logo Vlaams Parlement

Samenstelling

Bureau en Uitgebreid Bureau

Samenstelling

Bureau

Het dagelijks bestuur van het Parlement wordt uitgeoefend door het Bureau. Het Bureau wordt bij de opening van elk zittingsjaar opnieuw verkozen door het Vlaams Parlement. Het bestaat uit de voorzitter, vier ondervoorzitters en drie secretarissen.

Het Bureau vergadert om de veertien dagen. Het neemt dan alle beslissingen die nodig zijn voor het beheer van het Vlaams Parlement. Het Bureau is inzonderheid verantwoordelijk voor de financiën, de infrastructuur en het personeelsbeleid van het Parlement en alle aspecten die daarmee verbonden zijn.

Sinds het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement werd geresponsabiliseerd, is een aantal taken door het Bureau gedelegeerd naar de Directieraad. De Directieraad, waarin de verschillende takken van de ambtelijke organisatie vertegenwoordigd zijn, bereidt bovendien de beslissingen van het Bureau voor.

Het algemene principe van de werking van het Bureau is dat de krachtlijnen van het beleid worden vastgelegd door het Bureau en dat de Directieraad dat beleid op een "geresponsabiliseerde" manier uitvoert.

De vergaderingen van het Bureau worden namens het Algemeen Secretariaat bijgewoond door de secretaris-generaal en de staffunctionaris die het secretariaat van het Bureau verzorgt.

Uitgebreid Bureau

Het Uitgebreid Bureau coördineert de politieke werking van het Vlaams Parlement.

Het Uitgebreid Bureau is de vergadering van het Bureau samen met de fractievoorzitters van de erkende politieke fracties. Het Uitgebreid Bureau vergadert wekelijks op maandag.

Het Uitgebreid Bureau stelt onder meer de agenda van de plenaire vergadering vast en regelt de politieke werking van het Vlaams Parlement. In het kader van die opdracht beslist het ook over de behandeling van interpellaties. Die worden ofwel naar de bevoegde commissie, ofwel naar de plenaire vergadering verwezen. Interpellatieverzoeken waarvan het Uitgebreid Bureau oordeelt dat ze niet van algemene aard zijn, worden afgewezen en kunnen door de indiener worden omgezet in mondelinge of schriftelijke vragen.

Het Uitgebreid Bureau coördineert ook de werking van de commissies. Daartoe worden driemaal per jaar overlegvergaderingen met de commissievoorzitters georganiseerd. Het Uitgebreid Bureau coördineert en bespreekt ten slotte de initiatieven die worden genomen ter verbetering van de politieke werking van het Vlaams Parlement. De vergaderingen van het Uitgebreid Bureau worden namens het Algemeen Secretariaat bijgewoond door de secretaris-generaal, de directeur van de directie Decreetgeving, en de staffunctionaris die het secretariaat van het Uitgebreid Bureau verzorgt.