printlogo Vlaams Parlement

COMMISSIEVERSLAGEN

Parlementaire Initiatieven | zittingsjaar 2000-2001 (32)

   

Ontwerp van decreet houdende instemming met het akkoord inzake samenwerking op het gebied van cultuur, taal, onderwijs en wetenschappen tussen de Vlaamse regering en de regering van de Franse Republiek, ondertekend in Brussel op 28 september 2000. Verslag namens de Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Christian Verougstraete
Stuk 767 (2000-2001) - Nr 2 verslag     Tekst PDF     Dossier
Verslaggever: Christian Verougstraete (VB)
Ontwerp van decreet houdende instemming met het Verdrag inzake de grensoverschrijdende gevolgen van industriële ongevallen en met de bijlagen I tot XIII, ondertekend in Helsinki op 17 maart 1992. Verslag namens de Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Jacques Laverge
Stuk 771 (2000-2001) - Nr 2 verslag     Tekst PDF     Dossier
Verslaggever: Jacques Laverge (VLD)
Ontwerp van decreet houdende instemming met het Verdrag nr. 174 betreffende de voorkoming van zware industriële ongevallen, aangenomen door de algemene vergadering van de Internationale Arbeidsorganisatie in Genève op 22 juni 1993. Verslag namens de Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Jacques Laverge
Stuk 768 (2000-2001) - Nr 2 verslag     Tekst PDF     Dossier
Verslaggever: Jacques Laverge (VLD)
Ontwerp van decreet houdende instemming met de akte tot wijziging van het statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfentachtigste zitting in Genève op 19 juni 1997. Verslag namens de Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Frans Ramon
Stuk 731 (2000-2001) - Nr 2 verslag     Tekst PDF     Dossier
Verslaggever: Frans Ramon (AGALEV)
Ontwerp van decreet houdende instemming met het verdrag betreffende het verbod van de ergste vormen van kinderarbeid en de onmiddellijke actie met het oog op de afschaffing ervan, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenentachtigste zitting in Genève op 17 juni 1999. Verslag namens de Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Frans Ramon
Stuk 730 (2000-2001) - Nr 2 verslag     Tekst PDF     Dossier
Verslaggever: Frans Ramon (AGALEV)
Ontwerp van decreet houdende instemming met de Euromediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië anderzijds, de bijlagen I tot VII, de protocollen 1 tot 4 en de slotakte, ondertekend in Brussel op 24 november 1997. Verslag namens de Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Patrick Hostekint
Stuk 766 (2000-2001) - Nr 2 verslag     Tekst PDF     Dossier
Verslaggever: Patrick Hostekint (sp·a)
Ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Macedonische regering inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Brussel op 17 februari 1999. Verslag namens de Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Stefaan Platteau
Stuk 817 (2000-2001) - Nr 2 verslag     Tekst PDF     Dossier
Verslaggever: Stefaan Platteau (VLD)
Ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van de republiek Albanië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Tirana op 1 februari 1999. Verslag namens de Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Stefaan Platteau
Stuk 723 (2000-2001) - Nr 2 verslag     Tekst PDF     Dossier
Verslaggever: Stefaan Platteau (VLD)
Ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek der Filippijnen inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Manila op 14 januari 1998 en met het proces-verbaal van rechtzetting van 8 september 1999. Verslag namens de Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Stefaan Platteau
Stuk 770 (2000-2001) - Nr 2 verslag     Tekst PDF     Dossier
Verslaggever: Stefaan Platteau (VLD)
Gedachtewisseling met de heer Patrick Dewael, minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden, naar aanleiding van het door mevrouw L. Nabholz-Haidegger in opdracht van de Commissie voor Juridische Aangelegenheden en Mensenrechten van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa gevoerde onderzoek. Verslag namens de Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Jacques Laverge
Stuk 806 (2000-2001) - Nr 1 verslag hoorzitting/gedachtewisseling     Tekst PDF     Dossier
