U bent hier

De voorzitter

De heer Persyn heeft het woord.

Peter Persyn (N-VA)

Voorzitter, minister, de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg bestrijken een groot aantal organisaties, zowel private als openbare, die zich dagelijks inzetten voor zorg en ondersteuning in de thuiszorg. Net als andere partners binnen uw beleidsdomein hebben ook deze diensten besparingen moeten doorvoeren. Pro memorie: eind maart 2015 hebben die diensten een nota ontvangen van het Agentschap Zorg en Gezondheid waarin voor 2 miljoen euro besparingen werden aangekondigd.

De besparingen zouden op twee manieren worden doorgevoerd, enerzijds door taakuitzuivering en taakverschuiving van duurdere uren gezinszorg naar goedkopere uren aanvullende thuiszorg of poetshulp, en anderzijds door het terugschroeven van het aantal gesubsidieerde uren voor 2015 waarbij het aantal gesubsidieerde uren van 2013 als richtsnoer zou worden genomen. De kleine opstartende diensten dreigden daar de dupe van te worden omdat ze geen aanvullende thuiszorg hebben en omdat ze in de opstartfase een beperkt aantal uren hadden.

Op 16 juni 2015 heb ik daar een vraag over gesteld. U hebt toen enkele openingen gelaten en uitwegen geboden. In overleg met de Vereniging van diensten voor gezinszorg (VVGD) werd afgesproken dat het urencontingent  2015 voor de kleinere opstartende diensten zou worden gecorrigeerd naar het aantal uren van 2014. Ook hebt u gezegd dat er een monitoring zou gebeuren van het aantal reëel gepresteerde uren in 2015 en dat er in september zou worden nagegaan in welke mate er ruimte zou zijn voor herverdeling. Er zijn inderdaad diensten die niet al hun uren opgebruiken waardoor er een herverdeling naar andere diensten zou kunnen gebeuren. U hebt toen gezegd dat er een mogelijke prioritaire herverdeling naar diensten in evolutie zou zijn voor minimaal tien voltijdsequivalenten (vte) verzorgend personeel.

Minister, hebt u kennis van de resultaten van de monitoring? Is er ruimte voor een herverdeling van niet-gepresteerde uren voor diensten die door de besparingsmaatregel het groeipad naar tien vte beëindigd of ernstig bedreigd zagen?

De voorzitter

Minister Vandeurzen heeft het woord.

Minister Jo Vandeurzen

Dames en heren, op 30 september en 22 oktober jongstleden heeft op mijn kabinet een overleg plaatsgevonden over de realisatie van het urencontingent 2015, met een afvaardiging van zowel de openbare als private diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg. Aangezien de aangereikte gegevens op 30 september onvoldoende betrouwbaar bleken, is met de sector afgesproken om de diensten te bevragen over hun inschatting van de personeelsevolutie en prestaties tot einde 2015. Deze gegevens samen met de reële gegevens van prestaties op 30 september zijn op 22 oktober voorgelegd en verder geanalyseerd.

Uit deze gegevens blijkt dat zowel voor de private als de openbare diensten het beoogde objectief van prestaties binnen de beschikbare middelen voor de sector gehaald wordt. Ik wil dan ook de diensten danken voor hun medewerking en oproepen om de gemaakte inschatting verder waar te maken.

Op basis van de gegevens die we op 22 oktober aangereikt kregen, blijkt dat er, bij de realisatie van de ontvangen inschatting, ruimte zal zijn voor de herverdeling van niet-gepresteerde uren aan kleinere startende private initiatieven. Ik ben ook op de hoogte gebracht van een sectoraal overleg op 15 september jongstleden tussen de VVDG en de startende private diensten. Op dit overleg is het engagement aangegaan om bij ruimte het saldo aan de startende diensten toe te kennen.

De voorzitter

De heer Persyn heeft het woord.

Peter Persyn (N-VA)

Minister, dit is blijkbaar heel recent opgeklaard. Er was in uw vorig antwoord ook sprake van een overgangsregeling voor de kleine diensten tot 31 december 2017. Hoe zit het met eventuele besparingen voor 2016? Indien die aan de orde zijn, op welke wijze zullen die dan gebeuren?

Minister Jo Vandeurzen

We zullen het daar uiteraard over hebben tijdens de begrotingsbesprekingen 2016, maar er zijn geen specifieke besparingen opgenomen voor gezinszorg.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.