U bent hier

De Kracht van je Stem: achtergronden en geschiedenis

Leerkrachtendag van de Kracht van je StemDe start van ‘De Kracht van je Stem’

In 1995 kreeg de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) van de toenmalige minister-president Luc Van den Brande de opdracht een educatief project "De Vlamingen en hun overheden" te starten. Het was de bedoeling leerlingen van het middelbaar onderwijs beter vertrouwd te maken met de democratische politieke instellingen. Uit een aantal studies was immers gebleken dat de kennis van de Vlamingen over hun politieke instellingen erg gebrekkig is.
 
Al gauw na de start van het project, was men het er in de VLOR over eens dat de doelstelling ruimer moest zijn dan alleen maar kennis van de instellingen. Uiteindelijk werd het een breed educatief project over burgerzin en democratische opvoeding en kreeg het de titel "De Kracht van je Stem".
 
Een grote groep medewerkers uit de onderwijswereld heeft met veel inzet en enthousiasme een rijk en gediversifieerd aanbod van educatief materiaal ontwikkeld, voor alle doelgroepen in het onderwijs, vanaf de derde graad van het basisonderwijs tot en met het volwassenenonderwijs.
 
Het lesmateriaal past in de eindtermen en ontwikkelingsdoelen van het onderwijs. Het materiaal kan gebruikt worden in de lessen, maar het is ook uitstekend geschikt voor themadagen of projectweken in de klas of in de gehele school.
 
Het aanbod is erg divers: brochures, themamappen, beeldmateriaal, spelmateriaal. Didactisch wordt gebruik gemaakt van actieve werkvormen met veel ruimte voor zelfstandig werk of groepswerk.
 
Voor de leerkrachten zijn er handleidingen en is er ook een algemene informatiemap met achtergrondgegevens.

Het Vlaams Parlement adopteert ‘De Kracht van je Stem’ in 2003

Op 16 december 2002 besliste het Bureau van het Vlaams Parlement, op vraag van de VLOR, om ‘De Kracht van je Stem’ te verankeren binnen het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement. Het werd de start van een nieuwe educatieve dienst, die het project zou voortzetten en verder ontwikkelen.
 
Een initiatief als ‘De Kracht van je Stem’ kan immers nooit helemaal afgerond zijn. De samenleving en de politieke wereld zijn constant in beweging. Een voortdurende actualisering van het lesmateriaal, het ontwikkelen van nieuwe dossiers, het inspelen op de behoeften van het onderwijsveld, het jeugdwerk en het vormingswerk is een permanente zorg.
 
De Kracht van je Stem wordt begeleid door een stuurgroep van experts en mensen uit het onderwijsveld. Alle netten en alle onderwijstypes zijn daarbij vertegenwoordigd.   Het derde  Strategisch Plan voor de educatieve dienst (pdf) (pdf 162kB) werd door het Bureau van het Vlaams Parlement goedgekeurd op 24 november 2014 en zet de krijtlijnen uit voor de werking gedurende een termijn van 5 jaren.

Sfeerfoto Kracht van je Stem 4Opvoeden tot democratie en burgerschapsvorming

Als sluitsteen van de democratische instellingen in Vlaanderen, wil het Vlaams Parlement zijn verantwoordelijkheid nemen in het overbrengen van de waarden van onze democratische instellingen. Het Vlaams Parlement heeft zich, van bij zijn ontstaan als rechtstreeks verkozen volksvertegenwoordiging van de Vlaamse Gemeenschap, als een ‘glazen huis’ geprofileerd. Dat betekent dat naast de kerntaken van decreetgeving en parlementaire controle, een beleid gevoerd wordt van transparantie en actief in dialoog treden met de samenleving.

Door het uitdragen en aanmoedigen van burgerzin wil het Vlaams Parlement het democratisch draagvlak van de samenleving versterken en Vlaanderen profileren als een moderne, vooruitstrevende, verdraagzame en solidaire Europese regio. De educatieve dienst en het aanbod De Kracht van je Stem draagt bij tot die doelstelling.

Samenstelling van de stuurgroep van De Kracht van je Stem

 • Francis Decoster, Voorzitter van de stuurgroep
 • Julie Clément, Vlaams Parlement 
 • Lisbet Colson, VSKO 
 • Philippe Decruynaere, Inspectie Vlaamse Gemeenschap
 • Kris Deschouwer, VUB
 • Marc Hooghe, KUL
 • Michael Meyers, Koninklijk Atheneum Mortsel
 • Geert Rits, Vlaams Parlement
 • Ann Swaegers, Provinciaal Onderwijs Vlaanderen
 • Frie Van Camp, OVSG 
 • Kris Van den Bremt, Vlaams Parlement  
 • Bruno Vanobbergen, Kinderrechtencommissaris
 • Dilys Vyncke, Go!Gemeenschapsonderwijs
 • Stefaan Walgrave, UA
 • Chris Wyns, expert

Meer weten?  www.dekrachtvanjestem.be