U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Robeyns heeft het woord.

Minister, mijn vraag valt een beetje ongelukkig. Ik had ze ingediend voor de laatste plenaire vergadering en ik dacht dat de voorzitter had gezegd dat er nog een aantal extra commissievergaderingen zouden zijn. Het is er niet van gekomen. Ik zou vandaag misschien beter een vraag stellen over een winterplan. (Gelach)

We hebben een mooie zomer achter de rug met een aantal heel warme dagen. Vaak worden er dan allerhande maatregelen genomen en plannen gemaakt voor kwetsbare personen, zoals ouderen en kinderen. Ook hebben onze dieren vaak last van de hitte en kunnen ze zelfs bij extreem weer last krijgen van oververhitting die dodelijk kan zijn.

Ik denk dat GAIA ook een oproep heeft gedaan om een grootschalige actie op poten te zetten voor dieren die zonder beschutting in de weide staan. Ze verwezen naar een soort BOB-campagne. Alleszins vond de dierenrechtenorganisatie het wenselijk om een groot proactief initiatief te nemen. Daarnaast was er ook de vraag van een gedeputeerde of het niet wenselijk zou zijn om een hitteplan voor dieren op te stellen met eenvoudige tips voor diereneigenaars, laagdrempelig maar concreet. Die zouden dan kunnen worden verspreid via dierenasielen, dierenartsen, gemeenten enzovoort.

Een terugkerend probleem betreft de opvang van dieren van mensen die op vakantie gaan. Jammer genoeg zijn er mensen die hun dieren achterlaten, hetzij ergens in een weide, hetzij in asielen. De vakantieopvang zorgt vaak voor bijkomende werkdruk in asielen.

Volgende vragen wou ik u stellen in juli, maar ik doe het dus nu in september. Zijn er beleidsinitiatieven die leiden tot de bescherming van dieren tegen extreme temperaturen? Hebt u bepaalde maatregelen genomen? Zo ja, welke? Zo neen, waarom niet en is dit niet wenselijk in de toekomst? Een suggestie was het opstellen van een hitteplan, een andere een proactieve sensibiliseringscampagne. Zijn er acties ondernomen in het kader van sensibilisering met betrekking tot de vakantieopvang van dieren in asielen? Zijn er middelen vrijgemaakt voor het ondersteunen van asielen?

De voorzitter

De heer Engelbosch heeft het woord.

De heer Jelle Engelbosch (N-VA)

Voorzitter, ik ben ook bezorgd over deze thematiek. Afgelopen zomer hadden we eventjes een hittegolf, die voor sommige dieren problematisch was. Ik treed de vraag in die zin zeker bij.

Mevrouw Robeyns, u haalt twee dingen aan. U stelt ook een vraag over de vakantieopvang. Ik had van het dierenasiel in onze buurt in Sint-Truiden begrepen dat het dit jaar voor het eerst meeviel qua extra capaciteit voor vakantieopvang. De campagnes in het verleden hebben zeker hun vruchten afgeworpen.

Wat betreft uw vragen over de hitte moeten we een onderscheid maken tussen het hebben van dieren en het organiseren van evenementen en wedstrijden. Er moet een tweesporenbeleid worden gevolgd. Bij evenementen en wedstrijden heeft in eerste instantie de organisatie een verantwoordelijkheid, maar ook de lokale overheid om te annuleren als het echt te heet is. Bij eigenaars van landbouw- of huisdieren is sensibilisering mogelijk.

Minister, u hebt in februari naar aanleiding van mijn schriftelijke vraag bevestigd dat er een responsabiliseringscampagne komt voor het hebben van huisdieren en dieren in het algemeen. Dat staat trouwens ook in het regeerakkoord. U hebt gezegd dat u de sensibiliseringscampagne wilde uitrollen in het najaar, een soort bijsluiter voor het hebben van huisdieren. Kunnen we een dergelijk hitteplan eventueel verwerken in deze campagne?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

In de vakantieperiode heb ik gebruikgemaakt van de pers als belangrijkste megafoon om een paar boodschappen in die zin in de ether te plaatsen. Het ging dan om enkele basic richtlijnen over hoe om te gaan met hitte en hoe dieren gehoed kunnen worden voor die hitte. Daarnaast heb ik in het ‘heetst’ van het moment ingegrepen. Zo heb ik oproepen gedaan en contacten gelegd om te verhinderen dat bijvoorbeeld duivenwedstrijden zouden doorgaan, en dat met succes. Zo zijn er enkele afgelast.

