logo Vlaams Parlement

Deontologische Commissie

De Deontologische Code van de Vlaamse volksvertegenwoordigers inzake dienstverlening aan de bevolking is het geheel van beginselen, gedragsregels en gebruiken die de Vlaamse volksvertegenwoordigers, hun persoonlijke en fractiemedewerkers, en elke derde persoon die in hun opdracht handelt, als leidraad nemen bij hun dienstverlening aan de bevolking.

Om over de naleving van de Deontologische Code te waken, werd er een Deontologische Commissie opgericht. Alle erkende fracties maken deel uit van die commissie. Wanneer een Vlaams volksvertegenwoordiger de regels van de Deontologische Code overtreedt, dan kan de Deontologische Commissie de betrokken volksvertegenwoordiger een blaam opleggen. Een dergelijke publieke blaam wordt uitgesproken in de plenaire vergadering.

Om de vlotte naleving van de Deontologische Code te garanderen, kan de Deontologische Commissie ook adviezen uitbrengen over de toepassing ervan.