U bent hier

De heer Vandaele heeft het woord.

Minister, op 4 april 2014 keurde de vorige Vlaamse Regering de krijtlijnennota voor een geïntegreerd grond- en pandenbeleid op gewestelijk niveau goed. De vier kerndoelstellingen worden in de nota verder uitgewerkt in negen concrete beleidsvoorstellen vanuit drie sporen. Het gaat zowel om verbetervoorstellen inzake instrumentarium als organisatorische aspecten. Na de goedkeuring van de krijtlijnennota gingen verschillende werkgroepen vanuit alle betrokken beleidsdomeinen aan de slag. Het beleidsveld Ruimtelijke Ordening initieert en faciliteert dit proces.

Minister, hoe ziet de procesarchitectuur eruit? Wie is trekker in de verschillende projectgroepen? Wat is de stand van zaken? Op welke termijn zult u een road map kunnen voorleggen aan de Vlaamse Regering ter operationalisering van de beleidsvoorstellen, zoals gepland in de beslissing van 4 april? Welke timing stelt u voorop voor het geheel?

Minister Schauvliege heeft het woord.

We hebben de krijtlijnennota goedgekeurd en zijn dan gestart met een intensief en breed verkenningsoverlegtraject. De strategische adviesraden, diverse beleidsdomeinen, provincies, steden en gemeenten zijn allemaal geconsulteerd. Bij het aantreden van de nieuwe regering is er een ambtelijke werkgroep opgestart ter voorbereiding van de in de krijtlijnennota vermelde road map. De werkgroep werd gefaciliteerd door Ruimte Vlaanderen en had als opdracht een actieprogramma uit te werken. Het Facilitair Bedrijf Afdeling Vastgoed, het Agentschap Ondernemen, de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV), de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL), de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Waterwegen en Zeekanaal, het Agentschap Wonen, het Agentschap Onroerend Erfgoed en Ruimte waren vertegenwoordigd.

Er is ook een afstemming geweest met andere entiteiten zoals de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), het Agentschap Wegen en Verkeer (AVW), het Departement Informatie, het Kenniscentrum Publiek-Private Samenwerking, het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), het Departement Kanselarij en het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn). We zullen op korte termijn uitgebreid rapporteren over het actieprogramma en de stand van zaken. We zullen dat naar de Vlaamse Regering brengen. Heel wat acties lopen al. De verschillende acties die lopen of die nog moeten worden opgestart, zijn ook telkens in die werkgroepen besproken.

Binnen mijn beleidsdomein liggen er vijf accenten: de harmonisering van bestaande financiële compensatietechnieken, het analyseren van de bestaande instrumenten uit het decreet Landinrichting, het onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van verhandelbare ontwikkelingsrechten, een studie naar financiële vereveningstechnieken tussen lokale besturen – afweging tussen globale inkomsten- en uitgavenstromen voor de gemeentekas bij ruimtelijke projecten – en de operationalisering van activeringsprojecten.

Verder wordt ook een nieuw onderzoek voorbereid naar instrumenten uit de sfeer van het verbintenissenrecht, convenanten, contracten en overeenkomsten en naar instrumenten voor het opnemen van publieke grondregie. Sommige zijn opgenomen in de werkgroepen over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). We hebben verschillende werkgroepen in de provincies, een aantal instrumenten zijn daar besproken.

De Vlaamse Regering heeft in april 2014 de opdracht gegeven om de taakverdeling tussen de betrokken entiteiten te verankeren in een roadmap. De ambtelijke werkgroep is daarmee bezig, ook daar zullen op korte termijn de verschillende acties aan de regering worden voorgelegd.

De finaliteit van het proces is natuurlijk te komen tot iets dat goed werkt, dat moderner is en dat realisatiegericht werkt. Het gaat over de optimalisatie van de bestaande instrumenten maar ook over nieuwe instrumenten die we willen ontwikkelen.

Ik kan geen exacte timing meedelen. Wij hopen echter in 2016 te landen met concrete resultaten.

De heer Vandaele heeft het woord

Minister, ik dank u voor uw uitvoerig antwoord. Ik zou op een aantal onderdelen dieper willen ingaan, maar dat zullen we nu niet doen. Ik ben blij dat we alvast één ding gemeen hebben: ook bij mij kriebelt het af en toe eens.

Mevrouw Pira heeft het woord.

Ingrid Pira (Groen)

Is het traject hier ook afgestemd op het BRV dat zich nu ook in de ontwikkelingsfase bevindt? Ik kom net uit de commissie Binnenlands Bestuur waar wij het traject van de paritaire commissie decentralisatie hebben besproken. Een heel aantal bevoegdheden zoals ruimtelijke ordening en leefmilieu gaan naar de lokale besturen. Daar is een pleidooi gehouden voor de integratie voor heel veel zaken die deze Vlaamse Regering op het getouw zet.

Minister Schauvliege heeft het woord.

Mevrouw Pira, u stelt een terechte vraag. In de werkgroepen wordt zowel de connectie met het BRV als de overheveling van een aantal taken naar een ander niveau besproken. Dat is ook de reden waarom daar zoveel diensten samen zitten. De impact is dan ook heel groot.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.