logo Vlaams Parlement

Het parlement is in paasreces van maandag 7 tot en met maandag 21 april.

Gedurende die periode zijn er geen vergaderingen gepland, met uitzondering van twee commissievergaderingen, nl. Onderwijs en Gelijke Kansen op donderdag 10 april en Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie op dinsdag 15 april. De diensten van het Algemeen Secretariaat blijven steeds bereikbaar tijdens het paasreces.

De volgende plenaire vergaderingen zijn gepland op woensdag 23 en eventueel donderdag 24 april 2014 vanaf 9u en 14u. Het vragenuur staat geagendeerd op woensdag 23 april vanaf 14u. De plenaire agenda wordt verstuurd op woensdag 16 april.

 

Rouwbericht

De voorzitter, het Bureau en de leden van het Vlaams Parlement
melden u met leedwezen het overlijden van
de heer Jos CHABERT,
gewezen Lid van de Cultuurraad, de Vlaamse Raad en het Vlaams Parlement, minister van staat.

Dinsdag 22 april

Excuses aan slachtoffers historisch misbruik

Op 2 april jl. keurde het Vlaams Parlement unaniem een resolutie goed die slachtoffers van historisch geweld en misbruik in jeugd- en onderwijsinstellingen in Vlaanderen erkent. Het Vlaams Parlement biedt op 22 april 2014 zijn excuses aan aan die slachtoffers. De brief die deze excuses formuleert zal bovendien een zichtbare plaats krijgen in het Vlaams Parlement, als permanent teken van verontwaardiging - als een blijvende oproep om niet te vergeten.

Resolutie betreffende de erkenning van de slachtoffers van historisch geweld en misbruik in jeugd- en onderwijsinstellingen in Vlaanderen en het omgaan met geweld in het algemeen

Woensdag 23 april 2014 - Plenaire vergaderingen

 

Plenaire vergadering vanaf 9u Video uitzending vanuit de Koepelzaal Kijk live mee


De plenaire vergadering bespreekt onder meer volgende ontwerpen/voorstellen van decreet en voorstellen van resolutie en houdt er de eindstemming over:

Omgevingsvergunning en handhaving omgevingsvergunning

Met het Omgevingsvergunningsdecreet wil de Vlaamse Regering tegemoet komen aan een jarenlange verzuchting van de bedrijfswereld, namelijk dat investeringsprojecten realiseren in Vlaanderen binnen een redelijke termijn steeds moeilijker wordt. Het ontwerp van Omgevingsvergunningsdecreet beoogt het integreren van de milieu-, verkavelings- en stedenbouwkundige vergunning in een unieke omgevingsvergunning vanaf 2015, wat moet leiden tot snellere, meer eenvoudige en rechtszekere procedures voor bedrijven en burgers. Aansluitend bij het Omgevingsvergunningsdecreet hoort ook een ontwerp van handhavingsdecreet.
Stuk 2334 en Stuk 2419

Complexe projecten

Voor bouwprojecten van groot maatschappelijk en ruimtelijk-strategisch belang die niet zonder bestemmingswijziging gerealiseerd kunnen worden (bv. een stationsomgeving of een belangrijke verbindingsweg) diende de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet betreffende complexe projecten in. Het decreet moet leiden tot een snellere realisatie en een kortere doorlooptijd van de ruimtelijke planningsprocessen voor dergelijke complexe projecten. Net zoals het ontwerp van Omgevingsvergunningsdecreet resulteert dit ontwerp uit de aanbevelingen van de Commissies Berx en Sauwens.
Stuk 2417

Onderwijs XXIV

Het ontwerp van verzameldecreet Onderwijs (OD) XXIV wil een aantal juridisch-technische vereenvoudigingen, verduidelijkingen en verbeteringen aanbrengen aan de bestaande decretale bepalingen. Een belangrijk discussiepunt is de opsplitsing van het leergebied wereldoriŽntatie (WO) in het basisonderwijs. Ook het Inschrijvingsdecreet wordt bijgestuurd.
Stuk 2422

Persoonsvolgende financiering personen met handicap

Met dit ontwerp van decreet wil de Vlaamse Regering een grondige hervorming van het ondersteuningssysteem voor mensen met een handicap doorvoeren. Het ontwerp moet het decretale kader scheppen voor een nieuw financieringssysteem dat bijdraagt aan een meer vraaggestuurde zorg en ondersteuning en aan zorggarantie voor personen met een handicap. De persoonsvolgende financiering bestaat uit een getrapt systeem waarbij iedereen met een erkende handicap en ondersteuningsnood een basisondersteuningsbudget krijgt (trap 1). Voor personen die behoefte hebben aan meer frequente, meer intensieve en/of erg gespecialiseerde ondersteuning komt er een tweede trap die het budget voor de niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning, gefinancierd door het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) omvat. Een engagement voor een groeipad voor de VAPH-gesubsidieerde zorg en ondersteuning wordt decretaal verankerd.
Stuk 2429

