U bent hier

De voorzitter

De heer Vandenberghe heeft het woord.

Het betreft een dossier waar ik me wat zorgen over maak, omdat het heel belangrijk is voor Oostende, maar vooral ook voor de regio en de visserij in het algemeen. Het worden cruciale weken voor de bouw van een nieuwe vismijn. Alles is klaar om te kunnen starten. Er zijn intussen al drie bouwvergunningen afgeleverd: een voor het bouwen van een tiental loodsen op de vismijnsite, een voor het bouwen van loodsen voor watergebonden activiteiten en een voor de bouw van een nieuwe visveiling op de vismijnsite. Er moet nog één cruciale beslissing genomen worden, namelijk die van de Vlaamse regering over de herhuisvesting van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), lees: het voorzien in middelen door de Vlaamse Regering – ongeveer 10 miljoen euro. Zolang er daarover geen beslissing valt, is het praktisch niet mogelijk te starten met de werken. Er zijn verschillende pistes mogelijk voor de herhuisvesting van het VLIZ, maar uit goede bronnen – ik weet niet of het de juiste bron is – heb ik vernomen dat u en minister Muyters een dossier hebben ingediend om het VLIZ te herhuisvesten in het vernieuwde Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, ILVO. De nieuwe vismijn is belangrijk voor het vertrouwen in de visserijsector en de voedingssector aan de kust. Daarnaast zorgt de bouw van deze nieuwe vismijn voor extra tewerkstelling, wat in tijden van economische crisis niet onbelangrijk is voor de regio.

Minister, wanneer neemt de Vlaamse Regering een beslissing over dit dossier? Werd dit dossier besproken in het begrotingsconclaaf dat in september plaatsvond? Klopt het dat u en minister Muyters reeds een dossier hebben ingediend om het VLIZ te herhuisvesten in het vernieuwde ILVO? Bent u het eens met de veronderstelling dat een negatief advies een kaakslag is voor de visserij- en voedingssector aan de kust?

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Dat dossier volgen we al een hele tijd goed op, uiteraard in overleg met collega Philippe Muyters, die dat onder zijn bevoegdheid heeft, maar ook met andere niveaus. Zo hebben er al heel wat gesprekken plaatsgevonden met collega Bart Tommelein. Wij zullen dat binnenkort aan de Vlaamse Regering voorleggen om definitief te beslissen.

De visveiling zelf voert het project in twee fasen uit. Dat gaf ons al wat mogelijkheden om te zoeken naar mogelijke oplossingen waar iedereen zich goed bij voelt en die haalbaar, betaalbaar en aanvaardbaar zijn. We zijn op zoek gegaan naar een goed sterk alternatief. We hebben er inderdaad voor gekozen om dit project samen te bekijken met de plannen van ILVO om hun site in Oostende geleidelijk aan te vernieuwen. Als er twee plannen zijn in eenzelfde stad, is het logisch om eens te kijken of we geen efficiëntiewinst kunnen boeken en elkaar kunnen versterken. We willen ook echt een oplossing omdat het VLIZ belangrijk is, zowel voor collega Muyters als voor mezelf. Het VLIZ vervult een belangrijke coördinatierol in het kader van het wetenschappelijk marien en kustgebonden onderzoek. Het is een referentie waar we zorg moeten voor dragen. Het delen van een site met ILVO, dat zich vooral richt op de Vlaamse visserij en aquacultuur, kan alleen maar een meerwaarde betekenen, zowel voor de visserij- als voor de voedingssector.

Ik ben het dus met u eens. We zullen dan ook onze verantwoordelijkheid nemen. Binnenkort wordt de beslissing bevestigd door de Vlaamse Regering.

De voorzitter

De heer Vandenberghe heeft het woord.

U zegt dat de Vlaamse Regering binnenkort een beslissing zal nemen. Wat is binnenkort? Het is belangrijk voor de stad Oostende dat ze voor eind 2015 weet dat er een principiële beslissing is. De erfpachtovereenkomst moet worden aangepast. Als dat niet tegen eind 2015 gebeurt, komt de stad in de problemen en komt er uitstel en heel veel tijdverlies. Wat bedoelt u concreet met ‘binnenkort’? De deadline is heel belangrijk in het kader van de erfpachtovereenkomst.

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

We kennen de deadline en zullen er ook aan werken dat die correct wordt gehaald.

De voorzitter

De heer Vandenberghe heeft het woord.

Ik mag dus noteren dat de principiële beslissing in orde zal zijn voor eind 2015. Heb ik dat goed begrepen? Die deadline is heel belangrijk.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

van Jos De Meyer aan minister Joke Schauvliege
17 (2015-2016)
van Sabine Vermeulen aan minister Joke Schauvliege
45 (2015-2016)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.