U bent hier

Commissievergadering

woensdag 7 oktober 2015, 10.00u

Voorzitter
van Jos De Meyer aan minister Joke Schauvliege
17 (2015-2016)
De voorzitter

De heer De Meyer heeft het woord.

Jos De Meyer (CD&V)

Voorzitter, minister, terwijl bemesting in land- en tuinbouw onder druk van het Mestdecreet steeds meer maatwerk wordt, is het voor de doorsnee hobbytuinder nattevingerwerk. Niet voor niets adviseert de Bodemkundige Dienst van België om ook als hobbyist te bemesten op basis van een bodemanalyse en het bemestingsadvies strikt op te volgen. Aangezien het Mestdecreet niet van toepassing is op particulieren, lijkt sensibilisering een belangrijke opdracht. De Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (VELT) wil die taak op zich nemen en stelt hierover: “De bemestingsadviezen in ons handboek werden sterk omlaag gebracht en afgetopt op de maxima uit het Mestdecreet. Daarnaast doen we nog heel wat andere inspanningen zodat de boodschap zou doordringen dat er ook bij compost een risico op overbemesting bestaat.”

Ongeacht of er nu biologisch, ecologisch of conventioneel getuinierd wordt, meestal springt de hobbytuinier te kwistig om met meststoffen en met kalk. De meetresultaten van de Bodemkundige Dienst van België brengen bijvoorbeeld aan het licht dat de pH van de meeste tuintjes te hoog is omdat een tuinier denkt dat kalk altijd goed is, terwijl een landbouwer bekalkt op basis van een bodemanalyse en maar om de drie jaar een onderhoudsbekalking uitvoert. Hetzelfde verhaal geldt voor meststoffen.

Vandaag de dag vraagt slechts een beperkt aantal tuiniers advies aan de Bodemkundige Dienst van België. Het is zeker niet de bedoeling de hobbyist daartoe te verplichten, maar een gerichte bewustmakingscampagne kan hen adviseren wanneer het zetten van die stap wel zinvol is om zowel voor hun opbrengsten als voor het milieu de juiste doseringen te kiezen.

Minister, is het niet zinvol om nog sterker in te zetten op het sensibiliseren en de hobbytuiniers nog meer bewust te maken van de overbemestingsproblematiek? Zo ja, op welke manier? Kunnen verenigingen zoals de Volkstuinen, de Landelijke Gilden en VELT hierbij geen sterkere trekkersrol vervullen? Op welke manier wenst u hen daarbij te ondersteunen?

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Mijnheer De Meyer, uw bezorgdheid is terecht. We zijn er ook mee bezig. Ik verwijs naar de campagne ‘Gezond uit eigen grond’ die dit jaar is gelanceerd. Daarin staan heel concrete tips, aanbevelingen en praktische zaken waarmee je rekening moet houden als je een eigen moestuin of volkstuin hebt. Op de website www.gezonduiteigengrond.be kan je alle tips vinden.

Ook de informatie die door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) ter beschikking wordt gesteld voor een duurzame bemesting, kan daarbij van pas komen. De informatiefiches van de VLM richten zich op landbouwers, maar worden ook door tuiniers en tuiniersverenigingen gebruikt en verspreid.

In de projectoproepen voor volkstuinen die ook dit jaar opnieuw gelanceerd zijn, wordt aan de deelnemers gevraagd om een voorafgaand bodemonderzoek te laten uitvoeren. Op die manier is de uitgangspositie gekend en kan daarop voortbouwend op een verantwoorde wijze bemest worden. In deze volkstuindossiers kan ook een beroep gedaan worden op de begeleiding door Tuinhier, VELT of andere organisaties. We zetten dus volop in op sensibilisering en we proberen de hobbytuinier bewust te maken van het bemesten op een verantwoorde manier.

De voorzitter

De heer De Meyer heeft het woord.

Jos De Meyer (CD&V)

Nog iets meer ambitie op dit vlak zou niet negatief zijn. Ik ervaar in gesprekken met hobbytuiniers dat de Bodemkundige Dienst van België en VLM soms ver van hen af staan. Beide leveren wel schitterend werk. Organisaties zoals Volkstuinen, de Landelijke Gilden en VELT, waarvan hobbytuiniers vaak lid zijn, zijn meer nabij en hebben een grotere impact.

Misschien kunt u eens overwegen om specifieke projecten die de organisaties opzetten met de voorhanden zijnde plattelandsmiddelen – het moet daarom niet over zoveel middelen gaan – toch iets intensiever te ondersteunen. Ik weet dat er al inspanningen gebeuren, maar ze kunnen misschien nog eens hernieuwd worden en iets intensiever gebeuren.

De voorzitter

De heer Vanderjeugd heeft het woord.

Francesco Vanderjeugd (Open Vld)

Het is inderdaad belangrijk, zoals collega De Meyer aanhaalt, dat we een evenwicht zoeken. Een hobby moet een hobby kunnen blijven, maar anderzijds moeten de professionele landbouwers zich aan de regelgeving houden. Daarom pleiten wij ook voor een evenwicht.

