U bent hier

Commissievergadering

donderdag 22 oktober 2015, 13.45u

Voorzitter
van Bart Caron aan minister Sven Gatz
205 (2015-2016)
De voorzitter

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron (Groen)

Minister, u trekt een kwart miljoen euro uit voor de ondersteuning van non-fictie via het VFL. Daarmee beantwoordt u een vraag die al langer leefde binnen de boekensector en die recent werd versterkt onder impuls van de zogenaamde Fictieven, non-fictieschrijvers die opereerden in een fictief, want niet-gecoverd universum. Ik heb die mensen eens gesproken en ik ondersteun hun legitieme vraag, wat u blijkbaar ook doet.

De steun stemt mij tevreden. Hij speelt in op een trend die u in de krant zelf aangaf met boeken zoals Congo van David Van Reybrouck die tonen dat de grens tussen fictie en non-fictie vaak dun is. Non-fictie is niet langer per definitie muf, saai en ontoegankelijk.

Tevredenheid dus, maar tegelijk verwondering, vandaar mijn vraag. Ook bij het VFL is er verwondering. De onderhandelingen tussen de Vlaamse Regering en het fonds over een nieuwe beheersovereenkomst zitten in de laatste rechte lijn. We hebben in de zomer allemaal het boekje gekregen over de gewenste maximale beheersovereenkomst met het VFL.

Daar staat natuurlijk veel meer in dan alleen de non-fictie. Daar staan allerlei andere denksporen in die het VLF wou aansnijden. Ik zal er niet uit voorlezen: men kan dat gemakkelijk terugvinden. Minister, dat u uw aankondiging daarop richt, lijkt op een soort tussensprint onder de rode driehoek, terwijl de prijzen normaliter eigenlijk aan de meet worden uitgedeeld. Ik weet dat u van sportmetaforen houdt, dus ik doe mijn best. (Gelach)

Er is dus wel tevredenheid, laat dat duidelijk zijn, maar toch gaat het maar over één van de denksporen.

Minister, gaat het om een bijkomend bedrag, of over een interne verschuiving van budgetten? Dat lijkt me eigenlijk de belangrijkste vraag in dezen. Ik kon natuurlijk nog enkele weken hebben gewacht om die te stellen, maar mijn ongeduld was te groot. Waarom hebt u specifiek gecommuniceerd over de extra ondersteuning? Ik kan wel een kader bedenken: er was de Week van het Nederlands, de uitgave van de canon en zo. Dat gebeurde in dat kader, denk ik. Waarom hebt u eigenlijk niet gewacht op de afronding van de beheersovereenkomst? Is dit een voorafname, waardoor de andere voorstellen van het VFL uit beeld verdwijnen? Wanneer mogen we het voltooien van de beheersovereenkomst en de daaraan gekoppelde dotatie voor de komende jaren verwachten?

De voorzitter

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Voorzitter, binnen het meerjarenplan van het VFL werd het onderdeel van het opstarten van een volwaardig non-fictiebeleid begroot op 242.000 euro in 2016. Om de non-fictie – zoals u zelf stelt, tot op vandaag een fictief universum – een vaste plaats te geven in ons subsidiebeleid, maakte ik dus dat bedrag vrij voor het VFL, via mijn andere beleidsdomeinen. Voor alle duidelijkheid, dat zijn dus bijkomende middelen voor het VFL, dit is geen interne verschuiving binnen de kredieten van het VFL. Wel wil ik u als voorafname op de begrotingsbesprekingen zeggen waar dat geld vandaag komt. 100.000 euro komt van de herschikking van de middelen die in 2014 en 2015 werden aangewend voor studies met betrekking tot de openbare omroep, in het kader van de beheersovereenkomst. Dit komt ook van de verdere afbouw en stopzetting van het bijzonder podiumaanbod, ten bedrage van 142.000 euro.

Zoals u weet, en zoals u ook al zelf hebt aangehaald in de commissie, zijn zowat alle actoren uit het literaire middenveld al vele jaren vragende partij om een subsidiebeleid inzake non-fictie op poten te zetten. Binnen het kader van de begrotingsopmaak 2016 heb ik er steeds, zoals ik ook al aankondigde in de beleidsnota en in de visienota Kunsten, naar gestreefd om die middelen vrij te maken. Dat is geen evidente opdracht. Ik hoef dat niet te herhalen. Toch doe ik dat, binnen de budgettaire context. We hebben de middelen gevonden. Dat werd ook zo meegedeeld aan het VFL. Het belangrijkste is niet de wijze waarop een en ander werd meegedeeld, maar wel het feit dat het signaal er is dat het opzetten van een ondersteuningslijn voor non-fictie werkelijkheid wordt.

