printlogo Vlaams Parlement
Plenaire middagvergadering nummer 14 van 20 november 2002:

Beknopt Verslag Plenaire middagvergadering nummer 14 van 20 november 2002


Opening van de vergadering: 14:00 uur


Voorzitter: de heer Norbert De Batselier

 • Opening van de vergadering
  Beknopt Verslag     
 • Actuele vraag van de heer Carl Decaluwe tot de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening, over de overname van aandelen van radiozender 4FM
  Beknopt Verslag      dossier
 • Actuele vraag van de heer Dirk Holemans tot de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, over het in concessie geven van gemeentelijke rioleringen aan buitenlandse bedrijven
  Beknopt Verslag      dossier
 • Actuele vraag van de heer Ludwig Caluwé tot de heer Jaak Gabriels, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Buitenlandse Handel en Huisvesting, over een eventuele heronderhandeling van het samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de gewesten met betrekking tot de oprichting van een Agentschap voor Buitenlandse Handel
  Beknopt Verslag      dossier
 • Actuele vraag van de heer Jan Roegiers tot de heer Guy Vanhengel, Vlaams minister van Sport en Brusselse Aangelegenheden, over een actieplan voor het voetbal in Vlaanderen
  Beknopt Verslag      dossier
 • Actuele vraag van de heer Guy Sols tot de heer Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, over de kwaliteit van de wegenbouw in relatie tot overladen vrachtwagens
  Beknopt Verslag      dossier
 • Actuele vraag van de heer Sven Gatz tot mevrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid, Gelijke Kansen en Ontwikkelingssamenwerking, over de toepasbaarheid van de zorgverzekering in Brussel
  Beknopt Verslag      dossier
 • Actuele vraag van de heer Filip Dewinter tot mevrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid, Gelijke Kansen en Ontwikkelingssamenwerking, over de vestiging van een nieuwe halfopen instelling voor probleemjongeren in Antwerpen
  Beknopt Verslag      dossier
 • Jaarlijks verslag van de kinderrechtencommissaris
  Beknopt Verslag     
 • Benoeming van een plaatsvervangend lid van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie (Gemeenschapsaangelegenheid)
  Beknopt Verslag     
 • Aanpassing van de personeelsformatie van het Algemeen Secretariaat
  Beknopt Verslag     
 • Motie van de heren Eddy Schuermans, Eric Van Rompuy, Erik Matthijs en Johan De Roo betreffende een belangenconflict
  Beknopt Verslag      dossier
 • Ontwerp van decreet houdende de algemeen verbindend verklaring van akkoorden tussen werknemers- en werkgeversorganisaties betreffende gemeenschaps- en gewestaangelegenheden
  Beknopt Verslag      dossier
 • Voorstel van decreet van de heer Herman De Loor, mevrouw Anny De Maght-Aelbrecht, de heer Dirk De Cock en mevrouw Riet Van Cleuvenbergen houdende wijziging van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen
  Beknopt Verslag      dossier
 • Voorstel van decreet van de heren Herman Lauwers, Jos Stassen, Marino Keulen en Dany Vandenbossche houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende ondersteuning van de federatie van erkende organisaties voor volksontwikkelingswerk
  Beknopt Verslag      dossier
 • Met redenen omklede motie van de heren Kris Van Dijck, Chris Vandenbroeke en Jan Loones tot besluit van de op 5 november 2002 door de heer Kris Van Dijck in commissie gehouden interpellatie tot de heer Jaak Gabriels, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Buitenlandse Handel en Huisvesting, over de houding van de Vlaamse vertegenwoordigers in de Delcrederedienst bij beslissingen over wapenleveringen
  Beknopt Verslag      dossier
 • Met redenen omklede motie van de heren Luk Van Nieuwenhuysen en Christian Verougstraete tot besluit van de op 5 november 2002 door de heer Kris Van Dijck in commissie gehouden interpellatie tot de heer Jaak Gabriels, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Buitenlandse Handel en Huisvesting, over de houding van de Vlaamse vertegenwoordigers in de Delcrederedienst bij beslissingen over wapenleveringen
  Beknopt Verslag      dossier
 • Met redenen omklede motie van de heren Erik Matthijs, Jef Van Looy, Eddy Schuermans en Jos De Meyer en mevrouw Trees Merckx-Van Goey tot besluit van de op 6 november 2002 door de heer Erik Matthijs in plenaire vergadering gehouden interpellatie tot mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw, over de uitbreiding van de Europese Unie en de hervorming van het Europees landbouwbeleid
  Beknopt Verslag      dossier
 • Met redenen omklede motie van mevrouw Isabel Vertriest en de heren André Denys, Jacky Maes en Jos Bex tot besluit van de op 6 november 2002 door de heer Erik Matthijs in plenaire vergadering gehouden interpellatie tot mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw, over de uitbreiding van de Europese Unie en de hervorming van het Europees landbouwbeleid
  Beknopt Verslag      dossier
 • Regeling van de werkzaamheden
  Beknopt Verslag     


Zoekresultaten van 28 juli 2014, 16:21