logo Vlaams Parlement

A
Aanvulling van de agenda
Actualiteitsdebat
Actualiteitsmotie
Actuele interpellatie
Actuele vraag
Administratieve begroting
Advies van de Raad van State
Adviesorganen
Adviezen
Afkondiging
Agenda van de commissievergadering
Agenda van de plenaire vergadering
Algemene bespreking
Algemene uitgavenbegroting
Amendement
Arbitragehof
Artikelsgewijze bespreking
Artikelsgewijze stemming

B
Basisallocatie
Begroting
Begrotingsjaar
Beknopt verslag
Bekrachtiging
Belangenconflict
Beleidsbrief
Beleidsnota
Benoemingen
Besluit tot herverdeling van basisallocaties
Bevoegdheid
Bevoegdheidsconflict
Bijzonder decreet
Bijzondere meerderheid
Buitengewone zitting
Bulletin van Vragen en Antwoorden
Bureau

C
Commissie
Commissieverslag
Conceptnota voor nieuwe regelgeving
Constitutieve Autonomie

D
Decreet
Deelstaatsenator
Deontologische Code
Deontologische commissie
Dubbel mandaat

E
Eindregeling van de begroting

F
Fractie

G
Gedachtewisseling
Geheime stemming
Geheimhoudingsplicht
Geloofsbrieven
Gemeenschapsaangelegenheden
Gewestaangelegenheden
Griffier
Grondwet
Grondwettelijk Hof

H
Handelingen
Hoofdelijke Stemming
Hoorzitting

I
In eerste lezing aangenomen artikelen
Inkomsten
Interpellatie
Intrekking
IST

J
Journaal van de plenaire vergadering

K
Kinderrechtencommissariaat
Koepelzaal
Krediet
Kwijting over de uitvoering van de begroting

L
Legislatuur of zittingsperiode
Legislatuurparlement

M
Maatschappelijke beleidsnota
Meerderheid
Memorie van toelichting
Met redenen omklede motie
Middelenbegroting
Mondelinge vraag
Motie betreffende een belangenconflict
Motie houdende beroep bij het Arbitragehof
Motie houdende beroep bij het Grondwettelijk Hof
Motie houdende een vertrouwenskwestie
Motie tot onderzoek door het Rekenhof
Motie van aanbeveling
Motie van orde
Motie van wantrouwen
Moties

N

Nota van de Vlaamse Regering
Notulen

O
Ombudsdienst
Onafhankelijke
Onderzoekscommissie
Onderzoeksrecht
Ontvankelijkheid
Ontwerp van decreet
Ordonnantie
Overlegcomité
Overname

P
Perkament
Plenaire vergadering
Politieke partij
Programma
Programmadecreet
Publicaties van het Vlaams Parlement

Q
Quorum

R
Raad van State
Reflectienota
Regeerakkoord
Regeringsmededeling
Regeringsverklaring
Reglementsaanpassing
Reglement van het Vlaams Parlement
Rekenhof
Resolutie

S
Samenhang
Schorsing van de behandeling
Schriftelijke vraag
Septemberverklaring
SERV(Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen)
Spoedbehandeling
Stemmingen
Stemming over het geheel
Stukken
Subsidiariteitsadvies

T
Tekst aangenomen door de commissie
Tekst aangenomen door de plenaire vergadering
Themadebat
Toegevoegde commissieleden
Tweede lezing

U
Uitgavenbegroting
Uitgebreid Bureau

V
Verkiesbaarheidsvoorwaarden
Verkozene
Vervolging
Vervroegde verkiezingen
Verzoekschrift
Vlaamse Regering
Vlaamse volksvertegenwoordiger
Vlaamse volksvertegenwoordigers uit Brussel
Voorafbeelding van de uitvoering van de begroting
Voorlopige regeling van de begroting
Voorontwerp van Decreet
Voorstel tot wijziging van het reglement
Voorstel van decreet
Voorstel van resolutie
Voorzitter van het Vlaams Parlement
Vraag om uitleg
Vragen
Vragenuur
Vredesinstituut

W
Websitebulletin
Werkbezoek van een commissie
Wet
Wijziging van de agenda

X

Y

Z
Zitting of zittingsjaar
Zittingsperiode of legislatuur

Parlementaire begrippenlijst


Overname

Bij een overname dienen andere Vlaamse volksvertegenwoordigers een initiatief dat werd ingetrokken door de initiatiefnemers, onmiddellijk onder hun eigen naam weer in. Voorstellen van decreet of resolutie, moties, voorstellen tot wijziging van het reglement en amendementen kunnen worden overgenomen. Als de bespreking al bezig was, wordt die gewoon voortgezet.

Ook als er een einde komt aan het mandaat van een volksvertegenwoordiger kunnen één of meer andere volksvertegenwoordigers zijn initiatieven overnemen.