U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Schryvers heeft het woord.

Voorzitter, minister, geachte leden, de Hoge Gezondheidsraad beveelt een volledig schema van basisvaccins aan voor pasgeboren baby’s en jonge kinderen. Kind en Gezin volgt die aanbevelingen, maar laat ouders vrij wat het volgen van het schema betreft. Bij ons is immers enkel de poliovaccinatie echt verplicht. Tot 3 jaar kan een kind gratis worden gevaccineerd in een consultatiebureau van Kind en Gezin. Indien de huisarts of kinderarts een vaccin toedient, betaalt de cliënt het consult. Gaat het kind naar school, dan wordt het gevaccineerd tijdens het medisch onderzoek door het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), bij de huisarts of bij de kinderarts. Alle vaccins in het vaccinatieschema die Kind en Gezin toedient, zijn gratis, behalve de vaccins tegen het rotavirus. Dat is zelf aan te kopen in de apotheek.

Er heeft in september een commissievergadering plaatsgevonden over de vluchtelingenproblematiek, waarbij de nota van de Vlaamse Regering over de aanpak van de asielcrisis werd besproken. Minister, toen werd ook gewag gemaakt van de opvolging die Kind en Gezin doet van jonge kinderen die hier met hun ouders als vluchteling komen. Daarbij zijn er natuurlijk verschillende gevallen te onderscheiden, naargelang ze verblijven in een opvangcentrum of bijvoorbeeld worden toevertrouwd aan een lokaal opvanginitiatief. Belangrijk is natuurlijk dat die kinderen en hun gezinnen kunnen worden bereikt, dat ter zake toch ook wel de nodige vaststellingen kunnen worden gedaan, dat die ouders kunnen worden ingelicht en dat eventueel de nodige vaccins kunnen worden toegediend.

Minister, welke specifieke maatregelen neemt Kind en Gezin om die heel speciale doelgroep te bereiken? Hoe bereikt het vaccinatiebeleid dat wordt gevolgd door Kind en Gezin, ook die heel jonge kinderen van die vluchtelingen, zowel in de opvangcentra als bij zij die verblijven in een lokaal opvanginitiatief? In de nota is er sprake van een ontwerpovereenkomst met Fedasil en Rode Kruis-Vlaanderen. Is dat ondertussen operationeel? Bestaat er een procedure waardoor die kinderen systematisch worden gevaccineerd tegen polio, en eventueel tegen andere ziektes? Is het vaccinatieprogramma van het CLB ook van toepassing voor de kinderen die als vluchteling in Vlaanderen terechtkomen en instappen in het onderwijs? We weten immers allemaal dat ze na hooguit zestig dagen naar school gaan en daar ook mee naar het medisch schooltoezicht gaan. Hoe wordt dat daar dan toegepast? In de nota was er ook sprake van een meld- en infopunt voor professionelen. Kunt u daar meer toelichting bij geven?

De voorzitter

Minister Vandeurzen heeft het woord.

Minister Jo Vandeurzen

Kind en Gezin schrijft zich vanuit haar missie uitdrukkelijk in in de ondersteuning van vluchtelingengezinnen met kinderen. Kind en Gezin bereikt die gezinnen met kinderen enerzijds door samenwerking met de opvangcentra voor asielzoekers, en anderzijds wordt ingezet op samenwerking met lokale partners zoals OCMW’s, in functie van het bereiken van de lokale opvanginitiatieven om de gegevens van de vluchtelingengezinnen door te krijgen en hen naar de dienstverlening van Kind en Gezin toe te leiden. In functie daarvan werden provinciale aanspreekpunten binnen Kind en Gezin aangesteld. Die zorgen voor de verbinding van de preventieve dienstverlening met het lokale netwerk voor opvangbeleid.

Het aanbieden van vaccinaties maakt deel uit van het basisaanbod van Kind en Gezin voor alle kinderen in de dienstverlening. Kinderen uit deze gezinnen krijgen dus hetzelfde vaccinatieaanbod als alle kinderen. Wat de leeftijd betreft, vallen kinderen onder de 3 jaar onder de normale dienstverlening. Oudere kinderen die nog niet schoolgaand zijn, kunnen ook op het consultatiebureau worden gevaccineerd.

Kind en Gezin volgt de richtlijnen over inhaalvaccinaties zoals opgesteld door de Hoge Gezondheidsraad. Hiervoor wordt eerst de vaccinatiestatus van een kind nagegaan. De reeds gegeven vaccins worden op hun geldigheid beoordeeld. Indien nodig worden de ontbrekende vaccins aangevuld volgens het Vlaamse schema. Indien er geen documentatie voorhanden is, wordt een volledig inhaalschema opgesteld en worden alle nodige vaccins gegeven volgens het Vlaamse vaccinatieschema.