Ik kom tot uw vraag over de voorafname op de verdere besprekingen tussen ons en het VFL. De onderhandelingen met het VFL lopen natuurlijk nog en ook hun andere voorstellen worden uitvoerig besproken. Vanzelfsprekend moet daarbij ook steeds rekening worden gehouden met de beperkingen van de budgettaire context. Het VFL heeft in zijn meerjarenplan een zeer ambitieus programma vooropgesteld. U hebt dat ook kunnen lezen. Naast een indexering van de huidige werkingsmiddelen werd er ook een financieel programma voor 2016 van 975.300 euro naar voren geschoven. U zult me hier niet horen verklaren dat wij al die plannen zullen of kunnen honoreren, maar waar er bij de onderhandelingen wel naar wordt gestreefd, is dat we in onderling overleg en een goede verstandhouding in een realistisch financieel pad zouden voorzien, dat jaarlijks kan worden bijgestuurd op basis van de budgettaire context.

Dan is er de timing. De onderhandelingen zijn volop gaande en verlopen in een constructieve en goede sfeer. Een van de volgende weken zal dat resulteren in een nieuwe beheersovereenkomst. Daarin zal ook duidelijk worden opgenomen met welke dotatie het VFL zijn opdrachten kan en moet uitvoeren.

De voorzitter

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron (Groen)

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Het is duidelijk dat dit niet een interne verschuiving is binnen de middelen van het fonds, en zelfs niet binnen de kunsten, want dit komt voor een deel van die studies voor de openbare omroep, maar ook uit die middelen voor cultuurspreiding.

Voor mensen met enige ervaring in dit vakgebied: ‘den boek’ sneuvelt voor het non-fictieboek. Dat was immers de term die werd gehanteerd voor de verzameling van die cultuurspreidingsactiviteiten. Dat was echter louter een semiliteraire uitspraak van mij, niets meer.

Ik gis nog altijd dat het kader van die Week van het Nederlands wel de aanleiding zal zijn geweest voor die stap. Het is een interne heroriëntatie. Daar kan ik ook mee leven. Ik hoop dat er een interessante beheersovereenkomst uit de bus komt. Bij het VFL heeft men een voorstel gedaan voor de beheersovereenkomst, een systeem met een spreiding over de jaren en een stijgend budget enzovoort, waarbij de initiële stijging inderdaad behoorlijk stevig is: 975.000 euro is niet niks. Het komt echter toch zo over alsof u zegt: kijk jongens, wees nu tevreden, jullie hebben dat nu gekregen en de rest zullen jullie zelf intern moeten oplossen. Ik weet ook dat de middelen niet gigantisch zijn, maar ik zou toch willen vragen, ook uit appreciatie voor wat het fonds voor Vlaanderen heeft betekend, en ook in het licht van die Frankfurter Buchmesse die eraan komt, om die organisatie zeker de nodige vleugelslag te geven. Dat zal niet het miljoen euro zijn dat ze vragen, maar ze moeten die ruimte wel krijgen. Ik heb groot vertrouwen in de leiding en in de werking van dat huis. Je ziet dat ook in Vlaanderen. Je ziet het in het buitenland, aan de vertaalde titels en andere dingen. Dit lijkt me een modelvoorbeeld van een goed werkend fonds. Dit is natuurlijk de aard van de kunstvorm, maar in vergelijking met pakweg de audiovisuele media, heeft het Filmfonds een veel bescheidener bedrag en een reuzegroot resultaat.

De voorzitter

Mevrouw Idrissi heeft het woord.

Yamila Idrissi (sp·a)

Als dit een tussensprint is, zoals de heer Caron zegt, dan rest de vraag wie van de gebroeders Borlée de minister is. Ik moet eerlijk zeggen dat ik heel blij ben met de oplossing die uit de bus is gekomen. We hebben er in dit parlement herhaaldelijk op gehamerd dat non-fictie belangrijk is. Daar is een oplossing voor gevonden. Dat stemt me heel tevreden.

Ik wil me ook aansluiten bij wat collega Caron heeft gezegd over de lopende onderhandelingen met het VFL. 2016 wordt een heel belangrijk jaar voor het VFL, voor de letteren in Vlaanderen, maar ook voor de letteren internationaal. Ik hoop dat daar de nodige middelen tegenover staan, zodat het VFL en het boekenvak vleugels krijgen, zodat we op gepaste wijze in zowel binnen- als buitenland kunnen schitteren.

Bart Caron (Groen)

Minister, het merkwaardige is dat het bedrag waarin u daarvoor voorziet, iets hoger ligt, 22.000 euro, denk ik, dan het bedrag dat het VFL zelf in zijn meerjarenplan naar voren had geschoven. Dat geeft dus nog wat ruimte om intern een aantal andere keuzes bij te stellen.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

van Marius Meremans aan minister Sven Gatz
127 (2015-2016)
Externe sprekers
Simon Van Erdeghem
van Caroline Bastiaens aan minister Sven Gatz
242 (2015-2016)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.