U bent hier

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron (Groen)

Minister, eind vorig jaar hadden we in deze commissie ook een debat over het rivierherstel langs de Leie, waar de oorspronkelijke ambitie uit 2010 gevat in het hele Seine-Scheldeverhaal was om 500 hectare ‘natte natuur’ te realiseren, zo werd het toen genoemd. Dat doel is door u afgevlakt tot 300 hectare. Als reden voor het drastisch terugschroeven van de doelstellingen werd de economische impact op de landbouw aangehaald. Uw betoog in de commissievergadering van 9 december 2014 was goed onderbouwd met cijfermateriaal.

Het lijkt me zelfs aannemelijk dat de streefdoelen moeten worden bijgesteld. Er bestaan echter uiteenlopende pistes om het probleem aan te pakken. De piste die u kiest, wellicht de makkelijkste, is het simpelweg schrappen van 40 procent van de beoogde nieuwe natte natuur. Een piste die uitdagender zou zijn, en die onze voorkeur wegdraagt, is het uitbreiden van het zoekgebied, zodat er toch 500 hectare kan worden ingekleurd.

Ter verantwoording van uw keuze voor dat minimumscenario haalde u in december het vermeende ontbreken van een lokaal draagvlak aan. Ik citeer even, want het is de kern van de politieke kant van mijn vraag: “Ondertussen werden we ook door meerdere burgemeesters van allerlei partijkleuren aangeschreven met de vraag om de 200 hectaren, en zelfs nog meer, niet in te nemen voor natuur. Ik neem er akte van. Ik kan eruit afleiden dat het lokale draagvlak bijzonder klein is, daar moeten we vanuit de Vlaamse Regering zeker ook rekening mee houden.”

De uitspraak prikkelde de natuurbeweging in de streek. Zij voelden bij de lokale bevolking immers wel degelijk een nood aan meer groenontwikkeling in de toch wel natuurarmste regio van Vlaanderen. Het is ook mijn regio, zoals u weet, minister. Die wens van de bevolking leidde tot een snel opgezette petitie die ondertussen ruim 15.000 ondertekenaars telt. Die is u toegestuurd, denk ik. Daarmee is ze de meest onderschreven petitie aller tijden in de Leiestreek, laat dat duidelijk zijn. Ik zou dat een draagvlak durven te noemen, minister.

Hoe reageert u op de petitie? Erkent u dat u het draagvlak onderschat hebt of niet? Welke stappen werden er in dit dossier gezet in de voorbije negen maanden? Zal de petitie leiden tot een koerswijziging, een versnelling of uitbreiding van het rivierherstel Leie? Ik suggereerde al om het zoekgebied te vergroten. Werd en wordt er gezocht naar alternatieve plaatsen waar natuur kan worden ontwikkeld, ter compensatie van de 200 hectare die niet haalbaar bleek in de zoekzones?

Minister Schauvliege heeft het woord.

Alle maatschappelijke signalen die we krijgen, zijn belangrijk, ook die in die regio. We nemen die mee. Dat geldt voor de petities die zijn rondgegaan, voor de vele moties die in de andere zin een signaal geven, en die door verschillende partijen in verschillende gemeenteraden mee zijn ondersteund. Het dossier leeft dus.

Er zijn niet alleen maatschappelijke signalen, er is ook het landbouweffectenrrapport dat is opgemaakt. Daarom heb ik op 19 december 2014 samen met minister Weyts een mededeling gedaan aan de Vlaamse Regering, met een stand van zaken over het Rivierherstel Leie. Toen werd ook de eerste conclusie van de coördinatieopdracht besproken op de ministerraad.

De bijzondere coördinator heeft de opdracht gekregen om een aantal zaken verder uit te zoeken. Die heeft dat ook gedaan. Er is ook een taskforce en een technische werkgroep opgericht met afgevaardigden van Waterwegen en Zeekanaal, het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), het departement Landbouw en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

Op 17 juli 2015 is er een definitief verslag overgemaakt zowel aan minister Weyts als aan mezelf. Op dit ogenblik wordt dat bekeken. We zullen zien hoe we dat verder meenemen in de besluitvorming. Uiteraard worden alle elementen daarin meegenomen.

Ik zal niet vooruitlopen op die beslissing. We moeten dat nog samen bekijken. Het overleg moet nog verder lopen. Dan pas zullen we daarover definitief kunnen communiceren.

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron (Groen)

Minister, u zegt dat u het verslag hebt gekregen op 17 juli en dat het overleg daarover nog moet gebeuren. Komt er een definitief verslag? Wanneer zou dat er kunnen zijn? Kan het aan ons worden overgemaakt?

De heer Ronse heeft het woord.

Minister, voor onze fractie is het belangrijk dat de zoekzones worden uitgebreid, ook bijvoorbeeld ten oosten van Deinze, om zo de extra 200 hectare te kunnen realiseren. Zo kunnen we aan een totaal van 500 hectare komen. Uiteraard zijn we in blijde verwachting van het voorstel dat ergens eind december zal worden toegelicht.

Minister Schauvliege heeft het woord.

Ik ga niet vooruitlopen op wanneer die beslissing wordt genomen. We zijn in overleg. Ik neem akte van uw inbreng hier, maar ik heb een hele bloemlezing, ook van heel wat N-VA-mandatarissen ter plaatse die het omgekeerde beweren. We zullen met alle elementen uit het dossier rekening houden.

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron (Groen)

Minister, kunt u ook geen algemene timing geven wanneer er meer nieuws komt? Ik zal u niet vastpinnen op een datum, maar kunnen we dat verwachten in de komende drie maanden of moeten we er een jaar op wachten?

Ik heb geen glazen bol.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.