Hoewel de CLB’s niet onder mijn bevoegdheid vallen, kunnen we toch wel een aantal zaken aangeven. De CLB’s hebben als opdracht vaccinaties en inhaalvaccinaties aan te bieden aan alle kinderen uit hun werkgebied, met andere woorden de kinderen ingeschreven in een school waaraan een CLB verbonden is. De CLB’s volgen eveneens de richtlijnen over inhaalvaccinaties opgesteld door de Hoge Gezondheidsraad, om te bepalen welke vaccins moeten worden gegeven. Vaak kan het een tijd duren vooraleer een CLB de nodige vaccinaties kan aanbieden. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld als het gaat om een gezin met zowel nog niet schoolgaande als schoolgaande kinderen, krijgt Kind en Gezin vaak sneller de mogelijkheid om de vaccinatiestatus van een kind na te kijken, en eventueel te starten met vaccineren. Belangrijk is evenwel dat er lokaal contact wordt opgenomen met de betrokken CLB’s en dat er hieromtrent afspraken worden gemaakt en wordt samengewerkt.

De voorzitter

Mevrouw Schryvers heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Cruciaal is in dezen natuurlijk dat die gezinnen kunnen worden bereikt. Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat dit eenvoudiger lijkt in de grote opvangcentra dan in de lokale opvanginitiatieven. U zegt dat Kind en Gezin provinciale aanspreekpunten heeft, en dat die contact hebben met alle OCMW’s met betrekking tot de gezinnen die in een lokaal opvanginitiatief verblijven. Aan de OCMW’s wordt dan gevraagd de gegevens door te krijgen, en dan worden die gezinnen eventueel gecontacteerd. Ik denk dat er ter zake toch wel een actieve rol van die OCMW’s nodig is. Ik zeg niet dat het niet zo is, maar ik weet niet of dat vandaag overal gebeurt. Die mensen zijn immers natuurlijk met zoveel bezig, in eerste instantie natuurlijk ook al met materiële ondersteuning. We spreken allemaal van bed, bad en brood, maar er is ook de noodzakelijke begeleiding: men moet ervoor zorgen dat die kinderen naar school gaan en dergelijke. Misschien is het toch wel raadzaam dat heel specifiek ook de OCMW’s daarover door u worden geïnformeerd, opdat ze zeker zouden ingaan op dat aanbod van Kind en Gezin dat er is. Ik weet niet of dat al is gebeurd. Ik vind dat toch ook wel van groot belang.

De voorzitter

Mevrouw Saeys heeft het woord.

Zoals mevrouw Schryvers al heeft aangehaald, is het laten vaccineren van hun kinderen voor die vluchtelingen inderdaad niet altijd prioritair. Zou het dus niet interessant zijn om echt proactief naar die gesloten centra te gaan? Zo zou het mogelijk zijn om toch meer mensen te bereiken, denk ik. Worden die vluchtelingen ook geïnformeerd over de beschikbaarheid van die vaccinatie en het belang daarvan?

De voorzitter

Mevrouw Croo heeft het woord.

Caroline Croo (N-VA)

Er is nu al een samenwerkingsovereenkomst tussen Kind en Gezin, Fedasil en Rode Kruis-Vlaanderen. Als de mensen binnenkomen, worden ze al gescreend. Dat wordt dus eigenlijk al heel goed opgevolgd, en dat zal vanzelf wel verder worden opgevolgd als die mensen zich verspreiden over het Vlaamse land. Dan zullen ze verder opvolging krijgen in de OCMW’s. Dat zal geen probleem zijn.

Peter Persyn (N-VA)

Ik pleit ervoor om, aangezien we met een nieuwe groep zitten, toch eens werk te maken van een zo goed mogelijke digitale registratie. Die mensen zullen immers inderdaad nog een heel traject afleggen, van een gesloten centrum naar een lokaal opvanginitiatief of een opvangcentrum, of naar een definitieve residentie, waar ze dan verder worden opgevolgd door een OCMW, door Kind en Gezin, door een huis- of schoolarts. Dit lijkt me een aanleiding te zijn om meteen werk te maken van een betere digitale opvolging van de vaccinatiestatus.

De voorzitter

Minister Vandeurzen heeft het woord.

Minister Jo Vandeurzen

Dat laatste is zeker een van de mogelijkheden. Alleen betekent dat dat Vitalink moet worden gebruikt door iedereen, want de databank van Vaccinnet is gelinkt aan Vitalink. Men kan daar eigenlijk in.

Ik heb op de voorstelling van de Roadmap eHealth gezegd dat wij ook ons kinddossier gaan aansluiten op Vitalink. In die zin zijn daar zeker mogelijkheden. Ik zeg niet dat dat allemaal op korte termijn kan, maar conceptueel en naar het platform is er wel een en ander beschikbaar.

Er is terecht gezegd dat er een aantal overeenkomsten zijn die maken dat er wel proactief kan worden opgetreden. Men gaat de opvangcentra bezoeken en probeert de mensen te overtuigen om deel te nemen aan die vaccinatieprogramma’s. Dat gebeurt. Er is met Fedasil afgesproken dat men zou proberen vanuit Fedasil mensen een soort fiche mee te geven zodat op het moment dat ze het asielcentrum verlaten en elders naartoe gaan, ze tenminste de documenten hebben om die vaccinatiestatus te kunnen opvolgen.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.