuttig om uw beleid beter te kunnen afstemmen? Welke concrete maatregelen zult u nemen?

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Collega’s, de enquête werd verstuurd naar de 308 Vlaamse steden en gemeenten. In september was er een antwoordratio van 44 procent. Vervolgens is er nog een herinnering gestuurd. Eind november, bij de discussie over de beleidsbrief in deze commissie, bedroeg de respons iets meer dan de helft. Er komen nog altijd antwoorden toe. In totaal hebben nu 216 gemeenten gereageerd. Eind november heb ik tussentijds gerapporteerd over de inhoud daarvan. Ik zal finaal rapporteren wanneer alle antwoorden binnen zijn. 200 gemeenten geven aan een zwerfkattenbeleid te voeren. Dat wil niet zeggen dat de 16 andere niets doen. In sommige gevallen is de nood naar een specifiek beleid niet altijd even groot. Sommige gemeenten worden veel minder met die problematiek geconfronteerd. We hebben intussen nog een laatste herinnering gestuurd naar de gemeenten die nog niet hebben gereageerd. Nadien zullen we de gegevens definitief verwerken.

Mevrouw Joosen heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw antwoord. We kijken uit naar de definitieve cijfers. 216 antwoorden – er zijn 308 Vlaamse steden en gemeenten – is zeker niet slecht. Ik heb in het verleden al benadrukt – maar ik wil het vandaag nog eens doen – dat de rol van de Vlaamse steden en gemeenten in deze problematiek bijzonder belangrijk is. Die problematiek stopt ook niet aan de gemeentegrenzen. Het is belangrijk dat er coherent wordt opgetreden.

Ik heb twee bijvragen. Wanneer ziet u de finale instuurdatum? Het is belangrijk om spoedig aan de slag te gaan met de antwoorden van die enquête en om het beleid te evalueren. Welk tijdskader lijkt u realistisch? Minister, is het mogelijk om de volledige vragenlijst aan de commissieleden te bezorgen?

Minister, het is mij nog niet helemaal duidelijk. Ik heb begrepen dat de cijfers nog niet allemaal binnen zijn. Overweegt u een zwerfkattenbeleid op te leggen aan de gemeenten?

Minister Ben Weyts

Ik zal de brief die ik heb gestuurd aan de gemeenten, bezorgen aan de commissieleden.

Zoals aangekondigd, zullen we tegen eind dit jaar het zwerfkattenbeleid evalueren om te kijken of er al dan niet extra stappen nodig zijn. De vraag of we dit zullen opleggen aan de gemeenten, zal ook dan worden beantwoord.

Wordt zeker nog vervolgd!

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.