U bent hier

De voorzitter

De heer Kennes heeft het woord.

De heer Ward Kennes (CD&V)

Het gaat deze keer over de handelsmissie naar Atlanta, Georgia, waar Vlaanderen en Nederland samen naartoe trekken, en heel binnenkort al. Op het moment dat wij in Zuid-Afrika zijn, gaan de ministers-presidenten naar de andere kant van de grote plas.

Georgia is bekend als een toegangspoort tot het zuidoosten van de Verenigde Staten en een belangrijke logistieke hub, met meer dan 12.000 logistieke dienstverleners. Er is een van de drukste, zo niet de drukste luchthaven ter wereld. Het is ook een van de snelst groeiende hightechregio’s van de VS, en de specialisaties in IT-security en financial technologies zijn daar goed ingepland. Dat lijkt heel aantrekkelijk en heel veelbelovend. Dat zijn zaken waar we de boot niet mogen missen. Het is dus goed dat Vlaanderen en Nederland daar oog voor hebben. Het is natuurlijk nog belangrijker voor de deelnemende bedrijven dat ze er al de mogelijkheden ontdekken die er liggen in die regio. Ik heb begrepen dat men met de missie focust op drie terreinen: smart logistics, financial technologies en cyber security.

Minister-president, in verband met deze nakende missie wil ik u volgende vragen stellen. Hoe verloopt de voorbereiding van de missie met Nederland? Welke Vlaamse bedrijven nemen deel aan de missie? Welke opportuniteiten zijn er voor Vlaamse en Nederlandse bedrijven weggelegd in Georgia? Welke activiteiten en contacten worden tijdens deze missie gepland? Welke concrete resultaten beoogt deze missie? Gezien de actualiteit wil ik er nog een vraagje aan toevoegen, naar aanleiding van de verklaringen rond de spoorverbinding richting Maastricht en de wrevel die dat bij Nederland kan hebben gewekt. Gooit dat geen roet in het eten van deze belangrijke missie?

De voorzitter

De heer Van Overmeire heeft het woord.

De heer Karim Van Overmeire (N-VA)

Minister-president, ik wil me graag bij de vraagstelling aansluiten. Dit bouwt voort op een vorige missie die indertijd naar Texas is geweest, die dan zelf weer voortbouwt op een proces dat rond 2010 is gestart, waar Vlaanderen en Nederland samen gingen nadenken over welke gemeenschappelijke uitdagingen op ons afkomen en hoe we daar samen een antwoord op kunnen formuleren. Ook belangrijk: hoe kunnen we ons samen in de wereld profileren, neerzetten als een belangrijk gebied in de Europese Unie?

Als we even teruggaan naar wat er indertijd in Texas gebeurd is, dan was de evaluatie toch wel positief. Om het in cijfers uit te drukken: 85 procent van de Vlaamse bedrijven die toen deelnamen, evalueerden de missie als zeer goed. Er werd toen gezegd dat bedrijven die anders niet meegaan met gewone missies, deze keer wel van de partij waren. Ook niet onbelangrijk is dat er tijdens die missie nieuwe contacten worden gelegd tussen Vlaamse en Nederlandse bedrijven die dan samen op stap gaan.

Ik hoop dus dat die nieuwe missie naar Georgia een gelijkaardig succes kent. Het is allesbehalve evident, collega’s, dat een staat en een regio van een andere staat samen een missie organiseren. Ik ken geen voorbeelden van gelijkaardige initiatieven. Ik vind het bijzonder verheugend dat het wel lukt, en niet één keer, maar dat het nu ook een vervolg krijgt. Hopelijk ook na deze missie en een positieve evaluatie kunnen we ons als Vlaanderen en Nederland samen profileren, niet zozeer in Europa, maar als we naar andere continenten gaan.

De voorzitter

De heer De Croo heeft het woord.

De heer Herman De Croo (Open Vld)

In een interessante gedachtewisseling met vertegenwoordigers van Vlaanderen hebben we gisteren gehoord dat de Benelux in het verdrag van de Europese Unie een uitzondering heeft voor intensieve samenwerking tussen die drie landen, minister-president. Ik ben een grote voorstander van samenwerking in de Benelux. Is het Vlaanderen met Nederland, des te beter. Al een jaar of vijf hebben we ervaring.

Is er een jurisprudentie of filosofie, of reageert men nog ad hoc, wanneer men dezelfde klant najaagt, eenzelfde investering krijgt of dezelfde markt zoekt? Zijn er mogelijkheden voor afspraken? Ik kan het begrijpen. Onze Nederlandse collega’s zijn bedreven. Wij zijn trouwens de tweede investeerder in Nederland en zij zijn de tweede investeerder bij ons. We zijn ook de tweede klant van Nederland. Dat is ook wederkerig. Er moet toch iets mogelijk zijn, een behoudende lijn. Daar hoor ik graag iets meer over.

De heer Rik Daems (Open Vld)

Wat mij betreft, kunnen er niet genoeg handelsmissies zijn, zo eenvoudig is dat. Elke inspanning die we leveren om export te bevorderen of buitenlandse investeringen aan te trekken, is meegenomen. Natuurlijk moet het renderen. Daarom ook de vraag naar het rendement van de handelsmissies die worden georganiseerd.

De voorzitter

Minister-president Bourgeois heeft het woord.

Minister-president Geert Bourgeois

De vordering van de missie verloopt heel goed, mijnheer Kennes, en zit in de laatste rechte lijn. Er is intensief overleg tussen Vlaanderen en Nederland, met de partners aan de overkant van de oceaan, en met de bedrijfsfederaties en -organisaties, zodat we het programma zo goed mogelijk kunnen afstemmen. Het wordt een gefocuste missie. De missie focust op financiële technologie, webbeveiliging en slimme logistiek. Het deelnemersveld aan Vlaamse kant bedraagt bijna dertig. Het is een interessante mix van starters – start-ups zijn een van onze doelgroepen –, kmo’s, financiële dienstverleners en banken.