Integratiespoor

Door de vernietiging van artikel 7.4.1/2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening door het Grondwettelijk Hof kwam de rechtszekerheid van de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) die via het zogenaamde integratiespoor tot stand kwamen, op losse schroeven te staan. Het integratiespoor liet toe het ruimtelijk uitvoeringsplan en het milieueffectrapport (MER) samen op te maken, wat tijdsbesparing en efficiŽntiewinsten opleverde. Het Grondwettelijk Hof bevond het integratiespoor evenwel onwettig omdat het aanleiding geeft tot discriminatie op het vlak van de inspraakmogelijkheden. Een voorstel van decreet wil rechtsherstel bieden voor de bewuste RUP's.
Stuk 2271

Diepe geothermie

Geothermie of aardwarmte is energie afkomstig van de hete kern van onze planeet, opgeslagen onder de aardkorst. Geothermie biedt ook in Vlaanderen mogelijkheden als hernieuwbare energiebron. Een voorstel van resolutie spoort de Vlaamse Regering aan een kennisplatform en beleidskader voor diepe geothermie op te zetten.
Stuk 2478

200 jaar Verenigde Nederlanden - Verwezenlijkingen Willem I

In 1815 werden de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden na het Waterloo van Napoleon samengevoegd in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Een voorstel van resolutie vraagt de Vlaamse Regering aandacht voor de tweehonderdste verjaardag hiervan in 2015 en wil de positieve realisaties van Willem I van Oranje-Nassau in de verf zetten.
Stuk 2487

 

Plenaire vergadering vanaf 14u Video uitzending vanuit de Koepelzaal Kijk live mee

Wekelijks vragenuur

Tijdens het laatste plenaire vragenuur van de zittingsperiode 2009-2014 kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit.

 

Nadien: voortzetting agenda morgenvergadering

Donderdag 24 april 2014 - Plenaire vergaderingen

 

Plenaire vergadering vanaf 9u en 14u

 

Eventueel: voortzetting agenda van woensdag 23 april 2014

Dinsdag 15 april

Commissie Economie vanaf 14u

Werk- en zorgtrajecten

Leden van de meerderheid dienden een voorstel van decreet in om een structureel aanbod op maat te realiseren voor personen die vanwege medische, mentale, psychische, psychiatrische of sociale problemen niet kunnen participeren op de arbeidsmarkt. De leden van de commissie zetten de reeds aangevatte bespreking van het voorstel van decreet voort en stemmen erover.
Stuk 2442

Electrawinds

Over het dossier Electrawinds houden de leden van de commissie achter gesloten deuren een gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de betrokken investeringsfondsen.

Donderdag 10 april

Commissie Onderwijs vanaf 14u

Afsprakennota capaciteitsuitbreiding

Op 13 maart 2014 antwoordde minister Pascal Smet op een interpellatie dat er voor het oplossen van het capaciteitsprobleem in het onderwijs en de verdeling van de middelen over de netten, een akkoord was tussen alle onderwijsnetten over een evenwicht in marktaandelen. Over die afsprakennota hield de commissie Onderwijs een gedachtewisseling op 25 maart 2014. In een brief liet de topvrouw van het Gemeenschapsonderwijs (GO!) echter weten dat ze niet akkoord was gegaan met die afspraken. In de vergadering van de commissie Onderwijs van 3 april 2014 kwamen de verschillende toplui van de onderwijskoepels hun houding toelichten. Was de informatie die de minister verstrekte over de afsprakennota correct? Elisabeth Meuleman, Jo De Ro, Boudewijn Bouckaert en Wim Wienen interpelleren de minister van Onderwijs opnieuw.
Lees het verslag

Onderwijsdecreet XXIV

Het ontwerp van decreet betreffende het onderwijs (OD) XXIV vereenvoudigt een aantal decreten op juridisch-technisch vlak en brengt een aantal verduidelijkingen en verbeteringen aan aan de bestaande decretale bepalingen. De Raad van State werd om advies gevraagd over bepaalde amendementen. De leden van de commissie beëindigen de bespreking van het ontwerp van decreet OD XXIV verder en stemmen erover.
Stuk 2422


 
Verkiezingen 25 mei 2014
 

Tijdlijn

Veelgestelde vragen


 


 
Hoe werkt het Vlaams Parlement?
 

Reglement

Begrippenlijst

Wegwijs in de documenten