U bent hier

De voorzitter

De heer Kennes heeft het woord.

Ward Kennes (CD&V)

Op dit moment is de Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering een paar deuren verder nog bezig met haar werkzaamheden. Ik dacht dat de vraag daar aan bod ging komen omdat ze aansluit bij andere vragen, maar het is voor mij prima dat ik ze hier mag stellen.

Bij de eerste rapportage van het actieplan Radicalisering van de Vlaamse Regering in oktober werd gesteld dat er een concept voor een helpdesk wordt uitgewerkt na een bevraging van de noden en dat er rekening wordt gehouden met buitenlandse ervaringen. Een aantal collega’s hadden op die dag in dat kader hun ongeduld laten blijken. Ik heb er toen voor gepleit om de minister zijn werk te laten doen. Ik heb toen ook toegelicht dat er achter de schermen aan zo’n helpdesk werd gewerkt. Er is op dat moment niet zoveel over gezegd, alleen dat men ermee bezig was en dat een groep ambtenaren op de dag zelf van onze bijeenkomst in Duitsland was om daar kennis op te doen in verband met een dergelijke dienst die we aan de families en de mensen in de omgeving van potentiële vertrekkers of radicaliserende jongeren zouden kunnen aanbieden.

Er is toen ook gezegd dat de verenigingen van moeders betrokken zou worden, en ook heel wat andere actoren en administraties. Het is belangrijk dat het gaat om een ruim draagvlak. Men wil bedachtzaam te werk gaan, maar op die manier het succes ervan verzekeren. Toen werd in het vooruitzicht gesteld dat begin 2016, over enkele weken dus, deze desk zou operationeel zijn.

Minister, daarom wil ik u, vlak voor we in kerstreces gaan, de volgende vragen stellen. Wat is de stand van zaken? Welke stappen werden in de maanden oktober, november en december nog genomen? Ik vernam dat er een bevraging heeft plaatsgevonden en dat er op 10 december een bijeenkomst werd georganiseerd. Ik weet uiteraard niet waarover het juist ging. Maar ik heb begrepen dat het om een voorbereiding van de helpdesk ging.

De betrokkenheid van de vereniging van de moeders was een bezorgdheid van de commissie. Zij hebben ook hun getuigenis gebracht tijdens onze werkzaamheden eerder dit jaar. Minister, geldt de aankondiging dat de helpdesk begin 2016 van start gaat nog steeds, volgens de informatie waarover u beschikt?

De voorzitter

Minister Vandeurzen heeft het woord.

Minister Jo Vandeurzen

Op al uw vragen is het antwoord hetzelfde als ik in de ad-hoccommissie heb gegeven. Ik kan u bevestigen dat wat toen werd aangekondigd, ondertussen is uitgevoerd.

De helpdesk zal worden opgenomen door de Opvoedingslijn. Die keuze hangt samen met het feit dat we de hulplijn graag vasthangen aan een bestaande werking, die al ervaring en deskundigheid heeft inzake opvoedingsondersteuning en toeleiding naar hulpverlening. Het sleutelwoord in deze context is en blijft immers ‘opvoedingsondersteuning in vertrouwen’. Ouders en familie zijn in situaties van toenemende radicalisering op zoek naar antwoorden op hun ongerustheid en twijfels, en naar raad over hoe ze een en ander het best verder aanpakken. Ouders en familie van jongeren die aan het radicaliseren zijn, zijn ouders die in eerste instantie bezorgd zijn over het welzijn van hun kind. Vandaar de keuze voor de Opvoedingslijn.

De hulplijn zal een luisterend oor bieden voor ouders, en zal zorgen voor vraagverheldering en een gepaste doorverwijzing naar de nodige opvoedingsondersteuning en hulpverlening. Daarom is de backoffice bij deze hulplijn even belangrijk als het beantwoorden van de initiële vragen en bezorgdheden. De lokale hulpverleners en referentiepersonen zullen de gepaste hulp en ondersteuning bieden. We maken daar tegelijkertijd met de opstart van de hulplijn werk van.

Om dat waar te maken krijgt de Opvoedingslijn een projectsubsidie van 79.000 euro. Zo kunnen ze vanuit de bestaande werking het thema van de radicalisering opnemen en uitbouwen. Het aanbod en concept van de Opvoedingslijn als hulplijn en helpdesk voor opvoedingsvragen inzake radicalisering werd op de bijeenkomst van 10 december 2015 voorgelegd aan een groep experten of mensen met enige ervaring. Op die bijeenkomst konden we peilen naar de noden en vragen van ouders en familie waar we in de praktijk rekening mee moeten houden. Tijdens deze bijeenkomst was er bij de aanwezigen een grote consensus om te opteren voor een duurzame uitrol van de hulplijn in Vlaanderen.

We zijn er ons allen van bewust dat een hulplijn of een telefoonnummer lanceren niet al te moeilijk is. Maar dit doen zonder afstemming met bestaande zaken, is gewoon kortetermijndenken en is een slechte praktijk.

De belangrijkste aandachtspunten werden op het moment van vorige week ook bevestigd: laagdrempeligheid, vertrouwen en meertaligheid vormen de kern van een goede hulplijn.

Op de bijeenkomst waren ook organisaties aanwezig die nu reeds ervaring hebben in de ondersteuning van ouders en familie. Hun inbreng zal mee bepalend zijn voor het organiseren van de backoffice. Aandacht voor cultuursensitiviteit in het algemeen is daarbij belangrijk. Er is in elk geval al afgesproken dat de ouderwerkingen blijvend betrokken worden als klankbord in de verdere uitbouw van de werking van de helpdesk.

De concrete startdatum van het project is op zeer korte termijn voorzien. In het subsidiebesluit, dat momenteel ter goedkeuring bij de Inspectie van Financiën ligt, is als looptijd voor de subsidie 15 december 2015 tot en met 30 november 2016 opgenomen. De verwachting is dat het telefoonnummer begin volgend jaar bekend kan worden gemaakt. We zullen dit in eerste instantie op een zeer gerichte manier doen.

De voorzitter

De heer Kennes heeft het woord.

Ward Kennes (CD&V)

Minister, dank u voor uw toelichting. Ik stel vast dat er de afgelopen weken goed is doorgewerkt en dat de ambitie om begin 2016 al van start te gaan wordt bevestigd. De geschetste kenmerken in verband met laagdrempeligheid, vertrouwen en meertaligheid zijn in deze context zeker relevant. Dat zijn de juiste kapstokken om een dergelijke werking aan op te hangen. U hebt ook het bedrag genoemd dat daarmee gepaard gaat. Ik stel vast dat het in de lijn gaat van veel andere initiatieven: niet iets nieuws bedenken of lanceren, maar de bestaande infrastructuur die in Vlaanderen in vele domeinen al sterk is uitgebouwd gebruiken om specifiek inzake de radicalisering zaken mogelijk te maken. Ik begrijp dat men daarvoor de Opvoedingslijn hanteert.

Voorzitter, ik heb een antwoord gekregen op mijn vragen. Minister, dank u voor uw geruststellende boodschap.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.