logo Vlaams Parlement

A
Aanvulling van de agenda
Actualiteitsdebat
Actualiteitsmotie
Actuele interpellatie
Actuele vraag
Administratieve begroting
Advies van de Raad van State
Adviesorganen
Adviezen
Afkondiging
Agenda van de commissievergadering
Agenda van de plenaire vergadering
Algemene bespreking
Algemene uitgavenbegroting
Amendement
Arbitragehof
Artikelsgewijze bespreking
Artikelsgewijze stemming

B
Basisallocatie
Begroting
Begrotingsjaar
Beknopt verslag
Bekrachtiging
Belangenconflict
Beleidsbrief
Beleidsnota
Benoemingen
Besluit tot herverdeling van basisallocaties
Bevoegdheid
Bevoegdheidsconflict
Bijzonder decreet
Bijzondere meerderheid
Buitengewone zitting
Bulletin van Vragen en Antwoorden
Bureau

C
Commissie
Commissieverslag
Conceptnota voor nieuwe regelgeving
Constitutieve Autonomie

D
Decreet
Deelstaatsenator
Deontologische Code
Deontologische commissie
Dubbel mandaat

E
Eindregeling van de begroting

F
Fractie

G
Gedachtewisseling
Geheime stemming
Geheimhoudingsplicht
Geloofsbrieven
Gemeenschapsaangelegenheden
Gewestaangelegenheden
Griffier
Grondwet
Grondwettelijk Hof

H
Handelingen
Hoofdelijke Stemming
Hoorzitting

I
In eerste lezing aangenomen artikelen
Inkomsten
Interpellatie
Intrekking
IST

J
Journaal van de plenaire vergadering

K
Kinderrechtencommissariaat
Koepelzaal
Krediet
Kwijting over de uitvoering van de begroting

L
Legislatuur of zittingsperiode
Legislatuurparlement

M
Maatschappelijke beleidsnota
Meerderheid
Memorie van toelichting
Met redenen omklede motie
Middelenbegroting
Mondelinge vraag
Motie betreffende een belangenconflict
Motie houdende beroep bij het Arbitragehof
Motie houdende beroep bij het Grondwettelijk Hof
Motie houdende een vertrouwenskwestie
Motie tot onderzoek door het Rekenhof
Motie van aanbeveling
Motie van orde
Motie van wantrouwen
Moties

N

Nota van de Vlaamse Regering
Notulen

O
Ombudsdienst
Onafhankelijke
Onderzoekscommissie
Onderzoeksrecht
Ontvankelijkheid
Ontwerp van decreet
Ordonnantie
Overlegcomité
Overname

P
Perkament
Plenaire vergadering
Politieke partij
Programma
Programmadecreet
Publicaties van het Vlaams Parlement

Q
Quorum

R
Raad van State
Reflectienota
Regeerakkoord
Regeringsmededeling
Regeringsverklaring
Reglementsaanpassing
Reglement van het Vlaams Parlement
Rekenhof
Resolutie

S
Samenhang
Schorsing van de behandeling
Schriftelijke vraag
Septemberverklaring
SERV(Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen)
Spoedbehandeling
Stemmingen
Stemming over het geheel
Stukken
Subsidiariteitsadvies

T
Tekst aangenomen door de commissie
Tekst aangenomen door de plenaire vergadering
Themadebat
Toegevoegde commissieleden
Tweede lezing

U
Uitgavenbegroting
Uitgebreid Bureau

V
Verkiesbaarheidsvoorwaarden
Verkozene
Vervolging
Vervroegde verkiezingen
Verzoekschrift
Vlaamse Regering
Vlaamse volksvertegenwoordiger
Vlaamse volksvertegenwoordigers uit Brussel
Voorafbeelding van de uitvoering van de begroting
Voorlopige regeling van de begroting
Voorontwerp van Decreet
Voorstel tot wijziging van het reglement
Voorstel van decreet
Voorstel van resolutie
Voorzitter van het Vlaams Parlement
Vraag om uitleg
Vragen
Vragenuur
Vredesinstituut

W
Websitebulletin
Werkbezoek van een commissie
Wet
Wijziging van de agenda

X

Y

Z
Zitting of zittingsjaar
Zittingsperiode of legislatuur

Parlementaire begrippenlijst

Plenaire vergadering

De plenaire vergadering is de algemene vergadering van alle 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers, die wordt voorgezeten door de voorzitter van het Vlaams Parlement. Ze is het hoogste orgaan van het Vlaams Parlement. Ook de ministers nemen zonder stemrecht deel aan de plenaire vergaderingen. De plenaire vergadering kan eisen dat ze aanwezig zijn. De agenda van de plenaire vergadering wordt vastgelegd door het Uitgebreid Bureau en kan door de plenaire vergadering gewijzigd worden. De plenaire vergadering komt bijeen in de Koepelzaal van het Vlaams Parlementsgebouw.

De belangrijkste opdrachten van de plenaire vergadering zijn :

 

Andere opdrachten van de plenaire vergadering zijn :

 

De plenaire vergaderingen zijn in principe openbaar en kunnen dus bijgewoond worden door het publiek en de media.

Van iedere plenaire vergadering worden, behalve de officiële notulen, ook Handelingen gemaakt, de woordelijke weergave van wat gezegd werd in de vergadering. Tot juli 2005 werd van elke vergadering ook een samenvatting van de besprekingen, het Beknopt Verslag, gepubliceerd.

Zie ook: