U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Saeys heeft het woord.

Voorzitter, minister, collega's, een op de drie ouders van tieners wil meer ondersteuning bij de opvoeding van hun kinderen. Dat was het resultaat van het onderzoek naar de behoefte aan ondersteuning van ouders van tieners, uitgevoerd door mevrouw Patty De Bruyckere op vraag van het samenwerkingsverband 0010 stad Antwerpen. Ouders bleken vooral vragen te hebben over het gebruik van sociale media, over school, over pesten, over hoe om te gaan met schoolmoeheid. Grenzen afbakenen vinden veel ouders moeilijk. En ook opvoeden tussen twee culturen werd door moeders van Marokkaanse origine als een prioritair probleem ervaren. Vandaag worden opvoedingsproblemen al besproken met de school, het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), de huisarts en het centrum algemeen welzijnswerk (CAW).

Van de opvoedingswinkel is blijkbaar weinig geweten dat die ook adviseert rond opvoedingsproblemen met tieners. De onderzoekster stelt voor dat de Huizen van het Kind zichzelf meer zouden promoten als een plek waar men te allen tijde terechtkan met een opvoedingsvraag over tieners. Ze wijst er wel op dat ouders onmiddellijk een luisterend oor willen voor hun probleem, wat zou betekenen dat er permanent een deskundige aan het onthaal zit en dat ook bij informele ontmoetingsmomenten een deskundige aanwezig zou moeten zijn.

Minister, wat is uw standpunt over de stelling dat de Huizen van het Kind zichzelf moeten promoten als de plaats waar men met opvoedingsvragen over tieners moet terechtkunnen? Hoe wilt u aan ouders van tieners de mogelijkheid bieden om snel een gedegen antwoord te krijgen op problemen die zij ervaren in de opvoedingssituatie met hun tieners?

De voorzitter

Minister Vandeurzen heeft het woord.

Minister Jo Vandeurzen

Het is inderdaad belangrijk dat de Huizen van het Kind zich ook richten naar ouders van tieners. Dat is ook zo opgenomen in het decreet houdende de organisatie van de preventieve gezinsondersteuning van 29 november 2013, dat de Huizen van het Kind introduceerde. De doelgroep is duidelijk: aanstaande gezinnen, gezinnen met jongeren en kinderen.

De Huizen van het Kind zijn nu iets meer dan een jaar aan het opstarten en tonen, op basis van de lokale mogelijkheden, noden en opstartprocessen, een gedifferentieerd beeld in het aanwezige aanbod. Hoewel er verschillende Huizen van het Kind zijn met een meer uitgebouwd aanbod naar ouders van tieners, willen we dit meer naar voren schuiven voor alle Huizen van het Kind, rekening houdend met de lokale dynamieken. We hebben dan ook in onze beleidsbrief 2015-2016 opgenomen dat we de Huizen van het Kind zullen ondersteunen in het bereiken van op dit moment minder bereikte doelgroepen zoals, onder andere, tieners en adolescenten en hun ouders.

We geven naast deze ondersteuning ook de Huizen van het Kind een rol in het sensibiliseren rond thema’s die zeker ook ouders van tieners en tieners zelf aanbelangen. We denken hier bijvoorbeeld aan: radicalisering en polarisering, suïcidepreventie en relatieondersteuning. Zo organiseerde het Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning (EXPOO) op 30 november 2015 een uitwisseling met tal van initiatiefnemers, specifiek met betrekking tot dit thema, waar overigens ook mevrouw De Bruyckere een bijdrage toe leverde, en die resulteerde in een magazine dat verspreid wordt naar alle Huizen van het Kind. Het magazine zal ook beschikbaar zijn op de website van EXPOO. Ook op het EXPOO-congres van vorige week donderdag 10 december 2015 rond de Huizen van het Kind stond dit onderwerp op de agenda. Duidelijk die dag was dat er een blijvend enthousiasme heerst bij en voor de Huizen van het Kind. Een verslag van het congres kunnen we verwachten in januari.

We kunnen alvast een eerste reflectie meegeven. Uit de praktijktafels op het congres blijkt dat er echt al veel gewerkt is en veel geprobeerd wordt. Sommige praktijken vinden van zichzelf dat ze nog niet ver staan, maar er is in dit jaar toch wel evolutie, en die zal verder ondersteund moeten worden. Er is een brede vraag naar vorming over verschillende thematieken omdat er veel partners uit verschillende sectoren nu samenkomen, bijvoorbeeld over opvoedingsondersteuning, omdat veel actoren vanuit sociale werkveld komen en die achtergrond missen, maar evengoed over gezondheidszorg. Zo werd bijvoorbeeld de lezing over gezondheidsongelijkheid sterk geapprecieerd. Een greep uit de uitdagingen die naar boven kwamen: het vorm geven aan progressief universalisme, het omgaan met de veelheid aan verwachtingen en thematieken voor een breed leeftijdsbereik, zoals opvoedingsondersteuning en gezondheidszorg, psychisch welbevinden, radicalisering, ondersteuning van jonge mantelzorgers enzovoort, met aandacht voor de lokale dynamiek en draagkracht, het versterken van de aandacht voor jongeren en tieners en de Huizen van het Kind laten evolueren als plekken van en voor gezinnen. Kortom, we kunnen spreken van een bijzonder geslaagde editie van het congres. Ik was er zelf ook en ik heb een ruime belangstelling gezien van een enthousiaste groep. De thematiek van jongeren, tieners, de Huizen van het Kind voor het hele gezin is er aan bod gekomen en leeft duidelijk.

De bedoeling van de Huizen van het Kind is het aanbod en de maatregelen, door verschillende initiatiefnemers, samen te brengen en coherent te ontsluiten, ook dus naar ouders van tieners. De opvoedingswinkels, waarbij ongeveer 20 procent van de vragen komen van ouders van tieners, zijn overal waar er Huizen van het Kind zijn opgericht, ingebed. U geeft terecht aan dat ook centra voor leerlingenbegeleiding, centra algemeen welzijnswerk en de huisartsen daarin een belangrijke rol opnemen. We zetten daarom verder in op het versterken van de linken met deze actoren. Maar ook bijvoorbeeld de Gezinsbond speelt met zijn lokale inbedding en laagdrempelige vrijwilligerswerking daarin een belangrijke rol. Om die rol te versterken werd de werking van de Gezinsbond wat betreft zijn groepsgericht aanbod opvoedingsondersteuning door vrijwilligers regelgevend verankerd en gesubsidieerd.

Zoals aangegeven in de commissie bij de bespreking van de beleidsbrief, zullen we doorheen 2016 de mate waarin we het aanbod naar ouders van tieners ontsluiten via de Huizen van het Kind, nauwgezet verder opvolgen om daar dan verder op te ondersteunen. In eerste instantie geven we ook lokale good practices en de ondersteuning via EXPOO de kans om zich op het terrein verder te ontwikkelen.

– Peter Persyn treedt als voorzitter op.

Minister, ik dank u voor uw antwoord en ik vind het positief dat daar veel aandacht naar is gegaan. Ik kijk alvast uit naar het verslag van de EXPOO. Ik denk dat het zeer belangrijk is om dit dossier te blijven opvolgen aangezien het inderdaad nog maar sedert een goed jaar van start is gegaan. Het gaat steeds om een zeer brede waaier en dan moeten we goed in het oog houden dat we niets missen.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.