We hebben ook via het departement LNE en Dierenwelzijn op de sociale media – met succes – een sensibiliserend filmpje verspreid over de risico’s van warm asfalt voor honden. We hebben op de website een reeks tips geplaatst om dieren te beschermen tegen hoge temperaturen. Via de sociale media gaat het dan vrij snel viraal. Op het pad van bewegende beelden waarbij situaties bevattelijk worden aangeduid, wil ik verder gaan. Ik kom daar straks op terug.

Sensibilisering is het belangrijkste wapen om dierenwelzijnsproblemen – ook veroorzaakt door hoge temperaturen – te voorkomen en om mensen de boodschap te geven dat ze goed moeten nadenken over de aanschaf van een dier, ook als het gaat over vakantieopvang en hitteproblemen. We hebben het idee opgevat van een communicatiecampagne waarin deze elementen vervat zullen zijn. Ik heb ondertussen een eerste voorstel gekregen van de administratie om volgend jaar een campagne te voeren, ook via de sociale media. Er is een eerste concept uitgewerkt, maar we moeten daarin nog verder gaan.

We hebben geen specifiek budget om asielen te ondersteunen. Er zijn er in Vlaanderen meer dan tachtig. Dat kunnen we niet bolwerken. Wel is het zo dat we de asielen op een structurele manier ondersteunen door het geven van een opleiding. We hebben dat nu een eerste keer met succes gedaan en zullen dat herhalen. We zien dat de asielen dankbaar gebruikmaken van die opportuniteit. Dit is een weg om asielen te ondersteunen, want budgettair kan ik vooralsnog niet meer doen dan dat.

De voorzitter

Mevrouw Robeyns heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Sensibilisering lijkt mij uiteraard ook het belangrijkste dat we kunnen doen. Het is positief dat u een aantal acties hebt ondernomen. Ik ondersteun ook de vraag van de heer Engelbosch over de responsabiliseringscampagne: één grote campagne waarin je verschillende elementen kunt meenemen, zoals hitte, koude of nog andere zaken. Het is niet nodig om altijd voor alles aparte campagnes uit te werken. Dat is ook niet mijn vraag. Het is wel belangrijk dat het gebeurt. Inderdaad, ik herinner mij ook de zaak in verband met het asfalt en de honden. Dat is ook terecht.

Ik volg het mee op. Ik ben benieuwd naar het eerste uitgewerkte concept. De heer Engelbosch beschikt blijkbaar wel over cijfers, ik niet. Minister, misschien zijn er cijfers over het feit of de vakantieopvang in die asielen al dan niet toeneemt of afneemt? Misschien kunt u mij dat schriftelijk laten weten?

De voorzitter

Mevrouw Vermeulen heeft het woord.

Mevrouw Sabine Vermeulen (N-VA)

Minister, aangezien u het had over de duivenvluchten die zijn weggehaald, wil ik even aanvullen. Het probleem is niet dat de duiven lange afstanden moeten vliegen, want aangezien ze toch in koelere luchtlagen vliegen, hebben ze niet zoveel last van het vliegen op zich in die warme temperaturen. Het gaat echter over het transport. Dat transport gebeurt door organisatoren. Daar zit de problematiek. De organisatoren hebben zelf huishoudelijke reglementen die ze soms niet altijd consequent opvolgen als er een hittegolf aankomt. Ik denk dat er op dat vlak nog een stimulans kan worden gegeven zodat ze hun eigen huishoudelijke reglementen opvolgen.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.