U bent hier

De voorzitter

De heer Verstreken heeft het woord.

Johan Verstreken (CD&V)

Staatssecretaris voor de Noordzee, Bart Tommelein, kondigde aan dat hij pleit voor een nieuwe stichting om de verduurzaming van de visserijsector verder te ontplooien. De stichting komt in de plaats van de Stichting voor Duurzame Visserijontwikkeling (SDVO) die nu in vereffening is gegaan.

De nieuwe structuur moet een modern, transparant en wetenschappelijk karakter hebben. De staatssecretaris stelt voor dat een adviescomité, samengesteld uit experten van universiteiten, natuurorganisaties, het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium (BMM) en de sector, zelf oordeelt over de ingediende projectaanvragen. Een raad van beheer met vertegenwoordigers van de Vlaamse en federale overheid en een beperkte administratie die de goedgekeurde projecten zal opvolgen, kan die adviezen daarna al dan niet bekrachtigen.

Minister, visserij is heel belangrijk, ook op het vlak van maricultuur en aquacultuur, en de staatssecretaris wil daarin samen met u een doorstart maken.

Wat is de stand van zaken van de oprichting van deze nieuwe structuur? Is daar al overleg over gepleegd?

Welke rol is weggelegd voor Vlaanderen? We moeten erop toezien dat de middelen voor de juiste doeleinden wordt gebruikt. In welke mate wordt u daarin betrokken? In welke middelen voorziet Vlaanderen daarvoor? Of zijn er andere structuren? Kunt u daarover een stand van zaken geven?

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Mijnheer Verstreken, we hebben het in de commissie al meermaals gehad over de nieuwe stichting. Formele stappen zijn er nog niet gezet. Momenteel wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de middelen uit het Zeevissersfonds in de toekomst maximaal ten goede te laten komen van de Vlaamse visserijsector.

Ik heb al overleg gehad met staatssecretaris Tommelein over dit dossier. De staatssecretaris onderzoekt eveneens hoe de middelen kunnen worden aangewend binnen zijn bevoegdheden. Van belang daarbij is dat deze heroriëntering voldoende rekening houdt met de behoeften van de Vlaamse actoren die momenteel de hoofdbegunstigden zijn van de middelen.

Het is momenteel nog te vroeg om uitspraken te doen over de nood en het nut van de inzet van bijkomende Vlaamse middelen. Het is ook goed om weten dat er in het verleden geen extra Vlaamse middelen zijn ingezet. We moeten daar ook voorzichtig mee zijn omdat dit zou kunnen worden beschouwd als staatssteun.

– Jos De Meyer treedt als voorzitter op.

Binnen Vlaanderen focussen we ons via het recent door Europa goedgekeurde operationeel programma Visserij, op de verdere verduurzaming van de Vlaamse visserijsector. Voor mij is dat de prioriteit. Het zijn de drie pijlers van de duurzaamheid die van belang zijn en waarop we willen inzetten.

De voorzitter

De heer Verstreken heeft het woord.

Johan Verstreken (CD&V)

Minister, ik dank u voor uw duidelijk antwoord. Ik zal dit dossier in de toekomst blijven opvolgen.

De voorzitter

De heer De Croo heeft het woord.

Herman De Croo (Open Vld)

We hebben het in september vorig jaar al over dit onderwerp gehad in deze commissie. Ik ben een absolute voorstander van een goede samenwerking tussen de diverse bestuursniveaus in dit land, met respect voor elkaar bevoegdheden. Op een bepaald moment is er een concreet voorstel ingediend door staatsecretaris Tommelein.

SDVO had wellicht een personeelsbestand van enig belang. Wat is daarmee gebeurd? Is daarvoor een oplossing gevonden? Is er een recuperatie gebeurd volgens specialiteiten of kennis bij de toekomstige stichting die er hopelijk zo snel mogelijk komt?

Minister, u hebt het gehad over het gevaar van staatssteun wat eens te meer aantoont hoe liberaal de economie in Europa wordt benaderd.

De voorzitter

Mevrouw Vermeulen heeft het woord.

Sabine Vermeulen (N-VA)

SDVO baatte het containerpark voor scheepsafval uit, maar wie doet dat nu?

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Mijnheer De Croo, SDVO is een vzw, dus ook het personeel is door die vzw aangeworven en ontslagen. Of zij al dan niet deel zullen uitmaken van de nieuwe structuur, zal afhangen van de toekomst.

Wat het containerpark betreft, moeten we nagaan wat daar op dit moment gebeurt. Ik veronderstel dat dit wordt overgenomen door andere structuren. Mevrouw Vermeulen, ik zal u laten weten door wie dat nu gebeurt.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.