Het zijn kleinere sectoren, in de zin van meer gefocust. Daarom is het een meerwaarde dat we de missie samen met Nederland doen. Voor voeding gaan we dat bijvoorbeeld nooit doen. Er is geen complementariteit, er is veel te veel concurrentie. Een gemeenschappelijke missie kun je niet georganiseerd krijgen. Door hier samen te werken, als conculega’s zeg maar, krijgen we een meerwaarde en kunnen we interessantere contacten leggen en betere resultaten boeken.

U weet dat de Verenigde Staten buiten de Europese Unie nog altijd onze belangrijkste handelspartner zijn, ook goed voor bijna een op de drie van onze investeringen. Het zuidoosten, Georgia, is een zeer belangrijke groeiregio. Het is ook een logistieke hub, in die zin ook vergelijkbaar met onze delta. Het is bovendien een van de snelst groeiende regio’s inzake hightech. Het behoort in de VS tot de top drie van de staten inzake fintech, financiële technologie dus, en IT-security. Atlanta wordt zelfs ‘the next Silicon Valley’ genoemd. Het gaat heel snel vooruit. Niet toevallig hebben belangrijke Fortune 500-bedrijven beslist om zich daar te vestigen.

De plaats waar we naartoe gaan en de focus op de bedrijven in functie van de staat die we bezoeken, zijn goed gekozen. Het is ook een aantrekkelijk ecosysteem daar. Er zijn heel veel hightech-werkkrachten. Het is een interessant businessklimaat. Er is een heel sterke wetenschappelijke omgeving, ook vergelijkbaar met onze omgeving. Denk aan het Georgia Institute of Technology.

Concreet ligt de focus op het economische luik, op de handelsmissie, niet op de politieke contacten. Voor ons is het hoofddoel het ondersteunen van Vlaamse bedrijven. Er zijn een aantal zaken die vaak terugkeren, zoals seminaries en workshops op maat van de drie focussectoren. Flanders Investment & Trade (FIT) selecteert vooraf bedrijven en interessante mensen om naar de seminaries te komen en nadien in gesprek te gaan, met het oog op het leggen van contacten en het sluiten van contracten. Het gaat om netwerken met Amerikaanse zakenmensen maar ook met Nederlandse deelnemers. De vorige keer is gebleken dat ook de horizontale netwerken op dat moment intens zijn, zoals het ook gebeurt bij binnenlandse handelsmissies. Bedrijven die meegaan, zijn heel vaak tevreden over de buitenlandse contacten, maar evenzeer over de binnenlandse. Ze ontmoeten mensen met wie ze soms complementaire activiteiten kunnen ontwikkelen, of in een cluster of een keten. Het creëert allemaal meerwaarde.

Er zal natuurlijk ook een trade & investment dinner zijn. Er worden memoranda of understanding ondertekend. Er zijn bedrijfsbezoeken gepland, onder andere aan Atlanta Airport. Het is zo dat Brussels Airport ook meegaat naar Atlanta. Voor het luik smart logistics bezoeken we Coca-Cola en UPS. Voor cybersecurity worden een aantal bedrijven bezocht uit de Fortune 500-lijst. De Federal Reserve Bank of Atlanta staat ook op het programma. Uiteraard zijn er ook gesprekken met potentiële investeerders.

Voor de concrete resultaten die we beogen, verwijs ik naar de vraag van mevrouw Turan die ik hier heb beantwoord op 26 mei 2015. Het zijn de doelstellingen die u kent: waardevolle contacten leggen, zorgen dat ons bedrijfsleven daaruit contracten kan laten voortvloeien, investeerders proberen aan te trekken, de contacten met Nederland verdiepen. Ik heb gezegd dat het over complementaire sectoren gaat, waarvoor we Vlaanderen en Nederland samen op de kaart kunnen zetten.

Mijnheer De Croo, volgens mijn informatie moet de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) worden herzien binnen het kader van de Benelux. We hebben het er bij een vorige gelegenheid over gehad dat er binnen de Benelux terreinen zijn waarop we verder gaan dan de Europese Unie. Dat is ook goed, het is expliciet opgenomen in het EU-verdrag. Het gaat over erkenning van diploma’s, kwalificaties en dergelijke. Ik deel uw mening, het is vorige keer ook expliciet gezegd, dat het goed zou zijn, zeker in het licht van de turbulenties die de EU meemaakt, dat er wordt gestreefd naar intensere samenwerking binnen Benelux-verband. Ik hoop dat daar nog meer werk van wordt gemaakt in de toekomst.

Mijnheer Kennes, in verband met uw laatste vraag zie ik niet hoe mijn interview in het Belang van Limburg enig effect zou hebben op mijn relaties met Nederland of roet in het eten zou gooien. Daar heb ik in elk geval geen enkel signaal over gekregen.

De voorzitter

De heer Kennes heeft het woord.

De heer Ward Kennes (CD&V)

Ik dank u voor het antwoord, minister-president. Het is een goed voorbereide reis, als ik het zo hoor. Er wordt gefocust, dat is inderdaad belangrijk, en er wordt gekeken naar complementariteit met Nederland. We moeten goed zien op welke terreinen er wordt gewerkt. Het kan een heel interessante bestemming worden. We gaan er ongetwijfeld de komende weken nog van horen. Ik hoop dat de delegatie en bedrijven met heel wat contacten en contracten terugkomen.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.