Verslaggever: Jacques Laverge (VLD)
Ontwerp van decreet houdende goedkeuring van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de transnationale Universiteit Limburg, ondertekend te Maastricht op 18 januari 2001. Verslag namens de Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Frans Ramon
Stuk 727 (2000-2001) - Nr 2 verslag     Tekst PDF     Dossier
Verslaggever: Frans Ramon (AGALEV)
Gedachtewisseling over de toekomstperspectieven voor Kosovo met de heer Ibrahim Rugova. Verslag namens de Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Frans Ramon
Stuk 763 (2000-2001) - Nr 1 verslag hoorzitting/gedachtewisseling     Tekst PDF     Dossier
Verslaggever: Frans Ramon (AGALEV)
Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001. Verslag namens de Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Patrick Hostekint en Jacques Laverge aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Stuk 19 (2000-2001) - Nr 7-C verslag     Tekst PDF     Dossier
Verslaggevers: Patrick Hostekint (SP) , Jacques Laverge (VLD)
Voorstel van resolutie van de heer Eloi Glorieux, mevrouw Trees Merckx-Van Goey en de heren Stefaan Platteau, Jan Van Duppen en Dirk De Cock betreffende het respect voor mensenrechten van inheemse volkeren bij internationale samenwerkingsverdragen. Verslag namens de Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Jacques Laverge
Stuk 541 (2000-2001) - Nr 3 verslag     Tekst PDF     Dossier
Verslaggever: Jacques Laverge (VLD)
Gedachtewisseling over de budgettaire engagementen van de leden van de Vlaamse regering in het kader van het horizontaal beleid inzake samenwerkingsontwikkeling, met de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking. Verslag namens de Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Frans Ramon
Stuk 716 (2000-2001) - Nr 1 verslag hoorzitting/gedachtewisseling     Tekst PDF     Dossier
Verslaggever: Frans Ramon (AGALEV)
Gedachtewisseling over het internationaal cultuurbeleid in Vlaanderen met de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking. Verslag namens de Verenigde Commissies voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden en voor Cultuur, Media en Sport uitgebracht door de heer Eloi Glorieux
Stuk 705 (2000-2001) - Nr 1 verslag hoorzitting/gedachtewisseling     Tekst PDF     Dossier
Verslaggever: Eloi Glorieux (AGALEV)
Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van het Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing over de plaats van de exportpromotieactiviteiten in het geheel van de werkzaamheden van de VLAM. Verslag namens de Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Frans Ramon
Stuk 695 (2000-2001) - Nr 1 verslag hoorzitting/gedachtewisseling     Tekst PDF     Dossier
Verslaggever: Frans Ramon (AGALEV)
Gedachtewisseling met ambassadeur Frans Van Daele, permanent vertegenwoordiger van België bij de Europese Unie, in het kader van de opvolging en voortgang van standpuntbepaling inzake Europese Aangelegenheden. Verslag namens de Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Paul Van Grembergen
Stuk 680 (2000-2001) - Nr 1 verslag hoorzitting/gedachtewisseling     Tekst PDF     Dossier
Verslaggever: Paul Van Grembergen (VU&ID)
Gedachtewisseling in het kader van de opvolging en voortgang van standpuntbepaling inzake Europese Aangelegenheden, over de stand van uitvoering van de besluiten van de top van Lissabon en de Vlaamse inbreng in het Belgisch EU-voorzitterschap, met de heer Patrick Dewael, minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden. Verslag namens de Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Frans Ramon
Stuk 636 (2000-2001) - Nr 1 verslag hoorzitting/gedachtewisseling     Tekst PDF     Dossier
Verslaggever: Frans Ramon (AGALEV)
Gedachtewisseling met de heer Patrick Dewael, minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden, over de Vlaams-Nederlandse betrekkingen. Verslag namens de Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Eloi Glorieux
Stuk 628 (2000-2001) - Nr 1 verslag hoorzitting/gedachtewisseling     Tekst PDF     Dossier
Verslaggever: Eloi Glorieux (AGALEV)

Pagina: / 2 >> volgende
  

Zoekresultaten van 23 juli 2014, 15:57