U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Joosen heeft het woord.

Voorzitter, op 3 juni vond in deze commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid een hoorzitting plaats met de vzw Boeren op een Kruispunt. Het werd een boeiende hoorzitting waarbij een aantal fundamentele bekommernissen van bedrijven naar voren werden gebracht. Een groot pijnpunt dat zij hier aanstipten, was de beperkte kennis van de landbouwbedrijven over de rentabiliteit van hun landbouwactiviteit. De coördinator van de vzw Boeren op een Kruispunt maakte melding van een heel aantal problemen op dit vlak. Landbouwers kennen de kostprijs voor de productie van hun product niet. Ze vergeten hun investeringen mee te nemen in hun berekening. Er is vaak een te beperkte bedrijfseconomische boekhouding.

Minister, in uw beleidsnota meent u dat de rentabiliteit van de diverse land- en tuinbouwsectoren moet worden opgevolgd. Dankzij ‘KRATOS-Raad op maat’ zullen land- en tuinbouwers advies kunnen vragen over uiteenlopende onderwerpen, verdeeld over negen verschillende modules: het ondernemingsplan, bedrijfseconomisch advies, randvoorwaarden, vergroening, biodiversiteit, klimaat, water, bodem en arbeidsveiligheid.

Ook in de commissievergaderingen van 2 en 23 september jongstleden verwees u in het kader van de moeilijkheden in de landbouwsector naar het nut en belang van bedrijfsadvisering en concreet naar KRATOS. Daarnaast geeft u in uw beleidsnota ook aan te willen inzetten op preventieve bedrijfsondersteuning en falingspreventie.

Is KRATOS al operationeel? Zo neen, wanneer kan dan wel van start worden gegaan? Is er ruimte voor risicobeheersing binnen KRATOS? Geeft dit ondersteunende programma ook advies wanneer een landbouwer te veel risico’s neemt op het vlak van investeringen en/of teeltkeuzes? Welke adviesdiensten zijn geselecteerd? Hoe zult u de bijkomende voornemens rond preventieve bedrijfsondersteuning en falingspreventie uit de beleidsnota omzetten in concreet beleid?

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Mevrouw Joosen, dit is inderdaad een aandachtspunt binnen mijn beleid. Het staat in mijn beleidsnota en zal ook terugkomen in de beleidsbrief. Heel specifiek is er een nieuw bedrijfsadviessysteem KRATOS, dat past binnen het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). Die dienst is in volle oprichting. Er moeten bepaalde procedures worden gevolgd. We hebben een overheidsopdracht uitgeschreven. Alle offertes zijn binnen en worden momenteel gescreend. We moeten dan definitief een aanduiding doen en het traject doorlopen met de Inspectie van Financiën enzovoort.

KRATOS zal advies geven over diverse thema’s met aparte modules. Er is een module ‘ondernemingsplan en bedrijfseconomische boekhouding’. De bedoeling is dat de adviesverlener de landbouwer ondersteunt met het inschatten van het risico van zijn bedrijfsvoering. Het is een soort screening van het bedrijf op het vlak van kwetsbaarheid en hoe men zich daartegen kan wapenen. Op die manier maken ze een echt bedrijfs- en ondernemingsplan op.

Ik streef er ook naar dat er heel wat wordt gedaan met betrekking tot preventieve bedrijfsondersteuning en falingspreventie. Er is voorzien in specifieke naschoolse opleiding voor de land- en tuinbouw. In de lespakketen zijn volgende thema’s opgenomen: rentabiliteit, kostprijsberekening en er zijn de startersopleidingen die gevolgd moeten worden om investeringssteun te krijgen met bedrijfseconomisch inzicht, boekhouding, ondernemingsplannen, financiering, risicobeheersing enzovoort. Op het einde wordt zelfs een proef, een soort examen, afgenomen.

Het Departement Landbouw en Visserij publiceert regelmatig studies maar ook inzichten over het levensvatbaar zijn van bedrijven. Tijdens de groepsvoorlichtingsmomenten komt dat ook dikwijls aan bod en worden de resultaten voorgesteld.

Ik verwijs ook naar de visiedagen Zuivel. Voordat de quota zijn afgeschaft, hebben we met de ruime zuivelsector nagegaan hoe hij zich weerbaar kan maken. Dat wordt binnenkort afgesloten. Het waren verschillende momenten waarbij we met iedereen samen hebben gezeten, bottom-up maar met experten, om na te denken over wat er kan worden gedaan om de sector te versterken. De risicobeheerstrategie is daarin opgenomen. Binnenkort kunnen er definitieve conclusies worden getrokken.

Voor ons blijft dit een aandachtspunt en het is terecht dat u daar vandaag de nadruk op legt.

De voorzitter

Mevrouw Joosen heeft het woord.

Aandacht voor risicomanagement op bedrijfsniveau, financiële risico’s, keuze van activiteit, diversificatie en specialisatie moeten centraal staan in het debat. Er moet ook aandacht zijn voor risicomanagement op sectorniveau en de diversificatie van de export. Die aspecten zijn in het debat een beetje onderbelicht gebleven. Ik ben erg tevreden met de positieve keuze in uw beleidsnota voor het inzetten op KRATOS. Ook in deze commissie hebt u het belang daarvan al enkele keren aangehaald. Ik kijk uit naar de beleidsbrief waarin dat belang opnieuw zal worden onderstreept. We moeten de werking zeker van nabij blijven opvolgen en kijken of alle mogelijkheden die er zijn wel worden benut. Hebt u een prognose over wanneer dit operationeel zal zijn?

Jos De Meyer (CD&V)

Minister, ik wil zeker geen afbreuk doen aan het zeer waardevolle van deze vraag. Het grote probleem is niet zozeer dat bedrijfsleiders de kostprijs niet kennen, maar wel dat ze die niet altijd kunnen doorrekenen.

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

De bedoeling is dat we hiermee volgend jaar van start kunnen gaan. De overheidsopdracht heeft nogal wat hindernissen gekend op het vlak van de procedure en de uitschrijving, maar we geraken er wel uit. De bedoeling is dat dit begin dit jaar in orde is.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

van Lydia Peeters aan minister Joke Schauvliege
2955 (2014-2015)
van Jelle Engelbosch aan minister Joke Schauvliege
2993 (2014-2015)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.