U bent hier

De heer Vandaele heeft het woord.

Minister, tijdens de vorige regeerperiode werd lang gediscussieerd over een robuuste oplossing voor het probleem van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) waarvan het plan-MER werd opgesteld met toepassing van het intussen vernietigde integratiespoor. Als ik mij goed herinner, waren er een zeventigtal RUP’s hierdoor door onwettigheid aangetast.

Het heeft heel wat tijd gekost om te komen tot een goed onderbouwde en gebalanceerde oplossing voor deze problematiek. Het zogenaamde Hersteldecreet biedt de mogelijkheid om via een gedifferentieerde aanpak rechtszekerheid te bieden, zonder de inspraakmogelijkheden te ondermijnen. RUP’s die reeds definitief vastgesteld waren, konden op basis van de artikelen 8 tot en met 11 van het Hersteldecreet opnieuw geldig worden verklaard, mits de herneming van een aantal procedurestappen.

Dit decreet, goedgekeurd in plenaire vergadering van 25 april 2014, werd onmiddellijk aangevallen bij het Grondwettelijk Hof. Recent heeft het hof het beroep verworpen. Volgens een persbericht op de website van Ruimte Vlaanderen komt hierdoor definitief een einde aan de rechtsonzekerheid voor de RUP’s die werden vastgesteld volgens het integratiespoor.

Het Grondwettelijk Hof heeft zich uitgesproken over het annulatieberoep tegen de artikelen 8 tot en met 11 van het Hersteldecreet. Zijn hiermee alle problemen definitief van de baan voor de ongeveer zeventig RUP’s die door onwettigheid waren aangetast? Lopen er nog andere beroepsprocedures? Voor welke gewestelijke RUP’s werd intussen een beslissing genomen om gebruik te maken van de bepalingen in de artikelen 8 tot en met 11 met het oog op rechtsherstel? Welke vervolgstappen plant u om de verschillende GRUP’s te herstellen op basis van de bepalingen in het Hersteldecreet? Op welke termijn zult u een beslissing voorleggen aan de Vlaamse Regering?

Minister Schauvliege heeft het woord.

Mijnheer Vandaele, er zijn mij op dit moment geen andere beroepen bekend tegen het Hersteldecreet dat het parlement heeft goedgekeurd. Volgens mij komt er een einde aan de rechtsonzekerheid voor de RUP’s die werden vastgesteld volgens het integratiespoor.

Tegen het Hersteldecreet was ook een nietigverklaring ingesteld. Het Grondwettelijk Hof heeft dit beroep op 17 september 2015 verworpen. Daardoor is de rechtszekerheid terug.

In totaal waren op het moment van de onwettigheid van het integratiebesluit zes gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen goedgekeurd waarvan het plan-MER werd opgesteld met toepassing van dat integratiespoor. Het betreft het GRUP Spoorweginfrastructuur en Oude Landen te Ekeren, het GRUP Historisch gegroeid bedrijf Cargill Malt te Herent, het GRUP Hoogspanningsverbinding 380 kV Zomergem-Zeebrugge, het GRUP Kleigroeve Argex te Kruibeke en Zwijndrecht, het GRUP Golfterrein in Sint-Gillis-Waas en het GRUP Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen Tessenderlo-Diest. Dit laatste GRUP werd hernomen en recent door de Vlaamse Regering goedgekeurd met een aangepast plan-MER. Met betrekking tot het GRUP Historisch gegroeid bedrijf Cargill Malt te Herent werd overleg gepleegd met de actoren en werd vastgesteld dat een herneming van het GRUP niet langer aan de orde was voor het bedrijf. Voor deze twee GRUP’s zal ik geen gebruikmaken van de mogelijkheid tot rechtsherstel volgens het Hersteldecreet.

We overwegen om de herstelprocedure toe te passen voor de vier overige GRUP’s. We zijn momenteel de wenselijkheid aan het onderzoeken, samen met de betrokken initiatiefnemers.

De heer Vandaele heeft het woord.

Ik was benieuwd wat er zou gebeuren. U overweegt nog wat u zult doen.

Op 3 april 2015 keurde de Vlaamse Regering op uw voorstel een voorontwerp van decreet goed voor een volledige integratie van de procedures voor het plan-MER en de RUP’s. Volgens mij werd hierover al advies ingewonnen bij diverse adviesraden zoals de Vereniging van de Vlaamse Provincies en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Hoe staat het met dit dossier?

Minister Schauvliege heeft het woord.

Mijnheer Vandaele, u vraagt naar de stand van zaken van de integratie van MER en RUP. We zijn ermee bezig. We hopen er snel mee klaar te zijn.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.