U bent hier

Commissievergadering

donderdag 8 oktober 2015, 10.11u

Voorzitter
van Miranda Van Eetvelde aan minister Sven Gatz
5 (2015-2016)
De voorzitter

Mevrouw Van Eetvelde heeft het woord.

Miranda Van Eetvelde (N-VA)

Op 1 april 2015 vond de achtste editie van de jaarlijkse Buitenspeeldag plaats. De Buitenspeeldag wordt georganiseerd om kinderen aan te moedigen om buiten te spelen en te sporten. Het is een gratis evenement en het hoogtepunt van een campagne die jongeren, ouders en openbare besturen ertoe aanzet om in hun onmiddellijke woonomgeving het buiten spelen en sporten te promoten.

De campagne en de jaarlijkse Buitenspeeldag zijn geen eindpunt, maar een blijvende oproep om op een positieve manier aandacht te vragen voor de specifieke noden van kinderen en jongeren in de publieke ruimte. Ondanks het mindere weer werden er dit jaar meer dan 300 activiteiten georganiseerd in maar liefst 233 gemeenten en steden, wat een nieuw record was.

Minister, over de Buitenspeeldag vermeldt uw beleidsnota Jeugd 2014-2019 het volgende: “Ik zal de jaarlijkse Buitenspeeldag in samenwerking met Nickelodeon, VTMKAZOOM, Ketnet, het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB) en de Vereniging Vlaamse Jeugddiensten (VVJ) voorlopig behouden om het thema onder de aandacht te houden. Wel bekijk ik of het evenement niet rijp is om op eigen vleugels verder te kunnen.” En tijdens de bespreking van de beleidsnota gaf u aan dat u de jaarlijkse Buitenspeeldag voorlopig wilt behouden, in afwachting van de analyse of het evenement rijp is om op eigen benen voort te kunnen. Een evaluatieoverleg werd geagendeerd op 21 mei, maar dan uitgesteld tot 30 juni. In een antwoord op een schriftelijke vraag van mezelf antwoordde u dat er ten laatste tegen september 2015 uitsluitsel zou worden gegeven over de zelfstandigheid van dit evenement.

We zijn intussen oktober, en dus heb ik de volgende vragen aan u. Wat zijn de resultaten, conclusies en bevindingen die u en de betrokken partners trekken uit het evaluatieoverleg van 30 juni 2015? Een analyse over de zelfstandigheid van het evenement zou integraal deel uitmaken van de vooropgestelde evaluatie. U gaf aan dat u daar tegen september van dit jaar uitsluitsel over zou kunnen geven. Wat is nu de eindconclusie over de zelfstandigheid van de Buitenspeeldag? Wat is uw visie over de zelfstandigheid van de Buitenspeeldag?

De voorzitter

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Bedankt voor de vraag, mevrouw Van Eetvelde. Zoals u zelf aanhaalt, was de laatste editie van de Buitenspeeldag, ondanks het wat tegenvallende weer, toch een succes. We spreken over 300 activiteiten in 233 verschillende gemeenten, die duizenden kinderen aan het buitenspelen kregen. Ook door alle media- en andere partners werd de Buitenspeeldag 2015 positief onthaald. Ook al zit er nog altijd een zekere groeimarge op het aantal activiteiten dat in de Vlaamse en Brusselse gemeenten wordt georganiseerd, toch is het merk na 8 edities sterker dan ooit.

Alle partners zetten dan ook opnieuw met enthousiasme hun schouders onder een volgende editie. Die zal georganiseerd worden op woensdag 13 april 2016. Dat is, in tegenstelling tot de vorige edities, de eerste woensdag na de paasvakantie in plaats van de laatste woensdag voor de paasvakantie. De uitgebreide enquête die bij de organisatoren – dus de lokale besturen en jeugdwerkinitiatieven – werd afgenomen door de VVJ en waarover ik al verslag uitbracht als antwoord op uw schriftelijke vraag, leert ons immers dat er dan meer ruimte aanwezig is, aangezien veel jeugddiensten en jeugdwerkinitiatieven in de periode net voor de paasvakantie druk bezig zijn met de planning van hun vakantiewerking. Ook is de kans op goed weer iets groter – al lijkt me dat betwistbaar –, wat de opkomst alleen maar ten goede zou kunnen komen.

