logo Vlaams Parlement

Vrijdag 25 april 2014 - Plenaire vergadering

 

Plenaire vergadering vanaf 11.30u Video uitzending vanuit de Koepelzaal Kijk live mee

Wijziging decreet natuur en bos - Tweede lezing

Tweede lezing na aanneming van amendementen in de plenaire vergadering van 23/04 en eindstemming over het ontwerp van decreet tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos.
Stuk 2424

 

Donderdag 24 april 2014 - Plenaire vergadering

 

Plenaire vergadering vanaf 10u

 Aanpassing begroting 2014

De Vlaamse Regering diende nog een ontwerp van begrotingsaanpassing in. Er wordt 500 miljoen extra uitgetrokken voor sociale woonleningen. In maart van dit jaar bleek dat de middelen die hiervoor waren ingeschreven in de begroting 2014 reeds waren opgebruikt.
Stuk 19


Verslag plenaire vergadering donderdag 24 april

 

Woensdag 23 april 2014 - Plenaire vergaderingen

 

Plenaire vergadering vanaf 14u

Wekelijks vragenuur

Deze week vragen over:
  • de hoofddoek in het officieel onderwijs;
  • de anciënniteitsregeling voor zij-instromers in het onderwijs;
  • de activering van doelgroepen op de arbeidsmarkt;
  • de mogelijkheden voor een zevende staatshervorming tijdens de volgende zittingsperiode;
  • de verdere daling van het aantal startende ondernemers;
  • de houding van de Vlaamse Regering t.a.v. chirurgische biggencastratie;
  • de subsidies voor het ziekenhuis van Maaseik.

Verslag actuele vragen 23/04/14

Nadien: voortzetting agenda morgenvergadering

Persoonsvolgende financiering personen met handicap

Voortzetting van de bespreking van het ontwerp van decreet Persoonsvolgende financiering
Verslag voortzetting bespreking decreet Persoonsvolgende financiering

Onderwijs XXIV

Het ontwerp van verzameldecreet Onderwijs (OD) XXIV wil een aantal juridisch-technische vereenvoudigingen, verduidelijkingen en verbeteringen aanbrengen aan de bestaande decretale bepalingen. Een belangrijk discussiepunt is de opsplitsing van het leergebied wereldoriëntatie (WO) in het basisonderwijs. Ook het Inschrijvingsdecreet wordt bijgestuurd.
Stuk 2422
Verslag bespreking OD XXIV

Wijziging regelgeving natuur en bos

Bespreking van het ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering dat de regelgeving voor natuur en bos wil aanpassen en van de amendementen na verslag die werden ingediend.
Stuk 2424

Integratiespoor

Door de vernietiging van artikel 7.4.1/2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening door het Grondwettelijk Hof kwam de rechtszekerheid van de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) die via het zogenaamde integratiespoor tot stand kwamen, op losse schroeven te staan. Het integratiespoor liet toe het ruimtelijk uitvoeringsplan en het milieueffectrapport (MER) samen op te maken, wat tijdsbesparing en efficiëntiewinsten opleverde. Het Grondwettelijk Hof bevond het integratiespoor evenwel onwettig omdat het aanleiding geeft tot discriminatie op het vlak van de inspraakmogelijkheden. Een voorstel van decreet wil rechtsherstel bieden voor de bewuste RUP's.
Stuk 2271

Diepe geothermie

Geothermie of aardwarmte is energie afkomstig van de hete kern van onze planeet, opgeslagen onder de aardkorst. Geothermie biedt ook in Vlaanderen mogelijkheden als hernieuwbare energiebron. Een voorstel van resolutie spoort de Vlaamse Regering aan een kennisplatform en beleidskader voor diepe geothermie op te zetten.
Stuk 2478

200 jaar Verenigde Nederlanden - Verwezenlijkingen Willem I

In 1815 werden de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden na het Waterloo van Napoleon samengevoegd in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Een voorstel van resolutie vraagt de Vlaamse Regering aandacht voor de tweehonderdste verjaardag hiervan in 2015 en wil de positieve realisaties van Willem I van Oranje-Nassau in de verf zetten.
Stuk 2487

 

Plenaire vergadering vanaf 9u


De plenaire vergadering bespreekt onder meer volgende ontwerpen/voorstellen van decreet en voorstellen van resolutie en houdt er de eindstemming over:

Omgevingsvergunning en handhaving omgevingsvergunning

Met het Omgevingsvergunningsdecreet wil de Vlaamse Regering tegemoet komen aan een jarenlange verzuchting van de bedrijfswereld, namelijk dat investeringsprojecten realiseren in Vlaanderen binnen een redelijke termijn steeds moeilijker wordt. Het ontwerp van Omgevingsvergunningsdecreet beoogt het integreren van de milieu-, verkavelings- en stedenbouwkundige vergunning in een unieke omgevingsvergunning vanaf 2015, wat moet leiden tot snellere, meer eenvoudige en rechtszekere procedures voor bedrijven en burgers. Aansluitend bij het Omgevingsvergunningsdecreet hoort ook een ontwerp van handhavingsdecreet.
Stuk 2334 en Stuk 2419

