U bent hier

Mevrouw Rombouts heeft het woord.

Eerder dit jaar hadden we in de commissie al een bespreking over het actieplan energiefraude, naar aanleiding van een aantal productie-installaties die niet correct werden aangemeld bij de distributienetbeheerders. Installaties werden bijvoorbeeld vroeger ingeschreven dan ze effectief in dienst waren. Zo kon men aanspraak maken op extra subsidies. Er werden zelfs installaties aangemeld die in de realiteit nooit geplaatst werden, maar waarvoor er dus wel groenestroomcertificaten werden uitgereikt.

Minister, naar aanleiding van enkele vragen om uitleg en schriftelijke vragen, onder andere van de heer Bothuyne en van mezelf, gaf u duidelijk aan dat energiefraude bestrijden een van uw prioriteiten is. Dit is ook opgenomen in het regeerakkoord en in uw beleidsnota. De detectie en preventie van energiefraude moet voorkomen dat onveilige situaties ontstaan door niet-aanmeldingen bij de netbeheerder. De behandeling van de dossiers van zonnepanelen zal van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) naar de distributienetbeheerders gaan, zoals we uit een van uw antwoorden konden opmaken. Zij zouden een uniek loket creëren voor eigenaars van zonnepanelen. De distributienetbeheerders hebben zo meer middelen in handen om fraude op te sporen en te vermijden. Momenteel moeten zij voor de vaststelling van fraude een beroep doen op de politie. Een ander probleem is dat de sanctionering heel wat administratieve rompslomp en dus ook kosten met zich meebrengt.

Minister, wij zijn bezorgd over het actieplan energiefraude. Ook wij willen die thematiek opvolgen. Daarom stel ik u een opvolgvraag.

U gaf aan dat u de distributienetbeheerders de opdracht hebt gegeven om een voorstel uit te werken. Minister, hebben Infrax en Eandis een gemeenschappelijk voorstel aan u overgemaakt over nieuwe mogelijke beheersmaatregelen? Wanneer hebben zij dat gedaan?

In welke mate werd dit gebruikt om te komen tot een globaal actieplan energiefraude? Wat is de stand van zaken van de opmaak van dit actieplan? Kan de timing die u hebt opgegeven, worden aangehouden? Indien niet, waarom heeft het opstellen van het actieplan eventueel vertraging opgelopen? Welke eventuele knelpunten zijn er naar boven gekomen?

Hebt u al zicht op de maatregelen die opgenomen worden in het actieplan?

Zult u actief communiceren over het nieuwe actieplan? Waarom wel of waarom niet? Hoe zult u hierover communiceren?

Minister Turtelboom heeft het woord.

Minister Annemie Turtelboom

Eandis en Infrax hebben op 25 september 2015 hun gemeenschappelijk voorstel voorgesteld aan mijn kabinet en administratie. Ook de elektriciteits- en gasleveranciers waren op dat overleg aanwezig.

In dit overleg werd vastgesteld dat er in eerste instantie nood is aan een decretaal kader inzake energiefraude. Een eerste tekstvoorstel hiervoor wordt op dit moment uitgewerkt. Ik zou het voorontwerp van decreet nog dit najaar voor een eerste principiële goedkeuring willen voorleggen aan de Vlaamse Regering. Het zal dus waarschijnlijk pas in het voorjaar van 2016 naar het parlement komen. In het voorontwerp van decreet zal bijvoorbeeld aan de netbeheerders de taak opgelegd worden om energiefraude op te sporen en vast te stellen en zullen zij extra bevoegdheden krijgen. Als ze nu iets weten, kunnen ze niet ageren of hebben ze geen administratieve bevoegdheden. Zij krijgen ook mogelijkheden inzake gegevensuitwisseling en datamining met het oog op de detectie van energiefraude. Door de elektriciteitsfactuur heb je al heel wat gegevens waardoor je niet op pad moet gaan om de oranje of rode lampen te detecteren.

Naast dat decretale initiatief zijn er nog vier andere werven gedetecteerd, waar we nog mee wachten omdat het overleg daarover nog bezig is. Ik kan u wel al meegeven dat acties en monitoring, maatregelen rond de recuperatie van kosten, communicatie en sensibilisering en de samenwerking met andere diensten de grote topics zijn in het actieplan.

Ik wacht dus tot het overleg is afgerond, om dan een vollediger communicatie te kunnen doen. Ik zou willen streven naar een eerste principiële goedkeuring binnen de Vlaamse Regering in het najaar.

Mevrouw Rombouts heeft het woord.

Bedankt, minister. Ik begrijp dat u afhankelijk was van de distributienetbeheerders, die hun informatie moesten aanleveren. Er was in het begin aangegeven dat ze dat in de zomer zouden doen en dat u uw actieplan begin oktober zou kunnen uitrollen. Ik heb begrepen dat daar wat vertraging op zit, doordat u afhankelijk was van derden.

Voor het voorontwerp wilt u in het najaar een eerste principiële goedkeuring in de regering, maar hebt u voor de andere vier werven ook zicht op de timing? Wat is de timing van dat overleg? Dat is ook wel interessant om te weten in functie van de opvolging. Wat de vier werven betreft, heb ik begrepen dat dat in een breed overleg met de sector zit. Plant u ook overleg met het parlement? Hoe kunnen wij meer inzicht krijgen in die vier werven?

De heer Danen heeft het woord.

Ik zou ten eerste ook willen vragen dat het parlement daarbij betrokken wordt. En ten tweede, minister, zou ik willen weten hoe u ervoor kunt zorgen dat het actieplan een dynamisch gegeven blijft. Zoals u wellicht weet, zijn fraudeurs altijd een stapje voor op de controleurs. Als je een statisch actieplan hebt, loop je het risico dat er zaken gebeuren en dat je heel ver achter de feiten aanholt. Hoe zorgt u ervoor dat we echt ‘state of mind’ zijn en op tijd kunnen ingrijpen als we iets verdachts zien gebeuren in de markt?

Minister Turtelboom heeft het woord.

Minister Annemie Turtelboom

De bedoeling is dat we het actieplan samen met het ontwerp van decreet voorstellen en dat dus, op het moment dat we het ontwerp van decreet naar de Vlaamse Regering brengen, ook het actieplan en de andere zaken duidelijk zijn.

Uw opmerking over een dynamisch gegeven is heel terecht, maar dat zit ook duidelijk in de manier waarop we het actieplan nu opbouwen. Het moet inderdaad een dynamisch gegeven zijn, want wat vandaag geen fraude is, kan bij wijze van spreken morgen wel als een fraudemechanisme ontdekt worden of ontstaan.

Mevrouw Rombouts heeft het woord.

Mag ik ervan uitgaan dat we dat in het najaar dan ook hier in het parlement zullen bespreken?

Minister Annemie Turtelboom

We kunnen daar uiteraard altijd een gedachtewisseling rond organiseren.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

van Johan Danen aan minister Annemie Turtelboom
3042 (2014-2015)
van Robrecht Bothuyne aan minister Annemie Turtelboom
9 (2015-2016)
van Andries Gryffroy aan minister Annemie Turtelboom
33 (2015-2016)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.