De feedback van de organisatoren leert ons ook dat 78 procent van de respondenten tevreden was over de aangeboden ondersteuning en ook intensief gebruik maakte van de communicatiemiddelen die ter beschikking werden gesteld. De deelname van VTMKAZOOM, nu de derde mediapartner naast Nickelodeon en Ketnet, heeft de bekendheid van de Buitenspeeldag bij het grote publiek verder doen groeien. Dat zorgde op zijn beurt weer voor een ruimere media-aandacht, niet enkel bij de deelnemende televisiezenders, maar ook op de radio en in de kranten.

Op het evaluatieoverleg werd beklemtoond dat die brede (media)aandacht dient te worden aangehaald om de inhoudelijke boodschap van het buitenspelen verder uit te diepen en zo het maatschappelijke debat erover verder aan te zwengelen. Dat is het belangrijkste element.

Verder gaven een aantal organisatoren via de enquête aan dat de oorspronkelijke boodschap – kunnen spelen en ravotten in de eigen buurt – niet uit het oog mag worden verloren. Voor de editie van 2016 schuif ik dat naar voren als een belangrijk werkpunt. 94 procent van de respondenten geeft ten slotte aan in 2016 opnieuw te zullen deelnemen aan de Buitenspeeldag. In veel strategische meerjarenplannen van steden en gemeenten komt de organisatie van de Buitenspeeldag aan bod als een jaarlijks terugkerende actie. Daarnaast is het nog interessant om te weten dat 12 procent van de respondenten aangeeft dat de Buitenspeeldag werd georganiseerd op uitdrukkelijke vraag van de burgemeester of de bevoegde schepen, wat uiteraard ook meegenomen is. Daaruit besluit ik dat het thema buitenspelen in onze gemeenten en steden nog steeds actueel is en dat de Vlaamse overheid de aandacht hiervoor moet blijven ondersteunen.

Wel zullen de mediapartners hun campagne rond de Buitenspeeldag zelfstandiger kunnen uitbouwen, dus minder centraal gestuurd dan voorheen. Uiteraard gebeurt dat met voldoende overleg en binnen een duidelijk afsprakenkader, om zo de inhoudelijke boodschap te bewaken. De rol van de Vlaamse overheid verschuift dus lichtjes van een organiserende rol – logistiek, verzending van gadgets en dergelijke meer – naar een meer begeleidende rol: het samenbrengen van partners, inhoudelijke input en het mee ondersteunen van de buitenspeelboodschap. Op die manier wordt een eerste stap gezet naar een grotere zelfstandigheid van het initiatief, maar we gaan dat zeer geleidelijk en voorzichtig doen. Vlaanderen laat het thema in elk geval niet los.

Samengevat: het is een groot succes en een sterk merk en het heeft een goed perspectief. We moeten er nu voor zorgen dat, ondanks de grotere zelfstandigheid van onze mediapartners, wij de inhoudelijke beleidsboodschap die we willen meegeven, voldoende onder de aandacht kunnen brengen en houden.

De voorzitter

Mevrouw Van Eetvelde heeft het woord.

Miranda Van Eetvelde (N-VA)

Bedankt, minister. Dat is goed nieuws. Het is goed dat er voor de editie van volgend jaar duidelijkheid geschapen wordt over de toekomst van de Buitenspeeldag. Het is een goede zaak dat de Vlaamse overheid dat mee blijft ondersteunen, natuurlijk op voorwaarde dat de Buitenspeeldag zijn doel niet voorbijschiet.

Het is niet gemakkelijk om enkel via een dergelijke campagnedag een hele en structurele gedragsverandering te realiseren. De bedoeling is dat we kinderen meer buiten krijgen, dat we ze meer buiten kunnen laten spelen. Misschien is er meer voor nodig, meer initiatieven op lokaal vlak, maar ook structurele aandacht voor het buitenspelen van Vlaanderen.

Gaat u nog initiatieven nemen voor het promoten van de Buitenspeeldag, dus het buitenspelen op zich?

De voorzitter

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Uiteraard. We nemen akte van de vraag van de mediapartners om iets zelfstandiger de boodschap in hun promotietrajecten mee te kunnen nemen. We gaan zelf zorgen om er zo zwaar mogelijk, parallel of samen met hen, op te wegen, om te laten zien dat het niet een initiatief is dat nergens vandaan komt maar dat het voluit wordt gesteund door de bevoegde politici, of het nu de minister van Jeugd, de schepen van Jeugd of de burgemeester is. Daarop wil ik absoluut blijven inzetten.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.