Complexe projecten

Voor bouwprojecten van groot maatschappelijk en ruimtelijk-strategisch belang die niet zonder bestemmingswijziging gerealiseerd kunnen worden (bv. een stationsomgeving of een belangrijke verbindingsweg) diende de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet betreffende complexe projecten in. Het decreet moet leiden tot een snellere realisatie en een kortere doorlooptijd van de ruimtelijke planningsprocessen voor dergelijke complexe projecten. Net zoals het ontwerp van Omgevingsvergunningsdecreet resulteert dit ontwerp uit de aanbevelingen van de Commissies Berx en Sauwens.
Stuk 2417

Verslag bespreking decreet Complexe Projecten

Persoonsvolgende financiering personen met handicap

Met dit ontwerp van decreet wil de Vlaamse Regering een grondige hervorming van het ondersteuningssysteem voor mensen met een handicap doorvoeren. Het ontwerp moet het decretale kader scheppen voor een nieuw financieringssysteem dat bijdraagt aan een meer vraaggestuurde zorg en ondersteuning en aan zorggarantie voor personen met een handicap. De persoonsvolgende financiering bestaat uit een getrapt systeem waarbij iedereen met een erkende handicap en ondersteuningsnood een basisondersteuningsbudget krijgt (trap 1). Voor personen die behoefte hebben aan meer frequente, meer intensieve en/of erg gespecialiseerde ondersteuning komt er een tweede trap die het budget voor de niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning, gefinancierd door het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) omvat. Een engagement voor een groeipad voor de VAPH-gesubsidieerde zorg en ondersteuning wordt decretaal verankerd.
Stuk 2429

Verslag bespreking morgenvergadering decreet Persoonsvolgende Financiering

 

Dinsdag 22 april

Excuses aan slachtoffers historisch misbruik

V.l.n.r. Maikel van Hattum, Else De Wachter, Frank Cuyt, Katrien Schryvers, Peter Adriaenssens, Lies Jans

Op 2 april jl. keurde het Vlaams Parlement unaniem een resolutie goed die slachtoffers van historisch geweld en misbruik in jeugd- en onderwijsinstellingen in Vlaanderen erkent. Het Vlaams Parlement biedt zijn excuses aan aan die slachtoffers. De brief die deze excuses formuleert krijgt bovendien een zichtbare plaats in het Vlaams Parlement, als permanent teken van verontwaardiging - als een blijvende oproep om niet te vergeten.

Resolutie betreffende de erkenning van de slachtoffers van historisch geweld en misbruik in jeugd- en onderwijsinstellingen in Vlaanderen en het omgaan met geweld in het algemeen

De brief met excuses aan de slachtoffers van historisch misbruik (pdf)

Commissie Brussel vanaf 14u30

Financiële problemen Muntpunt

Muntpunt, het informatiecentrum en bibliotheek in het centrum van Brussel, kampt met financiële problemen volgens het weekblad Brussel Deze Week. De Vlaamse Gemeenschapscommissie schroefde haar bijdrage aan de werking van Muntpunt terug, en betaalde er tot nu toe de helft van. Ook de personeelskosten blijken problematisch. Klopt deze berichtgeving? Voert minister Pascal Smet gesprekken zodat Muntpunt zijn werking kan voortzetten? Wanneer zullen de toegezegde bedragen worden betaald?
Lees het verslag

Commissie Economie vanaf 16u

Ford Genk

De fabriek van Ford Genk zal eind 2014 sluiten. Er doen bij Ford Genk nu geruchten de ronde dat er een overnemer is gevonden voor een deel van de fabriek, met name de koetswerkperserij. Klopt dit? Beschikt de kandidaat-overnemer over een geloofwaardig businessplan? Kan minister-president Kris Peeters meer toelichting geven?
Lees het verslag

Gronden Opel Antwerpen

Na lang overleg verkoopt General Motors de gronden van Opel Antwerpen aan het Antwerpse Havenbedrijf voor 43,9 miljoen euro, en GM moet van de Vlaamse overheidssteun slechts 3,6 miljoen euro terugbetalen. Minister-president Kris Peeters stelde in de media dat hierdoor een lange juridische strijd wordt vermeden. Klopt deze berichtgeving? Hoe zijn de onderhandelingen verlopen? Wanneer zal er opnieuw activiteit zijn op de terreinen?
Lees het verslag


 
Verkiezingen 25 mei 2014
 

Tijdlijn

Veelgestelde vragen


 


 
Hoe werkt het Vlaams Parlement?
 

Reglement

Begrippenlijst

Wegwijs in de documenten