logo Vlaams Parlement

A
Aanvulling van de agenda
Actualiteitsdebat
Actualiteitsmotie
Actuele interpellatie
Actuele vraag
Administratieve begroting
Advies van de Raad van State
Adviesorganen
Adviezen
Afkondiging
Agenda van de commissievergadering
Agenda van de plenaire vergadering
Algemene bespreking
Algemene uitgavenbegroting
Amendement
Arbitragehof
Artikelsgewijze bespreking
Artikelsgewijze stemming

B
Basisallocatie
Begroting
Begrotingsjaar
Beknopt verslag
Bekrachtiging
Belangenconflict
Beleidsbrief
Beleidsnota
Benoemingen
Besluit tot herverdeling van basisallocaties
Bevoegdheid
Bevoegdheidsconflict
Bijzonder decreet
Bijzondere meerderheid
Buitengewone zitting
Bulletin van Vragen en Antwoorden
Bureau

C
Commissie
Commissieverslag
Conceptnota voor nieuwe regelgeving
Constitutieve Autonomie

D
Decreet
Deelstaatsenator
Deontologische Code
Deontologische commissie
Dubbel mandaat

E
Eindregeling van de begroting

F
Fractie

G
Gedachtewisseling
Geheime stemming
Geheimhoudingsplicht
Geloofsbrieven
Gemeenschapsaangelegenheden
Gewestaangelegenheden
Griffier
Grondwet
Grondwettelijk Hof

H
Handelingen
Hoofdelijke Stemming
Hoorzitting

I
In eerste lezing aangenomen artikelen
Inkomsten
Interpellatie
Intrekking
IST

J
Journaal van de plenaire vergadering

K
Kinderrechtencommissariaat
Koepelzaal
Krediet
Kwijting over de uitvoering van de begroting

L
Legislatuur of zittingsperiode
Legislatuurparlement

M
Maatschappelijke beleidsnota
Meerderheid
Memorie van toelichting
Met redenen omklede motie
Middelenbegroting
Mondelinge vraag
Motie betreffende een belangenconflict
Motie houdende beroep bij het Arbitragehof
Motie houdende beroep bij het Grondwettelijk Hof
Motie houdende een vertrouwenskwestie
Motie tot onderzoek door het Rekenhof
Motie van aanbeveling
Motie van orde
Motie van wantrouwen
Moties

N

Nota van de Vlaamse Regering
Notulen

O
Ombudsdienst
Onafhankelijke
Onderzoekscommissie
Onderzoeksrecht
Ontvankelijkheid
Ontwerp van decreet
Ordonnantie
Overlegcomité
Overname

P
Perkament
Plenaire vergadering
Politieke partij
Programma
Programmadecreet
Publicaties van het Vlaams Parlement

Q
Quorum

R
Raad van State
Reflectienota
Regeerakkoord
Regeringsmededeling
Regeringsverklaring
Reglementsaanpassing
Reglement van het Vlaams Parlement
Rekenhof
Resolutie

S
Samenhang
Schorsing van de behandeling
Schriftelijke vraag
Septemberverklaring
SERV(Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen)
Spoedbehandeling
Stemmingen
Stemming over het geheel
Stukken
Subsidiariteitsadvies

T
Tekst aangenomen door de commissie
Tekst aangenomen door de plenaire vergadering
Themadebat
Toegevoegde commissieleden
Tweede lezing

U
Uitgavenbegroting
Uitgebreid Bureau

V
Verkiesbaarheidsvoorwaarden
Verkozene
Vervolging
Vervroegde verkiezingen
Verzoekschrift
Vlaamse Regering
Vlaamse volksvertegenwoordiger
Vlaamse volksvertegenwoordigers uit Brussel
Voorafbeelding van de uitvoering van de begroting
Voorlopige regeling van de begroting
Voorontwerp van Decreet
Voorstel tot wijziging van het reglement
Voorstel van decreet
Voorstel van resolutie
Voorzitter van het Vlaams Parlement
Vraag om uitleg
Vragen
Vragenuur
Vredesinstituut

W
Websitebulletin
Werkbezoek van een commissie
Wet
Wijziging van de agenda

X

Y

Z
Zitting of zittingsjaar
Zittingsperiode of legislatuur

Parlementaire begrippenlijst


Stemmingen

Bij een stemming spreekt een volksvertegenwoordiger in een vergadering zich uit voor of tegen een voorstel. Hij kan ook beslissen om zich niet uit te spreken: dan onthoudt hij zich. Als het aantal voor-stemmen groter is dan het aantal tegen-stemmen, is het aangenomen; anders is het verworpen. Om geldig te kunnen stemmen moet de meerderheid van de volksvertegenwoordigers aanwezig zijn in een vergadering: dat heet het quorum. Onthoudingen tellen mee voor het vaststellen van het quorum.

In bepaalde gevallen is een bijzondere meerderheid vereist. Een motie betreffende een belangenconflict moet bijvoorbeeld worden aangenomen met ten minste drie vierde van de stemmen. Voorstellen en ontwerpen van bijzonder decreet moeten met twee derde van de stemmen aangenomen worden.

In de plenaire vergadering kan op verschillende manieren gestemd worden:

  • door zitten en opstaan (bijvoorbeeld bij een motie van orde). In dat geval wordt alleen het totaalresultaat van de stemming genoteerd (aangenomen of verworpen), maar niet de namen van wie voor of tegen gestemd heeft;
  • door een hoofdelijke stemming (bijvoorbeeld over een ontwerp of voorstel van decreet, een voorstel van resolutie, een motie, het regeerakkoord, een beleidsnota en de septemberverklaring). In dat geval wordt naast het totaalresultaat ook de stem van elke volksvertegenwoordiger die aan de stemming heeft deelgenomen, genoteerd. De hoofdelijke stemming gebeurt meestal met de stemmachine, maar ze kan ook verlopen via naamafroeping. In dat geval geven de volksvertegenwoordigers een na een hun stem wanneer hun naam wordt afgeroepen;
  • door een geheime stemming (bijvoorbeeld over bepaalde benoemingen). In dat geval wordt alleen het totaalresultaat bekendgemaakt, wie er voor of tegen heeft gestemd blijft geheim. Een geheime stemming kan met de stemmachine worden gehouden, of met met stembriefjes in een urne;
  • doordat de voorzitter vaststelt dat iedereen het eens is met een voorstel (eenparige instemming).

 

In de commissies wordt gestemd door handopsteken. De voorzitter kan ook vaststellen dat iedereen het eens is met een voorstel (eenparige instemming).