logo Vlaams Parlement

Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand

 

Met de oprichting van een volwaardige parlementaire commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand wou de Vlaamse parlementaire gemeenschap uitdrukking geven aan het belang dat zij hecht aan de specifieke problematiek van Brussel en de Vlaamse Rand (en bij uitbreiding aan heel Vlaams-Brabant).

Vlaanderen is niet bevoegd voor de gewestaangelegenheden in Brussel. Wat de gemeenschapsaangelegenheden betreft, gelden de decreten van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel enkel voor de instellingen die door hun organisatie (voor persoonsgebonden aangelegenheden) of activiteit (cultuur en onderwijs) moeten worden beschouwd als behorend tot de Vlaamse Gemeenschap.  Ze gelden dus niet voor personen en niet voor instellingen die niet tot één gemeenschap behoren.

Omdat de bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschap voor Brussel beperkt zijn en het werkveld van de commissie territoriaal beperkt is tot Brussel en Vlaamse Rand, verricht de commissie zo goed als geen decreetgevend werk. De werkzaamheden van de commissie zijn in hoofdzaak de bespreking en indicatieve stemming van de begrotingsprogramma’s Hoofdstedelijke Aangelegenheden en Vlaamse Rand, de bespreking en stemming van bepalingen van het programmadecreet die verband houden met Brussel of de Vlaamse Rand, van voorstellen van resolutie, vragen en interpellaties, hoorzittingen, gedachtewisselingen en werkbezoeken.

Grosso modo kwamen in het verleden de volgende aandachtspunten aan bod:

 • met betrekking tot Brusselse/Hoofdstedelijke aangelegenheden:
  • de (niet) toepassing van de taalwetgeving en het taalgebruik, in de openbare diensten en in het bijzonder in de gezondheidszorg (de Brusselse ziekenhuizen);
  • de versterking van de Vlaamse aanwezigheid in Brussel in het algemeen; 
  • het onthaal- en communicatiebeleid voor de nieuwe Brusselse Vlamingen en het mediabeleid;
  • de taalpromotie;
  • de personeelsproblematiek en het tekort aan Nederlandstalig aanbod in de welzijns- en gezondheidszorg;
  • het beleid inzake cultuur en culturele diversiteit;
  • de verhouding met de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).

  

 • met betrekking tot de Vlaamse Rand:
  • de promotie van het Vlaamse karakter van de Rand (en de relatie tussen Vlaams-Brabant en het hoofdstedelijke weefsel);
  • de afstemming van het beleid voor de Rand op dat voor Nederlandstalig Brussel (zorgverlening, cultuur, media, werk, ...);
  • de culturele infrastructuur;
  • het taalgebruik en de ontnederlandsing (sportclubs, bedrijven, straatbeeld), het taalonderwijs (NT2) en het onthaalbeleid voor anderstaligen;
  • de achterstand in de welzijnssector;
  • het huisvestings- en grondbeleid.

 

Voor een uitgebreider overzicht van de activiteiten van deze commissie wordt verwezen naar de Jaarverslagen en het legislatuurverslag van het Vlaams Parlement

Voor nadere inlichtingen over de werking en het werkterrein van deze commissie:

Lut Moulaert, tel. 02/552.13.39, lut.moulaert@vlaamsparlement.be