logo Vlaams Parlement
Logo Dienst Europa Overzicht van de EU-beleidsdomeinen:
 

Algemeen en institutioneel

Audiovisueel en mediabeleid

Cultuur

Energie

Externe Betrekkingen

Informatiemaatschappij

Jeugd

Landbouw

Milieu

Ondernemingen en Industrie

Onderwijs en Opleiding

Onderzoek, Technologische Ontwikkeling en Innovatie

Regionaal Beleid

Sport

Vervoer

Visserij

Volksgezondheid

Werkgelegenheid en Sociale Zaken

EU per beleidsdomein


 

Per beleidsdomein wordt op deze pagina’s heel wat bruikbare informatie aangeboden. Zo kan men een overzicht terugvinden van relevante Europese wetgevingsvoorstellen en discussiedocumenten (de zogezegde 'COM-documenten'), de conclusies van de meest recente Europese Ministerraden, de verslagen van de debriefings van deze raden in het Vlaams Parlement infodossiers, relevante rechtspraak van het Hof van Justitie en een link naar de infopagina van de Europese Commissie.


 

Bovendien krijgt men ook zicht op de activiteiten die in het Vlaams Parlement rond het betreffende beleidsdomein worden georganiseerd: debriefings door Vlaamse ministers, hoorzittingen en gedachtewisselingen met vertegenwoordigers van de Europese Commissie, subsidiariteitstoetsen van Europese wetgevingsvoorstellen, enzovoort.


 

Deze activiteiten vinden allen plaats in de vakcommissies van het Vlaams Parlement. Toch wordt geopteerd voor een indeling in beleidsdomeinen in plaats van vakcommissies. De indeling in vakcommissies wordt immers elke legislatuur aangepast en bovendien is een indeling in beleidsdomeinen gebruiksvriendelijker ten aanzien van het brede publiek.


 

Ten slotte zal de Dienst Europa vanaf het werkjaar 2006-2007 bijzondere aandacht besteden aan een tiental Europese wetgevingsdossiers, die in samenspraak met andere diensten uit het Wetgevings- en Werkprogramma 2007 van de Europese Commissie worden geselecteerd.

Deze dossiers kunnen het voorwerp uitmaken van debriefings, hoorzittingen en subsidiariteitstoetsen. Verder wordt rond elk van de dossiers een speciale webpagina gebouwd, met een visuele weergave van het besluitvormingsproces dat door elk dossier gevolgd wordt. Van zodra deze dossiers beschikbaar zijn, vindt u hier meer informatie.