U bent hier

Commissievergadering

woensdag 27 januari 2016, 10.15u

Voorzitter
van Sabine Vermeulen aan minister Joke Schauvliege
897 (2015-2016)
De voorzitter

Mevrouw Vermeulen heeft het woord.

Sabine Vermeulen (N-VA)

Voorzitter, minister, vorig jaar werd in deze commissie een vraag gesteld door de heer Vanderjeugd over de korte keten, en toen kwam de landbouwportefeuille ter sprake. U antwoordde toen dat er nog niets concreet was en dat u vooral met andere dingen bezig was, maar dat dit wel in het regeerakkoord staat en dat u er werk van zou maken.

In het regeerakkoord lezen we inderdaad dat er een landbouwportefeuille zal komen en dat u prefereert dat die wordt geïntegreerd in de kmo-portefeuille. De kmo-portefeuille is recent vereenvoudigd en start vanaf 1 april 2016. Het is een succesvol instrument dat voor kmo’s de zoektocht naar coaching en advies vergemakkelijkt. In de NACE-BEL-code merken we dat landbouwbedrijven nog altijd niet in aanmerking kunnen komen voor de kmo-portefeuille.

Minister, hebt u al contact opgenomen over een mogelijke integratie van het instrumentarium? Indien er reeds een overleg heeft plaatsgevonden, wat was dan het resultaat? Ziet u zelf een meerwaarde in de integratie van een landbouwportefeuille in de kmo-portefeuille, of ziet u de kmo-portefeuille vooral als een voorbeeld voor de landbouwportefeuille?

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Mevrouw Vermeulen, het is fijn dat u dit mee ondersteunt. Het klopt dat in de NACE-codes te merken is dat de landbouwbedrijven geen toegang krijgen tot de kmo-portefeuille. We zouden dat graag anders zien. Ik heb daarvoor contact opgenomen met minister Muyters om na te gaan wat de mogelijkheden zijn. Dat was al mondeling aangehaald bij zijn medewerkers, maar we hebben het nu ook officieel in een brief aangevraagd. De brief is nog niet zo lang geleden verstuurd en we moeten er nog een reactie op krijgen.

De kmo-portefeuille geeft advies, coaching en technologieverkenningen op bedrijfsniveau. Ook de land- en tuinbouwsector zou daar heel goed gebruik van kunnen maken. We zijn zeker vragende partij dat dit wordt opengesteld en gaan daarover graag verder in overleg.

De voorzitter

Mevrouw Vermeulen heeft het woord.

Sabine Vermeulen (N-VA)

Minister, er is een vraag gesteld aan minister Muyters om dit te bekijken. We moeten er wel over waken dat er geen overlap komt. Bij het Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) is er al innovatiesteun met de oproep voor steun voor de oprichting en werking van European Innovation Partnership (EIP) Operationele Groepen. Er zijn ook overlappen met het landbouwbeleid waarbij er ook overleg, advies en coaching komt. Ik hoop alleszins dat dit goed zal worden bestudeerd.

De voorzitter

De heer Vanderjeugd heeft het woord.

Francesco Vanderjeugd (Open Vld)

Voorzitter, morgen is het een jaar geleden dat ik die vraag heb gesteld.

Minister, kleeft u er een timing op? Welk budget komt daarvoor in aanmerking? Zou dit enkel zijn voor land- en tuinbouwers of ook voor loonwerkers?

De voorzitter

De heer Dochy heeft het woord.

Ik wil me uitdrukkelijk aansluiten bij deze vraag. Dit is ook aan bod gekomen bij de bespreking van de beleidsbrief en de beleidsnota. We hebben dat ook kunnen aanvoelen toen we vorig jaar een bezoek hebben gebracht aan het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) en de Food Pilot. De administrateur-generaal heeft dit toen duidelijk naar voren geschoven als een van de instrumenten om mensen te kunnen laten innoveren en experimenteren. Dit is een erg belangrijke vraag en we rekenen op vooruitgang daarin. Wegens administratieve discussies tussen de kmo-sector en landbouw mag er geen hiaat ontstaan waardoor landbouwers iets wordt ontzegd wat erg belangrijk voor hen is, zeker in tijden waarin innovatie belangrijk is.

Jos De Meyer (CD&V)

Minister, ik vind dit een erg belangrijke vraag. Als er wordt gesproken over de kmo-portefeuille, dan is dat ruimer dan de primaire land- en tuinbouwbedrijven maar ook bedrijven verderop in de keten. Ik meen dan ook te mogen veronderstellen dat het financieel niet uw bevoegdheid is, maar wel die van minister Muyters, die moet zorgen voor de middelen. Is dat een juiste redenering?

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Het gaat over kmo’s met een NACE-code. Iedereen die daaronder valt, zou daar een beroep op kunnen doen als erop wordt ingegaan. Op de timing of het budget kan ik niet vooruitlopen. We moeten het overleg alle kansen geven. Dit zit binnen de kmo-portefeuille, en het klopt dat dit vandaaruit zou worden ondersteund.

Er is geen gevaar voor overlap, mevrouw Vermeulen. Het is iets dat erbij komt om andere zaken te ondersteunen die niet worden ondersteund vanuit Landbouw. Ik denk dan aan technologieverkenningen, coaching, vernieuwing en innovatie. Dat is de finaliteit waar we naartoe werken. We zullen zien wat de verdere gesprekken opleveren.

De voorzitter

Mevrouw Vermeulen heeft het woord.

Sabine Vermeulen (N-VA)

De discussie over de financiering vanuit Landbouw vind ik nog veel te prematuur. Er moet eerst worden nagegaan of het relevant is dat de landbouwportefeuille onder de kmo-portefeuille valt en of er niet te veel overlap is.

In het regeerakkoord staat “bij voorkeur geïntegreerd in de kmo-portefeuille”. We moeten eerst de meerwaarde daarvan bekijken en nagaan of er geen overlappen zijn.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.