printlogo Vlaams Parlement
Plenaire middagvergadering nummer 26 van 07 maart 2012:

Handelingen Plenaire middagvergadering nummer 26 van 07 maart 2012


Opening van de vergadering: 14:01 uur


Voorzitter: de heer Jan Peumans

 • Opening van de vergadering
  Handelingen     
 • Verontschuldigingen
  Handelingen     
 • Ingekomen documenten en mededelingen
  Handelingen     
 • Regeling van de werkzaamheden
  Handelingen     
 • Actuele vraag van de heer Filip Dewinter tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de hoofddoek in bedrijven en de vrijheid van ondernemingen om ter zake zelf regels op te stellen
  Handelingen      dossier
 • Actuele vraag van de heer Joris Van Hauthem tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de herziening van artikel 195 van de Grondwet en het standpunt van de Vlaamse Regering inzake samenvallende verkiezingen
  Handelingen      dossier
 • Actuele vraag van de heer Wilfried Vandaele tot mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, over de uitzendrechten voor de Europa League voetbal
  Handelingen      dossier
 
 • Actuele vraag van mevrouw Karin Brouwers tot de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, over de onophoudelijke juridische procedures van de vzw Vereniging Vlaamse Reisbureaus en de evaluatie van het Reisbureaudecreet
  Handelingen      dossier
 • Actuele vraag van mevrouw Els Robeyns tot de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, over de gevolgen van een gerechtelijke uitspraak voor affiliate websites en de noodzaak van een dringende evaluatie van het Reisbureaudecreet
  Handelingen      dossier
 
 • Actuele vraag van mevrouw Marleen Van den Eynde tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de stijging van het aantal verkeersdoden in 2011
  Handelingen      dossier
 • Actuele vraag van de heer Marino Keulen tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de stijging van het aantal verkeersdoden in 2011
  Handelingen      dossier
 • Actuele vraag van de heer Steve D'Hulster tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de stijging van het aantal verkeersdoden in 2011
  Handelingen      dossier
 • Actuele vraag van de heer Dirk Peeters tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de stijging van het aantal verkeersdoden in 2011
  Handelingen      dossier
 • Actuele vraag van mevrouw Lies Jans tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de stijging van het aantal verkeersdoden in 2011
  Handelingen      dossier
 
 • Actuele vraag van de heer Peter Reekmans tot mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, over de maatregelen van de Vlaamse Regering om energiebesparende ingrepen in woningen te stimuleren
  Handelingen      dossier
 • Actuele vraag van de heer Hermes Sanctorum tot mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, over energiecompenserende maatregelen
  Handelingen      dossier
 
 • Actuele vraag van mevrouw Yamila Idrissi tot mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over de verfondsing in het domein van de kunsten
  Handelingen      dossier
 • Actuele vraag van de heer Paul Delva tot mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over de uitspraken van de minister betreffende een eventuele verfondsing van de kunstensector
  Handelingen      dossier
 • Actuele vraag van de heer Jean-Jacques De Gucht tot mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over het voorstel van de minister om ook voor de muzieksector, de beeldende kunsten en de podiumkunsten fondsen op te richten die autonoom beslissen over de toekenning van subsidies in die sectoren
  Handelingen      dossier
 • Actuele vraag van de heer Erik Arckens tot mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over de verfondsing in het domein van de kunsten
  Handelingen      dossier
 
 • Actuele vraag van de heer Lode Ceyssens tot mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over de toename van de administratieve lasten voor bedrijven, in het bijzonder door de milieuwetgeving
  Handelingen      dossier
 • Actuele vraag van de heer Ivan Sabbe aan de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de toename van de administratieve lasten voor bedrijven, in het bijzonder door de milieuwetgeving
  Handelingen      dossier
 • Actuele vraag van de heer Jos De Meyer tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de onderhandelingen tussen de Vlaamse Regering en de vakbonden betreffende de tbs-regeling in het onderwijs en de overgangsmaatregelen die in overweging worden genomen
  Handelingen      dossier
 • Voorstel van decreet van de heren Sas van Rouveroij, Marnic De Meulemeester, Boudewijn Bouckaert en Bart Caron houdende wijziging van het decreet van 2 maart 2007 houdende het statuut van de reisbureaus
  Handelingen      dossier
 • Regeling van de werkzaamheden
  Handelingen     
 • Ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de rustpensioenen toegekend aan de vastbenoemde personeelsleden van de VRT en betreffende de overlevingspensioenen toegekend aan de rechtverkrijgenden van die personeelsleden
  Handelingen      dossier
 • Ontwerp van decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid
  Handelingen      dossier
 • Ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake energie
  Handelingen      dossier
 • Ontwerp van decreet houdende de overname van de dienst van de Verkeersbelastingen
  Handelingen      dossier
 • Voorstel van resolutie van de heren Dirk de Kort, Steve D'Hulster en Jan Peumans, mevrouw Karin Brouwers, de heer Bart Martens en de dames Goedele Vermeiren en Griet Smaers betreffende de voortgangsrapportage over het Masterplan Antwerpen 2020
  Handelingen      dossier
 • Expertencommissie voor Overheidscommunicatie
  Handelingen     
 • Voorstel van decreet van de heren Sas van Rouveroij, Marnic De Meulemeester, Boudewijn Bouckaert en Bart Caron houdende wijziging van het decreet van 2 maart 2007 houdende het statuut van de reisbureaus
  Handelingen      dossier
 • Ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de rustpensioenen toegekend aan de vastbenoemde personeelsleden van de VRT en betreffende de overlevingspensioenen toegekend aan de rechtverkrijgenden van die personeelsleden
  Handelingen      dossier
 • Ontwerp van decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid
  Handelingen      dossier
 • Ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake energie
  Handelingen      dossier
 • Ontwerp van decreet houdende de overname van de dienst van de Verkeersbelastingen
  Handelingen      dossier
 • Voorstel van resolutie van de heren Dirk de Kort, Steve D'Hulster en Jan Peumans, mevrouw Karin Brouwers, de heer Bart Martens en de dames Goedele Vermeiren en Griet Smaers betreffende de voortgangsrapportage over het Masterplan Antwerpen 2020
  Handelingen      dossier
 • Regeling van de werkzaamheden
  Handelingen     


Zoekresultaten van 23 juli 2014, 17:35