logo Vlaams Parlement

Commissie voor Leefmilieu, natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed

De commissie is bevoegd door het Vlaamse leefmilieu- en waterbeleid, met inbegrip van:

  • het innen en invorderen van milieuheffingen;
  • de bescherming van het leefmilieu, onder meer die van de bodem, de ondergrond, het water en de lucht tegen verontreiniging en aantasting, alsmede de strijd tegen de geluidshinder;
  • het afvalstoffenbeleid;
  • de regels inzake gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke bedrijven en de handhaving ervan;
  • de waterproductie en -voorziening, met inbegrip van de reglementering inzake de kwaliteit van het drinkwater, de zuivering van het afvalwater en de riolering, alsook de coördinatie en de organisatie van de planning van het integraal waterbeleid.
     

De commissie is eveneens bevoegd voor het beleid inzake landinrichting en het natuurbehoud: de ruilverkaveling van landeigendommen en de landinrichting; de natuurbescherming en het natuurbehoud; de groengebieden, parkgebieden en groene ruimten; de bossen; de jacht en de vogelvangst; de landbouwhydraulica en de onbevaarbare waterlopen; de ontwatering en de polders en wateringen en het beleid inzake de ontginning van natuurlijke rijkdommen (klei, leem, grind en diverse zandsoorten).

De bevoegdheid ruimtelijke ordening betreft de stedenbouw en de ruimtelijke ordening - met onder meer de planning, het vergunningenbeleid en de handhavingsmaatregelen vervat in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening -; de rooiplannen; de vernieuwing van afgedankte bedrijfsruimten en het grondbeleid.

De bevoegdheid onroerend erfgoed omvat het beleid inzake monumenten en landschappen, alsook het archeologisch patrimonium en het varend erfgoed.

Voor nadere inlichtingen over de werking en het werkterrein van de commissie:
Johan Cuypers, commissiesecretaris, 02/552.13.41, johan.cuypers@vlaamsparlement.be