U bent hier

Mevrouw Maes heeft het woord.

Lieve Maes (N-VA)

Minister, eind juli verspreidde het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) een advies over het faunabeheer in de Nationale Plantentuin van Meise, meer bepaald over de aanwezigheid van reeën en Canadese ganzen. De aanleiding voor dit onderzoek is dat er al aantal jaren een tiental reeën en een 250 Canadese ganzen aanwezig zijn in de Plantentuin. De reeën zorgen voor vraatschade aan de waardevolle plantencollectie en de Canadese ganzen hebben vervuiling van de wegen, gazons en vijverwater tot gevolg.

Men probeert in de Plantentuin te roeien met de riemen die men heeft, maar is steeds op zoek naar haalbare oplossingen om de schade te minimaliseren en vervuiling tegen te gaan. Het advies eindigt met een conclusie die wat maatregelen aangeeft om de populatie reeën beheersbaar te houden en om het aantal ganzen drastisch te verminderen, uiteraard binnen de Vlaamse beleidskaders.

Minister, tegen deze achtergrond had ik de volgende vragen voor u. Welk gevolg gaat u geven aan het advies van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek? Welke maatregelen kunt en zult u in de praktijk brengen? Ziet u nog andere maatregelen, naast diegene die in het advies naar voren worden gebracht? Overlegt u in dit dossier ook met uw collega bevoegd voor het dierenwelzijn, als bijvoorbeeld geopteerd wordt voor de vangst door middel van kooivallen en voor het diervriendelijk afmaken van de dieren?

Minister Schauvliege heeft het woord.

De maatregelen die het Agentschap Plantentuin Meise wil nemen, zijn voor hun rekening. Dat valt niet onder mijn bevoegdheid, zoals u weet.

Dat agentschap heeft wel een advies gevraagd aan het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek over mogelijke maatregelen. Het INBO heeft een advies gegeven op die specifieke vraag. Het agentschap valt onder de bevoegdheid van minister Muyters. Het advies zal aan het agentschap worden overgemaakt. Het agentschap zal moeten beslissen of het maatregelen neemt en dat advies gaat volgen. Ik ga ervan uit dat men ook advies vraagt aan Dierenwelzijn. Meer dan een advies formuleren aan het agentschap kunnen mijn diensten niet doen. We gaan ervan uit dat de voorstellen van het INBO en de experten zinvol zijn. Ik heb geen zicht op de initiatieven van de Plantentuin of wat er in de praktijk zal gebeuren.

Mevrouw Maes heeft het woord.

Lieve Maes (N-VA)

Ik dank u voor de uitleg, minister. Het was me niet duidelijk dat dit niet onder uw bevoegdheid viel, anders had ik u de vraag niet gesteld. Ik dank u voor de verduidelijking.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.