Aanvullend kunnen we misschien in het kader van de volkstuintjes, die toch ook met overheidsmiddelen worden gesubsidieerd, overwegen om bij de projectaanvragen die worden ingediend aandacht te schenken aan de bemestingsproblematiek om op die manier nog een grotere bewustwording te kunnen realiseren.

De voorzitter

De heer De Croo heeft het woord.

Herman De Croo (Open Vld)

Ik heb een technische vraag. Bestaat er een definitie van hobbytuinieren? Ik heb me die vraag gesteld toen ik luisterde naar de uiteenzetting van onze twee collega’s. Ik ben ook lid van de volkstuinen bij ons in Brakel. Ik volg dat. Het is zeer dynamisch en zeer interessant. Bestaat er een definitie van hobbytuinieren? Is er een fiscale definitie, of een oppervlaktedefinitie? Ik probeer dat niet in een keurslijf te brengen, maar bestaat er zo een definitie en heeft ze gevolgen of verplichtingen, zoals bij het houden van honden of paarden? Bestaat de zogenaamde hobbytuinier juridisch? Ik stelde me de vraag terwijl ik luisterde.

Sabine Vermeulen (N-VA)

Als ervaringsdeskundige in het hobbytuinieren voelde ik me ook erg aangesproken. Ik keek uit naar uw antwoord op deze vraag. Ik was een beetje verbaasd dat er in de vragen enkel wordt gesproken over de bodemkundige dienst waar mensen terecht kunnen voor bodemanalyses. Er zijn immers veel meer faciliteiten. Bij Aveve kan men zelfs gratis terecht voor een kalkanalyse. Ook bij Test-Aankoop en bij Inagro kan men terecht. Op internet zijn veel organisaties te vinden waar men, zelfs gratis of aan een heel goedkoop tarief, terechtkan. De verenigingen zelf ondersteunen dat ook.

Ik heb een bijkomende vraag. U meldde dat deelnemers die inschrijven om een volkstuintje te openen, nu gevraagd worden naar een bodemanalyse. Is dat een nieuw gegeven? Of bedoelt u dat de exploitanten van een volkstuin die meer dan 2 hectare bedraagt een eenmalige bodemanalyse moeten laten uitvoeren? Of is er een nieuwe vraag betreffende de volkstuin? Mij is niet bekend dat een bodemanalyse automatisch gebeurt voor de volkstuin.

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Het gaat over de nieuwe projecten. Wie nu een project indient om een subsidie te krijgen, moet een bodemanalyse laten uitvoeren om zicht te krijgen op de toestand van de bodem.

Mijnheer De Croo, er is wel degelijk een definitie van hobbytuinieren of van hobbyboer. Dat houdt in dat men geen professioneel landbouwnummer heeft. Het heeft ook met het aantal hectaren te maken. Vanaf 2 hectare, heb ik begrepen, is men geen hobbytuinier meer. Ik denk dus dat u geen hobbytuinier meer bent. (Gelach)

Herman De Croo (Open Vld)

Als men 2 hectare weiland heeft, kan men al iets beginnen doen!

We kijken trouwens uit naar een plaatsbezoek bij u, mijnheer De Croo.

Herman De Croo (Open Vld)

U bent welkom!

Mijnheer De Meyer, het mag wat meer zijn. Het mag misschien altijd wat meer zijn, maar we hebben net dit jaar de nieuwe grote campagne ‘Gezond uit eigen grond’. Die campagne werd op ruime schaal gelanceerd en wordt breed uitgedragen. Er is veel belangstelling voor geweest, ze is op de televisie geweest. Ze wordt mee ondersteund in tv-programma’s door onze gekende tuinier Wim, die ondertussen een echte BV is geworden. Er gebeurt dus veel rond dat thema. Nogmaals, we nemen ook alle organisaties, zoals Tuinhier en Velt, mee onder de arm. Zij dragen die boodschap uit. Er gebeurt al heel veel. Ik ben er geen voorstander van om nog eens apart nieuwe actoren te gaan financieren, om daar nog eens de aandacht op te vestigen. Ik denk dat we de actoren die we nu kennen onder de arm moeten nemen en we volop moeten inzetten op ‘Gezond uit eigen grond.’ Ik geloof heel sterk in Tuinhier, dat ondertussen ook een vernieuwing heeft doorgevoerd, een nieuwe naam heeft, en ook sterk provinciaal en vanuit Vlaanderen wordt ondersteund, en in alle andere organisaties die op dat vlak bezig zijn, zoals Velt. Ik geloof er sterk in dat zij goede partners zijn om die boodschap uit te dragen.

De voorzitter

De heer De Meyer heeft het woord.

Jos De Meyer (CD&V)

Ik hoop, samen met de minister, op een succesrijke campagne. Ik houd zeker geen pleidooi om nieuwe actoren in te schakelen.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.